نقش مشاهده‌گر در اشتراک دانش سازمانی بر اساس نظریه اتوپوئسیس و ارتباط علمی در سیبرنتیک

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

مقدمه: ارتباطاتِ علمیِ سازمانی به‌عنوان بنیان سازمان‌های مدرن، تأثیر بسیاری بر پیشرفت سازمان‌ها داشته و در چرخه مدیریت دانش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با توجه به نقش ارتباطات و سیستم ارتباطی به‌عنوان مهم‌ترین مفروضه سیبرنتیک، این مقاله با رویکردی سیبرنتیکی، روند تکاملی دانش در انواع سیبرنتیک را با توجه به نقش مشاهده‌گر و با در نظر گرفتن نظریه اتوپوئسیس ماتورانا و وارلا و ارتباطات علمی لومان مورد بررسی قرار داده است و با مطرح کردن مبانی فلسفی چهارگانه سیبرنتیک سعی دارد اهمیت این ‌رویکرد را در اشتراک دانش سازمانی آشکار سازد.
روش‌شناسی: این مقاله از نوع مروری است که با استفاده از روش مرور روایتی و بررسی منابع نظری و جستجو در پایگاه‌های معتبر گوگل اسکالر، مگیران و ایرانداک تهیه شده است
یافته‌ها: یافته‌ها بیانگر آن است که هر چهار رویکرد سیبرنتیکی در اشتراک دانش حائز اهمیت می‌باشند و اوج این اهمیت را می‌توان در نظریه ارتباطات علمی لومان و نقش متفاوت مشاهده‌گر در هر مرتبه از سیبرنتیک در راستای اشتراک دانش، بر طبق نظریه اتوپوئسیس نیز مشاهده کرد.
نتیجه گیری‌: مدیریت دانش به دلیل دارا بودن ماهیتی بین‌رشته‌ای زیربنای دانش سازمانی است لذا ضروری است مطالعات اشتراک دانش از دیدگاه نظریه‌های اتوپوئسیس و ارتباط علمی لومان در سیبرنتیک مورد توجه قرار گیرد. اشتراک دانش مشاهده‌گران در سیستم‌های اجتماعی از جمله حوزه‌هایی است که سیبرنتیک مرتبه چهارم در آن به‌خوبی متبلور می‌گردد و برای توسعه علمی جوامع که در نهایت منجر به پیشرفت آنان می‌گردد، پشتوانه بسیار مناسبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Observer in Sharing Organizational Knowledge based on the Theory of Autopoiesis and Scientific Communication in the Cybernetics

نویسندگان [English]

  • Mandana Hayati 1
  • Saeideh Ebrahimi 2
1 PhD student in Information Science and Science, Shiraz University
2 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge, Shiraz University
چکیده [English]

