نویسنده = حسن بهزادی
مروری بر پژوهش‌های ارزیابی موتورهای کاوش: رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبی

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 128-152

10.22067/infosci.2021.23584.0

مهدی زینالی تازه کندی؛ محسن نوکاریزی؛ حسن بهزادی


تحلیلی بر رویکرد پراگماتیستی از مفهوم ربط در بازیابی اطلاعات

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 30-49

10.22067/infosci.2021.23409.0

محسن نوکاریزی؛ مهدی زینالی تازه کندی؛ حسن بهزادی