بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش نرم‌افزارهای کاربردی فهرست‌نویسی اجتماعی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان بر اساس مدل ثانویه نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT2)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی / دانشگاه اصفهان، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی/دانشگاه اصفهان، ایران،

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی/ دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: نرم­افزارهای کاربردی فهرست­نویسی اجتماعی یک فناوری نوین هستند که پذیرششان می­تواند از جنبه­های متعددی بر حوزه­ی علمی، پژوهشی، کاربردی و تجاری تأثیر گذارد. از این­رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری مذکور توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی به‌عنوان قشری پژوهشگر، بر اساس مدل ثانویه نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (یوتی­ای­یوتی 2) انجام شده است.
روش­ شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش مدل­سازی نقش میانجی انجام گرفته است. نمونه پژوهش، شامل 184 نفر از دانشجویان رشته­ های زبان و ادبیات انگلیسی، علم اطلاعات و دانش ­شناسی و مهندسی کامپیوتر، گرایش فناوری اطلاعات دانشگاه اصفهان بودند که به روش نمونه­ گیری طبقه ­ای تصادفی و به دلیل داشتن اطلاعات به ترتیب در سه زمینه انگلیسی، فهرست­ نویسی و فناوری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ ها، پرسشنامه پذیرش فناوری نرم ­افزارهای کاربردی ونکاتش بود که بعد از بومی ­سازی[1] و تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. فرضیه ­ها و سؤالات بر اساس روابط موجود در مدل مفهومی پژوهش طراحی شدند. مدل مفهومی پژوهش، مدل یوتی­ای­یو­تی 2 به اضافه سه متغیر تعدیلگر افزوده تخصص، آمادگی برای فناوری و آشنایی با زبان انگلیسی بود. فرضیه ­های پژوهش با بکارگیری مدل رگرسیون بلوکی، مدل رگرسیون پروبیت و مدل مسیر مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که از میان هفت عامل موجود در مدل اصلی، انتظار عملکرد و انگیزه­ی لذتی بیشترین تأثیر مثبت و معنادار را بر قصد رفتاری داشتند. بعد از آن به ترتیب اثر اجتماعی، ارزش قیمتی و انتظار تلاش، از زیاد به کم بر قصد رفتاری تأثیر داشته­اند. سن، تعدیلگر رابطه ارزش قیمتی و انگیزه­ی لذتی بر قصد رفتاری بود. تخصص، تعدیلگر رابطه­ انتظار تلاش بر قصد رفتاری بود و تجربه، تعدیلگر رابطه قصد رفتاری بر رفتار استفاده بود. قصد رفتاری رابطه مثبت و معنادار بسیار قوی­ای را بر رفتار استفاده نشان داد. لازم به ذکر است که سه تعدیلگر آشنایی با زبان انگلیسی، آمادگی برای فناوری و جنسیت هیچ تأثیری بر روابط مدل نداشتند.
نتیجه­: به نظر می­رسد برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، آنچه بیشتر از همه در استفاده از فناوری نرم­افزارهای کاربردی فهرست­نویسی اجتماعی اهمیت دارد، سودمندی و لذت­بخش بودن استفاده از آن می­باشد. هرچه سن دانشجویان بیشتر باشد، به همان میزان، بیشتر به هزینه­ای که در ازای کارکرد این نرم­افزار می­پردازند بها می­دهند. درک آسانی استفاده از این فناوری در دانشجویانی که دارای تخصص در فهرست­نویسی هستند بیشتر پیش­بینی­کننده­ قصد رفتاری در استفاده از این قبیل نرم­افزارها می­باشد.
 
