تحلیل اصول سیبرنتیک در فیزیک قدیم و جدید

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقدمه: اصول و قوانین، نقش بیان اساسی‌ترین ایده‌ها در یک علم و نیز ایجاد چارچوب و روش‌شناسی برای حل مسائل آن علم را بازی می‌کنند. این مقاله بر آن است تا با گذری بر مفاهیم و مراتب چهارگانه سیبرنتیک، به بررسی اصول حاکم بر این علم بر اساس رویکردهای فیزیک جدید و قدیم بپردازد.

روش‌: در نگارش مقاله رویکرد مروری‌تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با بررسی متون علمی این حوزه از طریق روش کتابخانه‌ای، ابتدا گذری بر مفاهیم و مراتب چهارگانه سیبرنتیک داشته باشد، سپس اصول حاکم بر این علم از دو دیدگاه پوزیتیویستی و هرمنوتیکی بررسی نماید.

یافته ها: نحوه نگرش به جهان هستی موجب شکل‌گیری دیدگاه‌های مختلف در علم و در عین حال پیشرفت شناخت علمی شده‌است. در ابتدا دیدگاه پوزیتویستی بر اساس تئوری نیوتون و دیدگاه مکانیکی شکل گرفت. سپس پسا اثبات‌گرایان با توجه به دو اصل ضرورت و تصادف قوانین زیست‌شناسی را پی‌ریزی کردند. با ورود تئوری کوانتوم و نسبیت به عرصه فیزیک و آشکار شدن ناتوانی‌های فیزیک کلاسیک در چند مورد، برداشت از جهان و پدیده‌های آن به‌کلی متحول شد. گذر از فیزیک نیوتنی (فیزیک قدیم) به فیزیک کوانتومی (فیزیک جدید)، تحول تئوریک و فلسفی را موجب گردید. در سایه این چرخش، مبانی تئوریک علوم مختلف نیز دگرگون گردید. سیبرنتیک نیز از این نگاه متحولانه بهره‌مند شده‌است. تحلیل متون نشان می‌دهد، بن‌مایه فکری نسل‌ها و اصول سیبرنتیک آمیزه‌ای از رویکردهای پوزیتویستی، ارگانیستی، جهان‌بینی سیستمی، و فیزیک جدید است.

بحث و نتیجه گیری: راه‌حل‌های معمول سنتی دیگر جواب‌گوی آشفتگی‌های موجود در دنیای کنونی نیست و به راه‌حل‌های جدیدی نیازمندیم تا بتوانیم پیچیدگی‌های موجود در این دنیا و عصر حاضر را کنترل نماییم. سیبرنتیک یکی از این راه‌حل‌هاست. تفاوت در نوع نگاه به مفهوم مشاهده و مشاهده‌گر است که باعث شکل‌گیری رویکردهای متفاوت و جهان‌بینی‌های مختلف در علوم و متعاقب آن سیبرنتیک شده است. تا جایی که نقطه عطف شکل‌گیری فیزیک جدید را می‌توان مداخله دادن مشاهده‌گر در رویداد دانست. جهانی که در آن مشاهده‌کننده جدای از آنچه مشاهده می‌کند نیست، بلکه قسمتی از همان پدیده‌ است در حالی که در فیزیک کلاسیک تمام پدیده‌ها مستقل از مشاهده‌گر همچون ساعتی دقیق و قانون‌مدار با نظم و ترتیب خاص رخ می‌دهند. بنابراین می توان گفت بن‌مایه فکری نسل‌ها و اصول سیبرنتیک آینده‌ای از رویکردهای پوزیتویستی، ارگانیستی، جهان‌بینی سیستمی و فیزیک جدید است. بر این اساس رویکردی سیبرنتیکی در طی عمر کوتاه آن متکی بر دیدگاه‌های حاکم متحول شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Cybernetic Principles in the Classical and Modern Physics

نویسندگان [English]

  • ali akbari
  • Mohamadreza Davarpanah
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

INTRUDUCTION: Principles and laws play the role of expressing the most basic ideas in a science field and establishing a framework or methodology for problem solving in the field. After an overview of the concepts and quadripartite orders of cybernetics, this paper tries to review the cybernetic principles based on the classical and modern physics approaches.

METHODOLOGY: This article tries to review related literature through analytical method. In the research, after a brief view on the concepts and fourth orders of cybernetics, the principles of this science from the point of view of positivist and hermeneutics approaches have been studied.

