مستندسازی دانش تجربی آب: رویکردی عملیاتی به فرآیند مدیریت دانش طرح‌های توسعه منابع آب

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

مقدمه: مستندسازی تجربیات، نوعی مدیریت دانش است. مسئله اصلی چگونگی مستند نمودن سرمایه فکری و تجارب متخصصان در جهت بهره­‌گیری از گنجینه دانش در راستای حفظ منابع و عدم تکرار اشتباهات گذشته می‌­باشد. هدف پژوهش، تعیین خط‌­مشی طرح‌های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه­‌ای فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مستندسازی دانش تجربی متخصصان با اهداف اختصاصی اولویت­‌بندی مراحل اجرای طرح‌ها در سه سطح، ملی، استانی و نقش دانش تجربی متخصصان است.
روش­‌شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان معاونت­­ طرح و توسعه در سه استان فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد شامل 36 نفر بودند. این پژوهش با رویکرد ترکیبی اکتشافی متوالی (کیفی و کمی) انجام شده است. در روش کیفی از روش مصاحبه و پانل دلفی و در روش کمی از پرسشنامه در مقیاس لیکرت استفاده گردید.
یافته­‌ها: یافته­‌ها نشان داد که افراد پانل در رابطه با اولویت‌بندی مراحل اجرای طرح‌ها به ترتیب در سطح ملی، استانی و با در نظر گرفتن نقش دانش تجربی متخصصان اتفاق نظر داشته و در نهایت، مستندسازی طرح به‌عنوان خدمات مکمل برای تمام مراحل باید انجام شود.
نتیجه­‌گیری: بنابراین فقدان سیستم مدیریت دانش طرح‌ها باعث بروز مشکلاتی همچون عدم اولویت­‌بندی و عدم استفاده از دانش تجربی کارکنان شده است.