Introduction: Organizational scientific communication as the foundation of modern organizations has a great impact on the development of organizations and has been considered by researchers in the knowledge management cycle. Considering the role of communication and communication system as the most important assumption of cybernetics, this article with a cybernetic approach considers the evolution of knowledge in cybernetics according to the role of observer and considering the theory of autopoiesis by Maturana and Varla and Luhmann's scientific communication and examines the importance of this approach in sharing organizational knowledge by presenting the four philosophical foundations of cybernetics.
Methodology: This article is a review that has been prepared by using the library method and reviewing theoretical sources and searching in the valid databases of Google Scholar, Magiran and Irandoc.
Findings: The findings indicate that all four cybernetic approaches are important in knowledge sharing and the peak of this importance can be seen in Luhmann's theory of scientific communication and the different role of the observer in each level of cybernetics is clear in the knowledge sharing, according to the autopoiesis theory.
Conclusion: Knowledge management is the basis of organizational knowledge due to its interdisciplinary nature; so it is necessary to consider knowledge sharing studies from the perspective of autopoiesis theory and Luhmann's scientific relationship in the cybernetics. The sharing of observer knowledge in social systems is one of the areas in which the fourth-order cybernetics is well crystallized and is a very good support for the scientific development of societies, which ultimately leads to their development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Observer
  • knowledge sharing
  • autopoiesis
  • quadruple cybernetics
  • scientific communication
ابراهیمی، سعیده، فرج­پهلو، عبدالحسین (1389). رویکردی سایبرنتیکی به سیستم داوری مقالات در مجلات علمی، فصلنامه کتاب، 82. بازیابی شده در دی‌ماه 1399 از
 http://ensani.ir/file/download/article/20120329124627-2152-446.pdf
 اسحق‌زاده، نیره؛ مهرگان، محمدرضا؛ ابویی اردکان، محمد. (1396) کاربرد تئوری اتوپایسیس در مدیریت. مدیریت دولتی، 9(3)، 427-462.‎ بازیابی شده در آذر 1399 از
https://www.magiran.com/paper/1794266
بهپور، الهام (1395). مدیران فردا. مشهد: انجمن علمی دانشگاه فردوسی، 14(29)، 17-22.
تاجر، پگاه؛ فقیه، نظام­الدین (1394). روند تکامل دانش با توجه به نقش مشاهده‌گر در رویکردهای چهارگانه سیبرنتیک. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 5 (2)21-5. بازیابی شده در آذر 1399 از
 https://www. sid. ir/fa/journal/ViewPaper. aspx? id= 288320
حیاتی، ماندانا؛ نصیرپور، بهزاد (1397). بررسی ارتباطات علمی در منابع انسانی از طریق سنجش ارتباط استعداد تکنولوژیکی مشارکتی با حافظه فونولوژیکی (مطالعه موردی: شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس). دومین همایش ملی چشم‌اندازهای ارتباط علمی. شیراز: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی فارس. ص.1-12.
زاهدی، شمس السادات؛ اسدپور، امین؛ حاجی نوری، خاطره (1390). رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان. فصلنامه مدیریت بهبود و تحول. 63(4). 1-25. بازیابی شده در دی‌ماه 1399 از
https://jmsd.atu.ac.ir/article_2919_614.html
فتحی، حسن؛ موسی زاده، صدیقه (1390). دیالکتیک هگل: سنتزی از دیالکتیک کانت در برابر دیالکتیک افلاطون.‎ تاریخ فلسفه. 2 (1)، 49-80. بازیابی شده در 12 فروردین 1399 از
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=172916
Bider, I., Regev, G., & Perjons, E. (2020). Using Enterprise Models to Explain and Discuss Autopoiesis and Homeostasis in Socio-technical Systems. Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly, (22), 21-38. Retrieved April 15, 2021, from https://csimq-journals.rtu.lv/article/viewFile/csimq.2020-22.02/2057
Bozicnik, S., & Mulej, M. (2011). A new–4th order cybernetics and sustainable future. Kybernetes, 40(5/6), 670-684. Doi:10.1108/03684921111142232
Choi, Byounggu, Simon K. Poon & Joseph G. Davis (2008) «Effects of knowledge management strategy on organizational performance: Acomplementarity theory-based approach» Omega, No. 36, p. 235 – 251. https://doi:org/10.1016/j.omega.2006.06.007
Cornelissen, J. P. (2004). What are we playing at? Theatre, organization, and the use of metaphor. Organization Studies, 25(5), 705-726. Doi:10.1.1.201.8374
Fuchs, C. (2002). Concepts of social self-organisation. INTAS Project" Human Strategies in Complexity" Research Paper, (4). Retrieved April 17, 2021, from http://www.self-organization.org/results/papers/pdf/hsicpaper4.pdf
Geyer, F. (1995).The challenge of socio-cybernetics, Kybernetes, 24 (4), 6-32. Doi:10.1108/03684929510089321
Glanville, R. (2004). The purpose of second-order cybernetics. Kybernetes, 33(9/10), 1379-1386. Doi:10.1108/03684920410556016
Gupta, J. N., & Sharma, S. K. (Eds.). (2004). Creating knowledge based organizations. Igi Global.
Heylighen, F., & Joslyn, C. (2001). Cybernetics and second-order cybernetics. Encyclopedia of physical science & technology, 4, 155-170. Retrieved April 17, 2021, from http://www.nomads.usp.br/pesquisas/design/objetos_interativos/arquivos/restrito/heylighen_Cybernetics%20and%20Second-Order%20Cybernetics.pdf