FINDINGS: Attitude to the universe caused the formation of different perspectives on science as well as the advancement of scientific knowledge. Initially, the positivist approach was established, based on Newton's theory and a mechanical view. Then the post-positivists laid down the rules of biology according to the two principles of necessity and accident. With development of quantum and relativity theories in physics along with encountering the incapacities of classical physics in a few cases, the understanding of the world and its phenomena has been completely changed. The transition from Newtonian physics (classical physics) to quantum physics (modern physics) caused the philosophical and theoretical development. According to this rotation, the theoretical foundations of science were also changed. Cybernetics also benefits from this view. The review of literature was showed that the intellectual basis of the cybernetics principles is a combination of the approaches positivist, organistic, system worldview, and modern physics.

CONCLUSIONS: Traditional solutions do not respond to the turmoil in the current world. Therefore, we need new solutions to control the complexities of this world and the existing era. Cybernetics is one of these solutions. The difference in understanding the concepts of observation and observer is what led to the formation of different approaches and worldviews in the sciences and later in cybernetics, in an extent that the emergence of the new physics could be introduced as an intervention of the observer in the event. A world in which the observer is not separate from what he/she observes, but is part of the same phenomenon, while in classical physics, all phenomena occur independent of the observer as a precise and lawful clock with a particular order. Therefore, we can say that the intellectual basis of generations and principles of cybernetics is a future of positivist, organistic, systemic worldview and new physics perspectives. Accordingly, the cybernetic approach has relied on the dominant perspectives over its short life span.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cybernetics principles
  • Order cybernetics
  • Cybernetics concepts
  • Classical physics
  • Modern physics
احمدی، بابک (1372). خرد هرمنوتیک. کلک، شماره ۳۹: ۱۰-21.
آزاد، اسدالله (1386). اطلاعات و ارتباطات. تهران: کتابدار.
برتالنفی، لودویگ‌فون (1366). نظریه عمومی سیستم‌ها: مبانی، تکامل و کاربردها. ترجمه کیومرث پریانی. تهران: تندر.
خاجی، حامد (138؟). رهبری سایبرنتیکز. مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
داورپناه، محمدرضا (1393). تقریرات درس ارتباطات و سیبرنتیک (دوره دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی). مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
داورپناه، محمدرضا؛ مختاری، حیدر (1393). نظریه علم. تهران: دبیزش.
زاهدی، شمس السادات؛ اسدپور امین؛ حاجی نوری، خاطره (1390). رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان. مطالعات مدیریت بهبود تحول. 63.
سیبرنتیک و حافظه (1354). ترجمه غلامرضا جلالی نائینی. تهران: رز.
لرنر، آ. (1366). مبانی سیبرنتیک. ترجمه کیومرث پریانی. تهران: دانش‌پژوه.
مورن، ادگار (1379). درآمدی بر اندیشه پیچیده. ترجمه افشین جهاندیده. تهران: نشر نی.
میرزایی اهرنجانی، حسن (1367). سایبرنتیک در مدیریت. دانش مدیریت. شماره 1: 17-24.
ناصری، مسعود (1383). صفر لوح پیدایش جهان ده بعدی تولد و مرگ در فیزیک جدید. تهران: نشر مثلث.
نشاط، نرگس (1385). از اطلاعات تا کوانتوم. تهران: دما.
نشاط، نرگس؛ حری، عباس (1386). تلون مفهومی اطلاعات: ضرورت نظریه‌ای جامع برای یکپارچه‌کردن چندپارچگی. اطلاع‌شناسی. شماره 17-18.
وردو، سرجیو (1385). سیبرنتیک. دایره المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی. ترجمه فائزه خاجویی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
Campbell D. T. (1974). Evolutionary Epistemology, in: The Philosophy of Karl Popper, Schilpp P.A. (ed.), (Open Court Publish. La Salle, Ill.): 413-463.
Dubberly, H. Pangaro, P. Haque, U. (2009). What is interaction? Are there different types? Interactions, vol. XVI.1.
Glanville, R. (2004). The purpose of second-order cybernetics, Kybernetes, Vol. 33 Iss 9/10: 1379 – 1386.
Heylighen, F. (1992). Principles of systems and cybernetics: an evolutionary perspective. Available in: pespmc1.vub.ac.be/papers/PrinciplesCybSys.pdf
Heylighen, F. Joslyn, C. (2001). Cybernetics and second-order cybernetics. Available in: www.lampsacus.com/documents/CyberneticsSecondOrder.pdf
Pask, G. (1975). Conversation cognition and learning. Amsterdam: Elsevier.
Scoot, B. (2004). Second-order cybernetics: an historical introduction. Available in: www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1454566&show=pdf
Zangeneh, M; Haydon, E. (2004). The Psycho-Structural Cybernetic Model, Feedback, and Problem Gambling: A New Theoretical Approach. Available in: http://dspace.ucalgary.ca/bitstream/1880/47863/1/IJMHA_2004_1%282%29_Zangeneh_Haydon.pdf
CAPTCHA Image