نویسنده = محمدحسین دیانی
بررسی الگوی رشد علم ایران بعد از انقلاب اسلامی: حوزه علوم

دوره 5، شماره 1، تیر 1394، صفحه 28-49

10.22067/riis.v5i1.15865

حسین مرادی مقدم؛ محمد رضا داورپناه؛ محمد حسین دیانی


رفتار علمی: پژوهشی تطبیقی - تحلیلی پیرامون شاخص‏ها و مصداق‏ها

دوره 4، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 109-134

10.22067/riis.v4i1.17205

سید مهدی حسینی؛ محمد حسین دیانی