فرهنگ خواندن مدارس ابتدایی سنندج: پژوهشی آمیخته

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

مقدمه: نهادینه شدن رفتار خواندن تحت تأثیر عوامل مختلف است. مقطع ابتدایی یکی از حساس‌ترین مراحل ایجاد مهارت خواندن و به‌کارگیری آن است. فرهنگ خواندن آموزشگاه در سه لایه سطحی، کم عمق و عمیق باید حامی ‌و تقویت‌کننده انگیزه و ایجاد نگرش اهمیت خواندن و کاربرد آن در دانش‌آموزان باشد. اما بررسی عمیق و همه جانبه در زمینه نوع فرهنگ خواندن مدارس در ایران تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، بررسی چگونگی مدیریت فرهنگ خواندن در مدارس ابتدایی شهر سنندج است.
روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی که به‌صورت آمیخته درهم تنیده انجام شد، از چند بعد کتابخانه‌های آموزشگاهی مقطع ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش سنندج را مورد بررسی قرار داد. ابزارهای گردآوری داده‌ها توسط پژوهشگران ساخته شد (چک لیست مشاهده نمادهای محیطی، پرسشنامه بررسی تجارب خواندن دانش‌آموزان، پرسشنامه نگرش مدیران و معلمان درباره خواندن، و سناریوی موقعیت‌های واقعی که معلمان باید پاسخ می‌دادند).
یافته‌ها: محیط فیزیکی آموزشگاه از نظر نمادهای خواندن؛ روابط و رفتار معلمان و مدیران و اولیا برای ارائه الگویی که اهمیت خواندن را به دانش‌آموزان القا کند، ضعیف ارزیابی شد. معلمان و مدیران از نظر اهمیت خواندن، باور قوی دارند. اقدام عملی قابل قبول مبتنی بر فعالیت خواندن از سوی معلمان و مدیران ارائه نشد. این نشان‌دهنده ناتوانی در برقرار ارتباط بین لایه پارادایم، و باور با لایه رفتاری فرهنگ است.
نتیجه‌گیری: مدارس مورد بررسی به‌صورت آگاهانه و هدفمند فرهنگی را که حامی خواندن باشد، فراهم ننموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


حسینی، سید مهدی (1395). فرهنگ خواندن مدرسه. لیزنا، گاهی دور گاهی نزدیک 180، 30/11/1395. [قابل دسترس در] https://www.lisna.ir/Away/27534- D9 81 D8 B1 D9 87 D9 86 DA AF- D8 AE D9 88 D8 A7 D9 86 D8 AF D9 86- D9 85 D8 AF D8 B1 D8 B3 D9 87
کریمی، عبدالعظیم (1394). بررسی عوامل مؤثر بر ارتقا سواد خواندن دانش‏آموزان (براساس نتایج مطالعات پرلز)، اولین همایش ملی خواندن، دانشگاه کردستان، سنندج.
Bandura, Albert (1976). Social Learning Theory. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
Crawford, Kate (1996). Vygotskian approaches in human development in the information era. Educational Studies in Mathematics, 31(1-2), 43-62.
McIntosh, Kent (2015). School-Wide Academic and Behavioral Systems and Incidence of Reading and Behavior Challenges in Early Elementary Grades. Journal of Positive Behavior Interventions, University of British Columbia.
Cherry, Kendra (2018) How Observational Learning Affects Behavior
Online available at https://www.verywellmind.com/what-is-observational-learning-2795402?print access date: 1397/11/22
McKenna, Michael. C., Kear, Dennis. J., and Ellsworth, Randolph. A. (1995). Children’s attitudes toward reading: A national survey. Reading Research Quarterly, 30, 934 – 956.
Mullis, Ina V. S., Martin, Michael O., Foy, Pierr and Hooper, Martin (2017). PERLS 2016 International results in reading. TIMSS and PERLS, Boston.
Paine, Stan (2007). Building a strong reading culture: what you can do. Sutaining reading first, sustainability series, Number1
Schein, Edgar H. (2004). Organizational culture and leadership (3rd Ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Sergiovanni, Thomas J. (2001) leadership: what is in it for schools? Routledge Falmer, London.
Vygotsky, Lev. (1978). Interaction between learning and development.Readings on the development of children, 23(3), 34-41.
CAPTCHA Image