Hitt, P. & H. Ireland (2005) Strategic Management Comprttiveness and Globalization Concept, (6rd ed), Thomson south western.
Luhmann, N. (1995). Social systems (J. Bednarz and D. Baecker, Trans.). Stanford: Stanford University Press (Original work published 1984). Retrieved April 7, 2021, from https://uberty.org/wp-content/uploads/2015/08/Niklas_Luhmann_Social_Systems.pdf
Luhmann, N. (2012). Theory of society (R. Barrett, Trans.). Stanford: Stanford University Press (Original work published 1997). Retrieved April 17, 2021, from https://www.amazon.co.uk/Theory-Society-Cultural-Memory-Present/dp/0804739501
Johannssen, J., Hauan, A. (1994) Communication- A Systems Theoretical Point of View (Third Order Cybernetics), Systems Practice, 7(1). Retrieved April 17, 2021, from https://link.springer.com/article/10.1007/BF02169165
Mancilla, R. G. (2011). Introduction to sociocybernetics (Part 1): Third order cybernetics and a basic framework for society. Journal of Sociocybernetics, 9(1/2). pp. 35-56. Retrieved April 20, 2021, from file:///C:/Users/hayati2/Downloads/633.pdf
Mancilla, R. G. (2012). Introduction to sociocybernetics (part 2): power, culture and institutions. Journal of Sociocybernetics, 10(1/2). Retrieved March 17, 2021, from file:///C:/Users/hayati2/Downloads/682.pdf
Mancilla, R. G. (2013). Introduction to sociocybernetics (part 3): fourth order cybernetics. Journal of Sociocybernetics, 11(1/2). Retrieved December 17, 2020, from file:///C:/Users/mani/Downloads/716.pdf
Massa, S., & Testa, S. (2009). A knowledge management approach to organizational competitive advantage: Evidence from the food sector. European Management Journal, 27(2), 129-141. Retrieved February 27, 2021, from https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263237308000856
Maturana, H (2002). Autopoiesis, structural coupling and cognition: a history of these and other notions in the biology of cognition. Cybernetics &Human Knowing, 9(3-4), 5-34. Retrieved February 27, 2021, from https://www.ingentaconnect.com/content/imp/chk/2002/00000009/F0020003/121
Maturana, H.R., Varela, F.J. (2012) Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living. Dodrecht: D. Reidel Publishing Company.Doi:10.1007/978-94-009-8947-4
Meyers. R.A (2001), Encyclopedio of Physical Science & Technology, (3rd ed), New York: Academic Press. Retrieved January 22, 2021, from https://suslick.scs.illinois.edu/documents/ap.encycl.physscitech2001.pdf
Mohajan, H. (2016). A Comprehensive Analysis of Knowledge Management Cycles. Journal of Environmental Treatment Techniques.4(4), 184-200. Retrieved June 10, 2021, from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/83088
Mohajan, Haradhan Kumar0(2016). Sharing of Tacit Knowledge in Organizations: A Review. American Journal of Computer Science and Engineering. 3(2), pp. 6-19. Retrieved February 27, 2021, from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/82958/1/MPRA_paper_82958.pdf
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford university press. Retrieved February 27, 2021, from http://www.sietmanagement.fr/wp-content/uploads/2016/04/nonaka_1991.pdf
Omotayo, F. O. (2015). Knowledge Management as an important tool in Organisational Management: A Review of Literature. Library Philosophy and Practice, 1(2015), 1-23. Retrieved March 12, 2021, from https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3330&context=libphilprac
Oswick, C., Fleming, P., & Hanlon, G. (2011). From borrowing to blending: Rethinking the processes of organizational theory building. Academy of Management Review, 36(2), 318-337.
Paul Beyes, T. (2005). Observing observers. Von Foerster, Luhmann, and management thinking. Kybernetes, 34(3/4), 448-459. Doi:10.1108/03684920510581639
Prigogine, I. (1980). From Being to Becoming, Freeman: San Francisco, CA. Retrieved February 27, 2020, from http://www.fulviofrisone.com/attachments/article/412/prigogine_from_being_to_becoming.pdf
Sarnovsky, J. (2006). Modern rationality: a cybernetic view. Emerald Group pulishing Limited, Vol. 35, No. 10, p. 70-79.  https://doi.org/10.1108/03684920610688702
Scott, B. (2004). Second-order cybernetics: an historical introduction. Kybernetes, 33(9/10), 1365-1378.  https://doi.org/10.1108/03684920410556007
Schwaninger, M., & Grösser, S. N. (2012). Operational Closure and Self‐Reference: On the Logic of Organizational Change. Systems Research and Behavioral Science, 29(4), 342-367. https://doi.org/10.1002/sres.2111
 Umpleby, S. A. (1990). The science of cybernetics and the cybernetics of science. Cybernetics and Systems: An International Journal21(1), 109-121.
Umpleby, S. A., Medvedeva, T. A., & Lepskiy, V. (2019). Recent developments in cybernetics, from cognition to social systems. Cybernetics and systems, 50(4), 367-382. https://doi.org/10.1080/01969722.2019.1574326
Whetten, D. A., Felin, T., & King, B. G. (2009). The practice of theory borrowing in organizational studies: Current issues and future directions. Journal of Management, 35(3), 537-563. Doi:10.1.1.990.3196
Whitaker, R. (1996). A Tutorial in Autopoiesis. The Observer Web, online at: www.
CAPTCHA Image