سنجش نگرش و میزان آمادگی کتابداران دانشگاهی شهر مشهد در مورد یادگیری سیار و ابزارهای آن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف سنجش نگرش و میزان آمادگی کتابداران دانشگاه­‌های شهر مشهد در خصوص به‌کارگیری یادگیری سیار و ابزارهای آن در کتابخانه­‌های دانشگاهی صورت گرفته است.
روش‌شناسی: پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است و جامعه آماری آن‌ را 70 کتابدار شاغل در دو دانشگاه دولتی شهر مشهد (علوم پزشکی و فردوسی مشهد) تشکیل می‌دهند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه­‌گیری تصادفی طبقه‌­ای تعداد 59 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه­‌ای است محقق ساخته که روایی آن با نظر متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (79/0) مورد محاسبه قرار گرفت.
یافته­‌ها: بیشتر کتابداران دانش کافی در مورد یادگیری سیار نداشتند (85 درصد) اما تمایل داشتند که در مورد آن اطلاعات کسب کنند. تمامی کتابداران اظهار کردند که حداقل یکی از ابزارهای یادگیری سیار را برای امور شخصی خود مورد استفاده قرار داده‌­اند. دیگر یافته نشان داد که کتابداران نسبت به یادگیری سیار و ابزارهای آن دارای نگرشی مثبت هستند (میانگین 12/4). همچنین میزان آمادگی کتابداران کتابخانه­‌های دانشگاهی شهر مشهد در مورد استفاده از یادگیری سیار و ابزارهای آن در کتابخانه­‌ها مثبت و بالاتر از حد متوسط است.
نتیجه­‌گیری: نگرش مثبت و آمادگی کتابداران در استفاده از ابزارهای سیار و همچنین اهمیت و رواج روزافزون این فناوریی‌ها و یادگیری سیار، زمینه و الزامی را برای مدیران کتابخانه­‌های دانشگاهی ایجاد می‌­کند که برخی از آموزش­‌ها و خدمات خود را بر پایه ابزارهای سیار طراحی و اجرا نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


ابوبکری، آرزو (1396). میزان استفاده از اینترنت موبایل در ایران چقدر است؟. بازیابی شده از: https://techrato.com/2017/11/13/use-of-mobile-internet/ (دسترسی در 15 فروردین 1397).
احمدی، زینب؛ یعقوبی، جعفر؛ قهرمانی، مهدی و مجردی، غلامرضا (1392). نگرش و دانش فنی کشاورزان استان زنجان نسبت به کاربرد آموزش و یادگیری سیار. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. 24، 59-70.
باقریان‌فر، مصطفی؛ جوادی‌پور، محمد (1394). بررسی میزان کاربرد یادگیری سیار در یادگیری دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه‌های یاسوج. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی،10، 61-74.
برزگر، راضیه؛ دهقانزاده، حسین؛ مقدم‌زاده، اصغر (1390). مبانی نظری از یادگیری الکترونیک به یادگیری همراه، مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی، ۳ (۲): ۳۵-۴۱.
پاپ‌زن، عبدالحمید؛ حیدری، حسین؛ و سلیمانی، علی (1389). واکاوی نگرش کارکنان ستادی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه نسبت به یادگیری سیار. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزى، 21، 83-92.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1396). ضریب نفوذ اینترنت در ایران و جهان. بازیابی از: http://www.sccr.ir/Pages/?current=news&gid=3&Sel=1381429 (دسترسی در 15 اسفند 1396).
صادق‌تبار، پروین؛ شبیری، محمد؛ ذاکری، زهرا (1394). ارزیابی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی یادگیری سیار در برنامه آموزش مداوم جامعۀ پزشکی با استفاده از تئوری عمل مستدل. مدیا، 6(2)، 11-19.
مانیان، امیر؛ سهرابی، بابک؛ مرتضوی، احسان (1393). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش یادگیری سیار (مورد مطالعه: دانشجویان رشته‌های مدیریت، دانشگاه تهران و فردوسی مشهد). پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 12، 131-154.
مرشدی، لاله؛ کاظمی، حسین؛ امیدی نجف‌آبادی، مریم. (1390). نگرش دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی ورودی سال‌های 88 و 89 واحد علوم و تحقیقات تهران نسبت به یادگیری سیار، تحلیل SWOT. پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 3.
مرکز آمار ایران (1394). طرح آمارگیـری برخـورداری خانـوارها و افـراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات. بازیابی از: www.amar.org.ir (دسترسی در 20 بهمن 1397).
مرصعی، سولماز (1390). بررسی نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی‌های کشاورزی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، 6 (2)، 143-158.
نعیمی، امیر؛ پزشکی‌راد، غلام‌رضا؛ صدیقی، حسن (1388). نگرش دانشجویان مرکز آموزش علمی- کاربردی جهاد کشاورزی زنجان نسبت به‌کارگیری یادگیری اینترنتی. پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 2 (3)، 73-94.
یعقوبی، جعفر، و جبله، براتعلی. (1389). نقش فناوری‌های سیار در ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به روستائیان: مطالعه موردی استان زنجان. فصلنامه روستا و توسعه، 13(2)، 129-145.
Adegbija, M.V., & Bola, O.O. (2015). Perception of Undergraduates on the Adoption of Mobile Technologies for learning in Selected Universities in Kwara State, Nigeria. Procedia - Social and Behavioral Sciences 176, 352 – 356.
Al-Hunaiyyan, A., Alhajri, R.A., & Al-Sharhan, S. (2016). Perceptions and challenges of mobile learning in Kuwait. Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences, 30 (2), 279-289.
Bidin, S., & Abu Ziden, A. (2013). Adoption and Application of mobile learning in the Education Industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 90, 720 – 729.
Brown T. (2003, June). The Role of M-Learning in the Future of e-learning in the Future of e-learning in Africa.Paper Presented at the 21st ICDE World Conference, Hong Kong, China, 110, 122-137.
Cheon, J., Lee, S. Crooks, S.M., & Song, J. )2012(. An Investigation of Mobile learning Readiness in Higher Education Based on the Theory of Planned Behavior. Computers and Education, 59, 1054-1064.
Chin,W.W., and P. A.Todd (1995). On the use, Usefulness, and Ease of Use of Sstructural Equation Modeling in mis Research. MIS Quarterly 19(2): 237 -246.
Crescente, M.L., Lee, D. (2011). "Critical issues of M-Learning: des models, adoption processes, and future trends". Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers,28 (2), 111–123.
Elias, T. (2011). Universal instructional design principles for mobile learning. Int. Rev. Res. Open Distance Learning, 12 (2), 143–156.
Georgiev, T., Georgieva, E., & Smrikarov, A. (2004). M-Learning - a New Stage of Е-Learning. Paper presented at International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’2004, 17-18 June 2004, Rousse, Bulgaria.
Lee, S & Kim, B.G (2009). Factors affecting the usage of intranet: A confirmatory study. Computers in Human Behavior, 25 (1), 191-201.
Hahn, J. (2008). Mobile learning for the twenty-first century librarian. Reference Services Review, 36 (3), 272-288.
Heflin,H., Shewmaker, J., Nguyen, J. (2017). Impact of mobile technology on student attitudes, engagement, and learning. Computers & Education, 59, 817-827.
Hismanoglu, M. (2011). The integration of information and communication technology into current ELT coursebooks: a critical analysis. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 37–45.
Kaufman, P. (2005). Role and Mission of Academic Libraries: Present and Future. Retrieved 2017, Dec. 20, from https:// www.ideals.illinois.edu.
Keegan, D. (2003). The future of learning: From eLearning to mLearning. Retrieved 2016, Jan.25, from http:// learning. ericsson.net/ leonardo/ thebook/book.html.
Kukulska-Hulme, A., Evans, D. & Traxler, J. (2005). Landscape Study on the Use of Mobile and Wireless Technologies for Teaching and Learning in the Post-16 Sector. JISC-funded project report. Retrieved 2017, August 19, from http://www.jisc.ac.uk/eli-outcomes.html.
Lippincott, J. K. (2008). Mobile Technologies, Mobile Users: Implications for Academic Libraries. ARL: A Bi-Monthly Report, 261. Retrieved 2018, March 25, from http:// www. arl. org/bm~ doc/arl-br-261-mobile. Pdf.
Mahat, J., Ayub, A. F&,.Luan, S. (2012).an Assessment of Students' Mobile Self-Efficacy, Readiness and Personal Innovativeness towards Mobile learning in Higher Education in Malaysia. Social and Behavioral Sciences, 284-290.
Mehdipour, Y., & Zerehkafi, H. (2013). Mobile Learning for Education: Benefits and Challenges. International Journal of Computational Engineering Research, 3(6), 93-101.
Mostakhdemin-Hosseini, A. and Tuimala, J. (2005). Mobile Learning Framework. Proceedings IADIS International Conference Mobile Learning 2005, Malta, pp 203-207
Park, S. Y., Nam., M.W., & Cha, S.B. (2012). University students’ behavioral intention to use mobile learning: Evaluating the technology acceptance model. British Journal of Educational Technology, 43(4), 592-605. 592
Savill, S. (2010). Mobile learning in practice:Piloting a mobile learning teachers‘ toolkit in further education colleges.C.Savill, S., et al. (2006),p8.
Saxena, A., & Yadav, R.D. (2013). Impact of Mobile Technology on Libraries: A Descriptive Study. International Journal of Digital Library Services,3(4), 1-13.
Vollmer, T. (2010). There's an app for that!: Libraries and Mobile Technology: An Introduction to Public Policy Considerations., ALA Office for Information Technology Policy, (OITP) Policy Brief, No. 3.
CAPTCHA Image