[1]. منظور از بومی­سازی، تطبیق اصطلاحات پرسشنامه با فرهنگ و شرایط جامعه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effective Factors on Technology Acceptance of Social Cataloging Apps by Postgraduate Students of Isfahan University Based on the UTAUT2 model

نویسندگان [English]

  • Mahsa Torabi 1
  • Mitra Pashootanizade 2
  • Ali Mansoori 3
1 Master Grajated Isfahan University
2 Assistant Prof. \Isfahan University
3 Assistant Prof.\Isfahan University
چکیده [English]

Introduction: Social cataloging applications are a new technology which its adoption can affect the scientific, research, applied and commercial fields in many ways. Therefore, the present study aimed to investigate the factors affecting the acceptance of the mentioned technology by graduate students as a research group, based on the secondary model of unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT2).
Methodology: This research is an applicable one, which has been done by mediating role-modeling method. The research sample consisted of 184 students in the fields of English language and literature, information science and computer engineering- the trends of Information Technology at the University of Isfahan. Three fields of English, cataloging and technology were selected. The data collection tool was the questionnaire of Venkatesh about acceptance of technology which was used after customizing and determining validity and reliability. Hypotheses and questions were designed based on the relationships in the conceptual model of the research. The conceptual model of the research was the UTAUT2 model plus three variables of added profession, technology readiness and language. The research hypotheses were analyzed using block regression model, probit regression model and path model.
Findings: The findings showed that among the seven factors in the main model, performance expectancy and hedonic motivation had the most positive and significant effect on behavioral intention. After that, the social effect, price value and effort expectancy, by turn had a more to less effective effect on behavioral intention. Age moderated the relationship between price value and hedonic motivation on behavioral intention. Profession moderated the relationship between effort expectancy and behavioral intention, and experience moderated the relationship between behavioral intention and use behavior. Behavioral intention showed a very strong positive and significant relationship on use behavior. It should be noted that the three modifiers of language, technology readiness, and gender had no effect on model's relationships.
Conclusion: It seems that for graduate students, what is most important in using social cataloging applications is their usefulness and enjoyment. The older the students, the more they value the cost of running the software. An easy understanding of the use of this technology in students who specialize in cataloging is more predictive of behavioral intention in using such software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Cataloging Apps
  • UTAUT2 Model
  • Technology Acceptance Model
  • University of Isfahan
بهرامی، واحد، و صنعت جو، اعظم. (1393). بررسی عوامل بازدارنده بر کاربرد فناوری‌های وب 2 در کتابخانه‌های دانشگاهی‌ایران. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 4(2)، 71-92. 10.22067/riis.v4i2.17361
حسنی، محمدرضا، موسوی چلک، افشین، شریف مقدم، هادی، و سلامی، مریم. (1397). فهرست نویسی اجتماعی آری یا نه؟: یک مرور نظام مند. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 22(4)، 101-118.‎ بازیابی شده در تاریخ 9 اسفند 98 از http://lis.aqr-libjournal.ir/article_80302_9c0fbd402e5d825fa29aea7b05ca3a44.pdf
حسنی، محمدرضا، موسوی چلک، افشین، شریف‌مقدم، هادی، و سلامی، مریم. (1398). نگرش فهرست‌نویسان ایرانی نسبت به فهرست‌نویسی اجتماعی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 30(1)، 134-155.‎ 10.30484/nastinfo.2019.2316
محرابی، مهرنوش، غریبی، جلیل، و حیدری، طاهره. (1396). ارزیابی پذیرش فناوری سامانه ارتباطات خودرویی بر اساس نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری در میان رانندگان تاکسی بین‏ شهری استان سمنان. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 5(1)، 147-164.‎ 10.22104/jtdm.2018.1938.1670
