شناخت رفتار برچسب‌‏زنی اعضای کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه در شبکه‏‌های اجتماعی: تحلیل محتوای کیفی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه: متخصصان برای طراحی و بهبود سیستم‌های خود و رابط کاربری‏‌های مفید، نیازمند شناخت رفتار برچسب‏‌زنی کاربران هستند. در حالی‏‌که کاربران ایرانی فعالیت گسترده‏ای در شبکه‏‌های اجتماعی در خصوص برچسب‏‌زنی دارند، اما رفتار برچسب‏‏‌زنی آنان چندان بررسی نشده است؛ از این‏‏‌رو، پژوهش حاضر درصدد شناخت رفتار برچسب‏‌زنی اعضا‌ی کتابخانه‌‏های عمومی شهر کرمانشاه در شبکه‏ اجتماعی اینستاگرام است.
روش‏‌شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد روش‏‌شناختی کیفی انجام شده و روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است. داده‌‏ها با استفاده از مصاحبه عمیق گردآوری شده است. مشارکت‌‏کنندگان اعضای کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه در پاییز سال 1396 بودند. نمونه‏‌گیری به روش هدفمند انجام گرفت و تا اشباع اطلاعات ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. تحلیل داده‏‌ها هم‏زمان با جمع‏‌آوری اطلاعات انجام گرفت.
یافته‌‏ها: تجزیه و تحلیل داده‌‏های مصاحبه منجر به شکل‌‏گیری 84 مفهوم، 25 مقوله فرعی و 7 مقوله اصلی شد. هفت مقوله اصلی شامل انگیزه‌‏های برچسب‌‏زنی، تصمیم‏‌گیری، راهبردهای برچسب‌‏زنی، نوع برچسب‌ها، ساختاردهی، سنجش و دشوارهای برچسب‏‌زنی بود که نشانگر جنبه‏‌های مختلف رفتار برچسب‏‌زنی اعضا بود.
بحث و نتیجه‌‏گیری: نتایج حاکی از آن است که فرد به دنبال انگیزه‌‏های خود وارد فرآیند تصمیم‏‌گیری شده، سپس راهبردهایی را در پیش گرفته و تعدادی برچسب را تعیین و متناسب با شبکه اجتماعی، ساختاری را به آن اضافه می‏‌کند. سپس چند روز پس از انتشار مطلب، به سنجش صحت نگارش و ساختار، اثربخشی و کارایی برچسب‌های تعیین شده پرداخته و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی را انجام می‏‌دهد. در تمامی این مراحل فرد با دشواری‏‌هایی مواجه می‌‏شود که ممکن است ناشی از محدودیت‏‌ها یا الزامات شبکه باشد، یا خود فرد بر اساس اهداف و انگیزه‌‏ها و سطح مهارت و تجربه‏‌های خویش در برچسب‏‌زنی با چالش‌‏ها و مسائلی مواجه شود و یا به دلیل تنوع واژگان از نظر معنایی و ترادف و نظایر آن، با مسائل و مشکلاتی رو به رو شود. این هفت جنبه از رفتار برچسب‏‌زنی کاملاً از یکدیگر مستقل نبوده، بلکه در بخش‏‌هایی با هم هم‏‌پوشانی هم دارند.

کلیدواژه‌ها


استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (1384). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی؛ رویه‏ها و روش‏ها. ترجمه بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
تقی‏پناهی، فاطمه، نوکاریزی، محسن، و دیانی، محمدحسین (1398). بررسی یافت‌پذیری اطلاعات در اینستاگرام با تحلیل رفتار برچسب‌گذاری اجتماعی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 22 (1)، 28-53.
حریری، نجلا (1385). اصول و روش‏های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
Ames, M. & Naaman, M. (2007). Why We Tag: Motivations for Annotation in Mobile and Online Media. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, San Jose, California, USA (pp. 971–980). Retrieved October 30, 2017, from http://morganya.org/research/chi2007-tagging.pdf
Brooks, C. & Montanez, N. (2006). An Analysis of the Effectiveness of Tagging in Blogs. In N. Nicolov, F. Salvetti, M. Liberman & J. Martin (Eds.), Computation Approaches to Analyzing Weblogs. Papers from the 2006 AAAI Spring Symposium (pp. 9–15). Retrieved November 30, 2017, from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.485.4524&rep=rep1&type=pdf
Bruhn, C., & Syn, S.Y. (2018). Pragmatic thought as a philosophical foundation for collaborative tagging and the Semantic Web. Journal of Documentation. Retrieved March 20, 2018, from https://doi.org/10.1108/JD-07-2017-0101
Choi, Y. & Syn, S.Y. (2016). Characteristics of tagging behavior in digitized humanities online collections. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67 (5), 1089–1104. Retrieved November 20, 2017, from https://doi.org/10.1002/asi.23472
Golbeck, J., Koepfler, J., & Emmerling, B. (2011). An Experimental Study of Social Tagging Behavior and Image Content. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62 (9): 1750–1760. Retrieved November 20, 2017, from https://doi.org/10.1002/asi.21522
Heckner, M., Neubauer, T., & Wolff, C. (2008). Tree, funny, to read, Google: what are tags supposed to achieve? A comparative analysis of user keywords for different digital resource types. In I. Soboroff, E. Agichtein, & R. Kumar (Eds.), Proceedings of the 2008 ACM Workshop on Search in Social Media, Napa Valley, California (pp. 3–10). Retrieved November 20, 2017, from DOI: 10.1145/1458583.1458589
Hu, Q., Lin, X., Han, S., & Li, L. (2017). An investigation of cross-cultural social tagging behaviors between Chinese and Americans. The Electronic Library. Retrieved December 29, 2017, from https://doi.org/10.1108/EL-08-2016-0173
Lee, C.S., Goh, D.H., Razikin, K., & Chua, A.Y.K. (2009). Tagging, Sharing and the Influence of Personal Experience. Journal of Digital Information, 10 (1), 1-15. Retrieved November 20, 2017, from https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3700859
Lee, K. J. (2006). What goes around comes around: An analysis of del.icio.us as social space. In Proceedings of the 2006 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (pp. 191-194). New York: ACM Press. Retrieved November 20, 2017, from DOI: 10.1145/1180875.1180905
Li, L. & Zhang, C. (2016). Characterizing users tagging behavior in academic blogs. In IEEE/ACM Joint Conference on Digital Libraries (JCDL) (pp. 215-216). Retrieved December 29, 2017, http://ieeexplore.ieee.org/document/7559591/metrics?part=1
Macgregor, G. & McCulloch, E. (2006). Collaborative tagging as a knowledge organization and resource discovery tool. Library Review, 55 (5), 291-300. Retrieved November 20, 2017, from https://doi.org/10.1108/00242530610667558
Malik, A., Dhir, A., & Nieminen, M. (2015). Uncovering Facebook Photo Tagging Culture and Practices among Digital Natives. Global Media Journal, 13 (24), 1-15. Retrieved November 20, 2017, from https://pdfs.semanticscholar.org/3f9a/1a8eeea818a863fb676bcbf5ebe4ed077357.pdf
Marlow, C., Naaman, M., Boyd, D., & Davis, M. (2006). HT06, Tagging Paper, Taxonomy, Flickr, Academic Article, To Read. In Proceedings of the 17th Conference on Hypertext and Hypermedia, Odense, Denmark (pp. 31–40). Retrieved November 20, 2017, from doi>10.1145/1149941.1149949
Peters, I. (2009). Folksonomies: Indexing and Retrieval in Web 2.0. Translated from German by Paul Becker. Hawthorne, NJ, USA: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG.
Rodrigues, E.M., Milic-Frayling, N., & Fortuna, B. (2008). Social Tagging Behaviour in Community-driven Question Answering. In Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, 2008. WI-IAT '08. IEEE/WIC/ACM International Conference on, Sydney, NSW, Australia. Retrieved November 29, 2017, from http://ieeexplore.ieee.org/document/4740434/
Santos-Neto, E., Condon, D. Andrade, N., Iamnitchi, A., & Ripeanu, M. (2009). Individual and social behavior in tagging systems. In Proceeding HT '09 Proceedings of the 20th ACM conference on Hypertext and hypermedia (pp. 183-192). Torino, Italy — June 29 - July 01, 2009. Retrieved November 29, 2017, from https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1557947
Sen, S., Lam, S., Rashid, A., Cosley, D., Frankowski, D., Osterhouse, J., Harper, M., & Riedl, J. (2006). Tagging, communities, vocabulary, evolution. In Proceedings of the 20th Anniversary Conference on Computer Supported Cooperative Work, Banff, Alberta, Canada (pp. 181–190). Retrieved November 20, 2017, from https://pdfs.semanticscholar.org/86b6/d64cedb21ea3f2ff3e52f92887526bebb9d9.pdf
Sen, S., Vig, J., & Riedl, J. (2009). Tagommenders: Connecting users to items through tags. In Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web (WWW ’09) (pp. 671–680). NewYork: ACM Press. Retrieved November 20, 2017, from DOI:10.1145/1526709.1526800
Strohmaier, M., Körner, C. & Kern, R. (2012). Understanding why users tag: A survey of tagging motivation literature and results from an empirical study. Web Semant, 17, 1–11. Retrieved November 20, 2017, from https://doi.org/10.1016/j.websem.2012.09.003
Vuorikari, R., & Ochoa, X. (2009). Exploratory Analysis of the Main Characteristics of Tags and Tagging of Educational Resources in a Multi-lingual Context. Journal of Digital Information, 10 (2). Retrieved November 29, 2017, from https://journals.tdl.org/jodi/index.php/jodi/article/view/447/284
Zhang, Y., Lv, H., Yu, Y., & Li, M. (2015). Understanding the Users’ Tag Selection Behaviour in Social Tagging Systems. In Zhang R., Zhang Z., Liu K., Zhang J. (Eds). LISS 2013: Proceedings of 3rd International Conference on Logistics, Informatics and Service Science (pp. 1151-1155). Springer, Berlin, Heidelberg. Retrieved November 29, 2017, from DOI: 10.1007/978-3-642-40660-7_172
Zollers, A. (2007). Emerging Motivations for Tagging: Expression, Performance, and Activism. In Proceedings of the 16th International WWW Conference, Banff, Alberta, Canada. Retrieved November 29, 2017, from https://www2007.org/workshops/paper_55.pdf
Recognition of tagging behavior of Public Library Members of Kermanshah in Social Networks: Qualitative Content Analysis
Shiva Yari: Ph.D. student in information science and knowledge (information retrieval), University of Tehran, Iran and expert in budget and revenue resources in Kermanshah Public Libraries; shiva.yari@ut.ac.ir
Maryam Nakhoda: Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran; mnakhoda@ut.ac.ir (Corresponding author)
CAPTCHA Image