کلیدواژه‌ها = مهارت‌های ارتباطی
رابطه مهارت‌های ارتباطی کتابداران و کیفیت ارائه خدمات: نقش واسطه‌ای اخلاق حرفه‌ای

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 66-83

10.22067/infosci.2021.24068.0

رحیم شهبازی؛ ابوالفضل قاسم‌زاده؛ اعظم ابراهیمی