ناصری، زهرا، نوروزی، علیرضا، و ناخدا، مریم. (1394). بررسی رابط کاربر کتابخانه‏ های دیجیتالی خارج از کشور از نظر ویژگی‏ ها و قابلیت‏ های مبتنی بر نشانه‏ گذاری اجتماعی برای استفاده در کتابخانه‏ های دیجیتالی ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 31(4)، 911-930.‎ بازیابی شده در تاریخ 1 اسفند 98 از http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2823-fa.html
نوروزی، ع. (1393). کتابخانه اجتماعی و فهرست اجتماعی: سخنرانی. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، تهران 10 آذر 1393. بازیابی شده در تاریخ 12 اسفند 99 از
یعقوبی، نورمحمد و شاکری، رویا. (1387). مقایسه تحلیلی مدل‌های پذیرش فناوری با تأکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سوم، پاییز (11)، 44-21. بازیابی شده در تاریخ 2 اسفند 98 از file:///C:/Users/Admin/Desktop/nature/79813871102.pdf
Al-Suqri, M. N. (2014). Perceived usefulness, perceived ease-of-use and faculty acceptance of electronic books. Library Review. Borrero, J. D., Yousafzai, S. Y., Javed, U., and Page, K. L. (2014). Expressive participation in internet social movements: Testing the moderating effect of technology readiness and sex on student SNS use. Computers in Human Behavior, 30, 39-49. 10.1108/LR-05-2013-0062
Borrero, J. D., Yousafzai, S. Y., Javed, U., & Page, K. L. (2014). Expressive participation in Internet social movements: Testing the moderating effect of technology readiness and sex on student SNS use. Computers in Human Behavior30, 39-49. 10.1016/j.chb.2013.07.032
Carman, N. (2009). LibraryThing tags and Library of Congress Subject Headings: A comparison of science fiction and fantasy works. Retrieved February 20, 2020 from https://core.ac.uk/download/pdf/41336604.pdf
Dodds, W. B., Monroe, K. B., & Grewal, D. (1991). Effects of price, brand, and store information on buyers’ product evaluations. Journal of marketing research28(3), 307-319. Jambulingam, M. (2013). Behavioral intention to adopt mobile technology among tertiary students. World Applied Sciences Journal, 22(9), 1262-1271. 10.1177%2F002224379102800305
Jambulingam, M. (2013). Behavioural intention to adopt mobile technology among tertiary students. World applied sciences journal22(9), 1262-1271. 10.5829/idosi.wasj.2013.22.09.2748
Jeffries, S. (2008). Social cataloging tools: a comparison and application for librarians. Library Hi Tech News. https://doi.org/10.1108/07419050810949986
Kit, A. K. L., Ni, A. H., Badri, E. N. F. B. M., & Yee, T. K. (2014). UTAUT2 influencing the behavioural intention to adopt mobile applications. Universiti Tunku Abdul Rahman. Retrieved February 19, 2020 from http://eprints.utar.edu.my/1277/1/AC-2014-1005389.pdf
Leong, L. Y., Hew, T. S., Tan, G. W. H., & Ooi, K. B. (2013). Predicting the determinants of the NFC-enabled mobile credit card acceptance: A neural networks approach. Expert Systems with Applications40(14), 5604-5620. 10.1016/j.eswa.2013.04.018
Liew, E. J., Vaithilingam, S., & Nair, M. (2014). Facebook and socio-economic benefits in the developing world. Behaviour & Information Technology33(4), 345-360. 10.1080/0144929X.2013.810775
McLeod, A., Pippin, S., & Catania, V. (2009). Using technology acceptance theory to model individual differences in tax software use. AMCIS 2009 Proceedings, 811. Retrieved February 16, 2020 from https://core.ac.uk/download/pdf/301372755.pdf
Pickett, L. L., Ginsburg, H. J., Mendez, R. V., Lim, D. E., Blankenship, K. R., Foster, L. E., ... & Sheffield, S. B. (2012). Ajzen's Theory of Planned Behavior as it Relates to Eating Disorders and Body Satisfaction. North American Journal of Psychology14(2). Retrieved February 10, 2020 from https://psycnet.apa.org/record/2012-11370-010
Spiteri, L. F. (2009). The impact of social cataloging sites on the construction of bibliographic records in the public library catalog. Cataloging & classification quarterly47(1), 52-73. 10.1080/01639370802451991
Venkatesh, V., Thong, J. Y., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: extending the unified theory of acceptance and use of technology. MIS quarterly, 157-178. 10.2307/41410412
Xiaojuan, Z., & Na, N. (2012, August). The Gap between Users and Cataloging-Description and Analysis of Survey Data in Chinese Academic Library. In IFLA world library and information congress 78th IFLA general conference and assembly, Helsinki, Finland. 10.15291/libellarium.v1i1.322
CAPTCHA Image