کلیدواژه‌ها


احمدی، فضل‌الله.؛ نصیریانی، خدیجه؛ اباذری، پروانه (1387). تکنیک دلفی: ابزاری در پژوهش. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 8. 185-175.
الهی، بهین؛ جعفری، مصطفی؛ اخوان، پیمان (1389). نظام مدیریت دانش در شرکت تاتا. تدبیر، 218. 57-49.
الهی، شعبان، بهاری فر، علی؛ صالحی، علی (1384). طراحی ساختار نظام مستندسازی تجربیات سازمانی مدیران. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 42، 23-52.
باقری، شیرین؛ سلاجقه، سنجر (1389). از مدیریت داده تا مدیریت دانش. عصر مدیریت، 4 (14). 76-81.
بهمنی، محمد مسعود (1391). مدیریت دانش در سازمان‌ها. تهران: نظری.
پسند، محمدرضا.؛ فقیهی، ابوالحسن (1392). ارائه الگو مدیریت دانش در شرکت ملی نفت ایران. فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 4(15). 34-9.
تولایی، روح‌الله؛ طاهری، محمد؛ اصفهانی، حسن (1393). شناخت الگو مطلوب فراگرد مدیریت دانش در صنعت نفت ایران. همایش بین‌المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت؛ سیاست‌ها و بهترین تجربه‌ها. تهیه و تنظیم پایگاه مقالات علمی مدیریت. Retrieved from: http:// www.system.parsiblogcom/15, April/ 2017.
دامغانیان، حسین؛ زارعی، عظیم؛ روزبان، فرناز (1392). بررسی تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر مدیریت دانش با میانجی‌گری توانمندسازی در شرکت ملی حفاری ایران. مدیریت فن‌آوری و اطلاعات، 5(4). 102-85.
داونپورت، تامس اج.، پروساک، لارنس (1379). مدیریت دانش. (ترجمه حسین رحمان سرشت). تهران: ساپکو.
رادینگ، آلن (١٣٨٣).“ مدیریت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات “. ترجمه محمدحسین لطیفی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
زعفریان، رضا؛ اسماعیل‌زاده، مونا؛ شاهی، نسا (1387). ارائه الگوی پیاده‌سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی شرکت نفت ایران زمین). توسعه کارآفرینی. 1(2)، 75.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1379). مستندسازی طرح‌های آب. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات، نشریه 208، 1-27.
سپهری، احمد (1393). تأثیر فرهنگ سازمانی بر تبادل دانش در شرکت (STC). مجله الکترونیکی مطالعات مدیریت دانش، شماره 18، تیر 1393. بازیابی شده در شهریور 1394. http://www. http://mta.co.ir/KmMag.aspx?id=172.
سوری، حسن (1385). ارائه روشی برای بهبود فرایندهای کس و کار با استفاده از مدیریت دانش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته صنایع- صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران.
سهرابی، بابک؛ فروزنده، سکینه؛ رئیسی وانانی، ایمان (1390). ارائه الگوی جامع برای ارزیابی تسهیم دانش در سازمان‌های طرح محور دولتی بر مبنای عوامل انسانی، ازمانی و فنی. مدیریت دولتی، 3(4)، 114-95.
عبدی، م. ر.، صفایی، س. (1393). ارائه مدل پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های استراتژیک سازمانی با استفاده از مدل‌های مدیریت دانش (مورد مطالعه در شرکت آب و فاضلاب استان مازندران). پژوهشنامه مالیات، 69 (1)، 135-152.
قربانی‌زاده، و.؛ خالقی‌نیا، ش. (1388). نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان. فصلنامه مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1(3)، 105-85.
میرشکرایی، محمد (1380). انسان و آب در ایران: پژوهش مردم‌شناختی. تهران: گنجینه ملی آب ایران.
نامداران، لیلا (1395). ارائه الگویی برای مستندسازی تجربیات سازمانی مدیران با رویکرد مدیریت دانش. اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی. تهران: دانشگاه علم و فرهنگ، 29 بهمن.
Abdollah hasan, N. A., Hayiyusuh, N., & Nouri, R. K. (2011). The implementation of knowledge managemt system (KMS for the support of the humanitarian Assistance/Disaster relief (HA/DR) in Malaysia. International Journal of Humanities and Social Science,1(4), 103-112.
Andell, N., & Atallay, U. (2017). Knowledge in long term project: Case Study on Collaborative Projects among Knowledge Intensive. Master’s Programme in International Strategic Management. BUSN09 Business Administration: Degree Project in Strategic Management. Lund University.
Al‐Adaileh, R. M., & Al‐Atawi, M. S. (2011). Organizational culture impact on knowledge exchange: Saudi telecom context. Journal of Knowledge Management, 15, 212 - 230.
Bhushan, V. (2001). Knowledge management at Shell: Innovation and integration annual report of the Shell Transport and Training Company and the Royal Dutch Petroleum Company.
Brent, H., & Vittal, A. (2007). Knowledge sharing in large IT organizations: A case study. Journal of information and knowledge management system, 37, 421-439.
Choo, C. W. (2005). Creating knowledge-based healthcare organizations. Bull World Health Organ,83(7), 555.
Davenport, T.H. & Prusak, L. (1998). “ Working Knowledge: How organizations manage what they know “ Harvard busingess school press, boston.
Duffield, S. M., & Whitty, S. J. (2012). A systemic lessons learned and captured knowledge (SLLCK) model for project organizations. Proceedings of the Annual Project Management Australia Conference Incorporating the PMI Australia National Conference (PMOz), Melbourne, Australia, 15-16.
Dun & Bradstreet (2008). Database [online] http://www.dnb.com/us
Derr, K. (1999). Knowledge management the Chevron way. Knowledge Management World Summit San Francisco, California January 11.
Guia, J. (1999). Capital social redes relacionales. Journal of Revista de Economia Empresa, 13(37), 54-81.
Hoffman, E., & Boyle, J. (eds.). (2015). R.E.A.L. Knowledge at NASA. A knowledge service model for the modern project environment. Newtown: Project Manajement Institute.
Jiebing, W., Bin, G., & Yongjiang, S. (2013). Customer knowledge management and IT-enabled business model innovation: A conceptual framework and a case study from China. Journal of European Management, 31(4), 359-372.
Jones, D. (2003). Knowledge management and technical communication: a convergence of ideas and skills. Available at: https://faculty.washington.edu/markh/tc400.
Jung-Chi, P. (2006). An emperical study of the relashionship between knowledge sharing and IS/IT strategic planning (ISSP). Journal of Management Decision, 44, 105-122.
King, W. R. (2005). Communications anf information processing as a critical success factor in the effective knowledge organization. International Journal of Business Information Systems, 10, 31-52.
Nazari, A., Mortaheb, M. M. & Aghalou, Z. (2012). A comprehensive study on the reality of knowledge management and lessons learned in the projects: A case study in Iran oil and gas projects. The fourth international conference on information, process, and knowledge management. 33-39.
NATO-JALLC. (2011). The NATO lessons learned handbook (2nd ed.). Joint Analysis and Lessons Learned Centre.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: How Japanese companies create the dynamic of innovation. Oxford: Oxford University Press
Smith, R. (2001). A roadmap for knowledge management. Available at:www2.gca.org/knowledgetechnologies/2001/proceedings.
Stover, M. (2004). Making tacit knowledge reference database as codified knowledge. Journal of Reference Services Review, 32(2), 164-173.
Ungan, M. (2006). Standardization through process documentation. Journal of Business process management, 12(2), 135-148.
Yuan, J. & Skaik, S. (2014). Lessons learned practices in the UAE construction industry. Proceedings of the 2014 International Conference on Construction in a Changing World, CIB, Dambulla, Sri Lanka. 1-12.
CAPTCHA Image