Investigating the Goals and Motivations of Information Sharing in Instagram Educational Pages Successful in Visibility based on the Uses and Gratifications Theory

Document Type : مقالات پژوهشی

Authors

Ferdowsi Univesity of Mashhad

Abstract

Introduction: Instragram has become an important platform for Information sharing due to its usability, mobile-based, simplicity and user-friendly interface. Those who using this social network, have a variety of reasons and goals, such as communication, entertainment, or professional and business activities, keep update to their friends, and Information sharing. Also, some of them, share information on this social network to escape from the reality, social interaction, and spending time as a habit. The aim of this study, was to study and explorethe goal and motivations of Information sharing, onits educational pages which performanced successfully in visibility. This study was done based on use and gratification theory. This theory involves to how and why users use the media.
Methodology: In order to explore and evaluate the goals and motivations of Information sharing on these pages, which share information in e-learning context, 30 Instagram educational pages were investigated using qualitative research method, the thematic analysis with exploratory approach. The information available on these pages, including Bio, content, social tagging behavior was observed and analyzed by Maxqda 12.3 software, that used for qualitative data analysis. The sample of this study selected based on competitive benchmarking. So, the targeted sample for this study was selected on the condition that investigated accounts should have more than 20 thousand followers and share information on a specific topic content such as skills, knowledge, or information. These accounts should have educational approach.  
Findings: The findings indicated that the goals and motivations of information sharing on these pages were various and different, but economic goals, job opportunities, personal and interpersonal interests, status, and social interaction along with informing goal were the main goals that who people sharing information on these pages had. Therefore, It seems that people that share educational information on this platform have different and various goal and motivations in their information sharing activity. These goals and motivations include economic benefits and personal branding.
Conclusion: Although the investigated pages were sharing Informationin the e-learning context, but they had other goals too. This finding, having the economic goals and the personal and job interests maybe due to the nature of the information sharing platform in the research, that is, Instagram. So, these account owners, although have an educational goal, but also had other goals and motivations. They pay attention to this fact that people look at information sharing on Instagram as a business, regardless the subject or theme of content. This could be for a reason that many businesses across the world has attracted to Instagram for its capabilities for build and grow different their businesses. It seems that the goals and motivations of Information sharing could be varied by platform publishing content and information.

Keywords


افراسیابی، محمدصادق؛ مرادی، علیرضا؛ رفیعی، الهه (1392). مطالعات شبکه های اجتماعی و سبک زندگی جوانان. تهران: سیمای شرق.
بهروزفر، هدایت (1396). طراحی و تحلیل ابزاراعتبارسنجی وب مبتنی بر چارچوب نظری چوی. پایان‌نامه دکتری. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.
جوکار، طاهره؛ کوکبی، مرتضی (1395). مروری بر ساختار و کاربردهای نظام‌های برچسب‌گذاری اجتماعی. کتابداری و اطلاع‌رسانی. 19 (2)، 27-43. بازیابی شده در 10 شهریور 1396 از http://lis.aqr-libjournal.ir/article_45926.html
داستانی، میثم؛ کرامتی، جواد؛ پورفاطمی، علی؛ اکرامی، علی (1394). دلایل و انگیزه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد. مجله علم‌سنجی کاسپین. 2 (2)، 24-27. بازیابی شده در 6 دی 1396 از http://cjs.mubabol.ac.ir/article-1-82-fa.pdf
عابدی‌جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ‌زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی. 5 (2)، 151-198. بازیابی شده در 12 اردیبهشت 1395 از http://smt.journals.isu.ac.ir/article_163_d8eed4a2e3a4c8f3fd513eead0a9a60c.pdf
کشاورز، حمید؛ فهیم‌نیا، فاطمه؛ نوروزی، علیرضا؛ اسمعیلی‌گیوی، محمدرضا (1395). طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی ارزیابی باورپذیری اطلاعات در محیط وب: کاربرد روش‌های فراترکیب و دلفی. تعامل انسان و اطلاعات. 3(3)، 1-16. بازیابی شده در 24 دی 1395 از https://hii.khu.ac.ir/article-1-2565-.pdf
کرسول، جان (1391). پویش کیفی و طرح پژوهش. انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت‌پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی). ترجمه حسن دانایی‌فرد، حسین کاظمی. تهران: صفار، اشراقی.
کیا، علی اصغر؛ نوری مرادآبادی، یونس (1391). عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکه اجتماعی «فیس‌بوک» (بررسی تطبیقی دانشجویان ایران و امریکا). مطالعات فرهنگ- ارتباطات. 13 (17). بازیابی شده در 3 خرداد 1395 از http://www.jccs.ir/article_3382_225ad4a6e1d81d2978e687b742f077ab.pdf
محبوب، سیامک؛ میرطاهری، سیده لیلی (1395). گونه شناسی استفاده و رضامندی ایرانیان از شبکه اجتماعی کتاب محور گودریدز. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات. 31 (3)، 803-821. بازیابی شده در 10 اسفند 1395 از https://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=2898&sid=1&slc_lang=fa
نویدی، فاطمه (1394). نقش شبکه‌های اجتماعی پیوسته در رفتار اطلاع‌یابی زندگی روزمره کاربران. تعامل انسان و اطلاعات. 2 (1)،49-59. بازیابی شده در تاریخ 22 بهمن 1395 از https://hii.khu.ac.ir/article-1-2466-fa.html
Blumler, J. G., & McQuail, D. (1969). Television in politics: Its uses and influence. University of Chicago Press.‏
Choi, W. (2015). A New framework of web credibility assessment and an exploratory study of older adults’ information behavior on the web. Unpublished doctoral dissertation, Florida state university.
Chung, N., Nam, K., & Koo, C. (2016). Examining information sharing in social networking communities: Applying theories of social capital and attachment. Telematics and Informatics, 33(1), 77-91. doi: https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.05.005
Daymon, C., & Holloway, I. (2010). Qualitative research methods in public relations and marketing communications. Routledge.‏
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). The Sage handbook of qualitative research. Sage.‏
Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2011). Connection strategies: Social capital implications of Facebook-enabled communication practices. New media & society, 13(6), 873-892.‏ doi: https://doi.org/10.1177/1461444810385389
Fidel, R., & Green, M. (2004). The many faces of accessibility: engineers' perception of information sources. Information Processing & Management, 40(3), 563-581.‏ doi: https://doi.org/10.1016/S0306-4573(03)00003-7
Jansen, B. J., Sobel, K., & Cook, G. (2011). Classifying ecommerce information sharing behaviour by youths on social networking sites. Journal of Information Science, 37(2), 120-136. Doi: https://doi.org/10.1177/0165551510396975
Jere, M. G., & Davis, S. V. (2011). An application of uses and gratifications theory to compare consumer motivations for magazine and Internet usage among South African women's magazine readers. Southern African Business Review, 15(1), 1-27. Retrieved in June 24 2016.
https://journals.co.za/docserver/fulltext/sabr/15/1/sabr_v15_n1_a1.pdf?expires=1588926786&id=id&accname=guest&checksum=3F3AC73174125056179DE7CB4CC1AC5E
Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1973). Uses and gratifications research. The public opinion quarterly, 37(4), 509-523.‏ Retrieved in October 23 2016.
www.jstor.org/stable/2747854
Lee, C. S., Bakar, N. A. B. A., Dahri, R. B. M., & Sin, S. C. J. (2015, December). Instagram This! Sharing Photos on Instagram. In International Conference on Asian Digital Libraries (pp. 132-141). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27974-9_13
Lee, E., Lee, J. A., Moon, J. H., & Sung, Y. (2015). Pictures speak louder than words: Motivations for using Instagram. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 18(9), 552-556. https://doi.org/10.1089/cyber.2015.0157
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.
Machin Masteromatteo, J.D. (2010). Exploring user’s information behavior in social networks. Tallinn university. Retrieved Sep. 24 2016 from http://hdl.handle.net/10760/14954.
Malik, A., Dhir, A., & Nieminen, M. (2016). Uses and gratifications of digital photo sharing on Facebook. Telematics and Informatics, 33(1), 129-138. https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.06.009
Morris, M. R., Teevan, J., & Panovich, K. (2010, April). What do people ask their social networks, and why?: a survey study of status message q&a behavior. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems, 1739-1748. https://doi.org/10.1145/1753326.1753587
Morville, P and L. Rosenfeld (2006). Information architecture for the World Wide Web. Third edition. Sebastopol, Calif.: O’Reilly
Nov, O., Naaman, M., & Ye, C. (2010). Analysis of participation in an online photo‐sharing community: A multidimensional perspective. Journal of the Association for Information Science and Technology, 61(3), 555-566.‏ https://doi.org/10.1002/asi.21278
Pai, P., & Arnott, D. C. (2013). User adoption of social networking sites: Eliciting uses and gratifications through a means–end approach. Computers in Human Behavior, 29(3), 1039-1053.‏ https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.06.025
Richter, A., & Koch, M. (2008). Functions of social networking services. In 8th International Conference on the Design of Cooperative Systems, