بررسی قابلیت‎های کارآفرینی کتابداران (مطالعه موردی: کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 سیستان و بلوچستان

2 کتابخانه آستان قدس رضوی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی قابلیت های کارآفرینی کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی می باشد.
روش: پژوهش حاضر، از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری، شامل کلیه ی کتابداران کتابخانه ی مرکزی آستان قدس رضوی (67 ) می باشد، و به منظور انتخاب نمونه ی آماری، از روش سرشماری استفاده شد. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته ی سنجش قابلیت‌های کارآفرینی بود. تحلیل داده های گردآوری‌شده در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت های کارآفرینی کتابداران در زمینه ی خلاقیت، ریسک پذیری، توفیق طلبی، مرکز کنترل درونی و تحمل ابهام بالاتر از حد میانگین است، اما نمرات استقلال طلبی کتابداران از متوسط نمره معیار پایین تر می باشد. این یافته ها همچنین نشان می دهد که بین قابلیت های کارآفرینی کتابداران با کارآفرینی آنان رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد. در نهایت یافته های پژوهش نشان می دهد که بین قابلیت های کارآفرینی کتابداران برحسب جنسیت، سابقه ی کاری و سطح تحصیلات تفاوت معناداری وجود ندارد.
یافته های پژوهش نشان می دهد که کتابداران مورد بررسی، قابلیت های کارآفرینی را دارا هستند، این می تواند به عنوان فرصتی استثنائی برای سیاست گذاران حوزه کتابداری به منظور بهره برداری و برنامه ریزی توسعه کارآفرینی در جامعه ی کتابداری و اطلاع رسانی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


Ahmadpour Dariani, M.( 2004) .Entrepreneurship: definitions, theories, models. Fifth Edition, Tehran, Pardis Publishing Company.
Arslan, C., Dilmac, B., Hamarta, E. (2009). Coping with stress and trait anxiety in terms of locus of control: a study with Turkishuniversity students, Social behavior and personality, 37(6), 791-800.
Badri, E ; Liaghatdar, M; Abedi, M & Jafari, E.(2006). A Survey of Entrepreneurship Capabilities of Isfahan University Students. Quarterly journal of Research and Planning in Higher Education. 12 (2) :73-90.
Cools, E., Broeck, H.V. (2008). The Hunt for the heffalump continues: can trait and cognitive characteristic predict entrepreneurial orientation?,Journal of Small Business Strategy, 18(2), 23-41.
Dvir,D., Sadeh, A., Malach-Pines, A. (2010). The fit between entrepreneurs' personalities and the profile of the ventures they manage and business success: An exploratory study, Journal of High Technology Management Research, 21(1), 43–51.
Giesecke, J. & McNeil, B. (2010). Fundamentals of Library Supervision. second edition. Chicago: ALA.
Gurol, Y., Atsan, N. (2006). Entrepreneurial characteristics amongst university students some insights for entrepreneurship education and training in Turkey, Education & Training, 48(1), 25-38.
Furnham, A. , Bachtiar, V. (2008). Personality and intelligence as predictors of creativity. Personality and Individual Differences, 45 (7), 613–617.
Hosaini, R& Hosaini , E. (2012). Entrepreneurshipeducation: a new approachtosolve the employment problemof graduatesinagriculture,National conference on entrepreneurship and management of knowledge based business.
Hornaday, J. (1982). Research about living entrepreneurs. In C. A. Kent, D. L. Sexton & K. H. Vester (Eds.). Encyclopedia of entrepreneurship,20-380.
Howard, S. (2004), Developing Entrepreneurial Potential in Youth: The Effects of Entrepreneurial Education and Venture Creation, University of South Florida Repot, 3-17.
Imani, M& Azarakhsh, T & Asheghi, M. (2009). Entrepreneurship. Tehran, Farhangh Sabz Publishing Company.
Low .P , Hung. J. (2008). Factors influencing Hong KongCPAs’ entrepreneurship in theaccounting profession. Journal of Human Resource Costing &Accounting, 13 (1), 29-45.
Kajs, L.T. ,Mccollum, D. L (2009).Examining Tolerance for Ambiguity in the Domain of Educational Leadership. Academy of Educational Leadership Journal, 13(2).
Khosravi, A. (2005). Fosterentrepreneurshipandcreative ideasforlibrarians and information, http://khosraviar.blogfa.com/post-6.aspx.
Kuratko, D.F & Hodgetts,R.M. (2004).Entrepreneurship: Acontemporaryapproach,Translation by Mehrabi and Tabrizi, Mashhad, FerdowsiUniversity Press.
Mahdavi, M & Azari, Z. (2006). Employment Generation by Executives of State Management and Planning Organization (SMPO) and Its Subsidiaries.Journal ofManagement & development process, 20 (3 and 66) :13-27
McDougall, P.P. Oviatt, B.M. (2000). International entrepreneurship: the intersection of two research path, Academy of Management Journal, 43(5), 902.
Kruzic, D., Pavic, I. (2010). Students’ Entrepreneurial Characteristics: Empirical Evidence from Croatia, The Business Review, Cambridge,14(2), 216-221.
Nijboer .J,. (2006). "Cultural entrepreneurship in libraries", New Library World, 107(9 & 10),434 – 443.
Pardakht Chi, M; Haydari, M & Shafizadeh, H. (2009). Effectiveness of management to develop and foster entrepreneurship. Journal of Business Management Perspective, 26, 71-100.
Raeissi, P; Nasiripour, A; Rostami; L & Khalesi, N. (2008).The Relation between Manager's Personality Traits and Entrepreneurship in Health Care Organizations affiliated with Tabriz University of Medical Sciences 2007 . Journal of Health Administration. 11 (33) :57-62.
Rahmati, T. (2007). Entrepreneurship Development :The key to successLibrarians, Information Seeking & Information Science Monthly, 1(5), 13-14.
Rasteghar Heravi, Z. (2009). Assessment ofpersonality traitsof entrepreneurship on,librarians and information, Master'sthesis,Department of ScienceandInformationScience, Faculty ofPsychology andEducational SciencesUniversity Alzahra.
Sabaghyan, Z & Ahmadpour Dariani M. & Azizi, M. (2005).A Study ofEntrepreneurialcharacteristics onstudents. Journal of Business Management Perspective, 13&14, 190-163.
Samad Aghayi J. (2008). Entrepreneurship organization. Tehran, Public Administration Training Center Publications.
Shelagh. K. G, (2003). Special Librarians: Entrepreneurs within Organizations. Wired West: Web Journal of the SLA Western Canada Chapter.6(3).
Scienceand Information Management (2010). http://www.libexpert.blogfa.com/post-84.aspx.
CAPTCHA Image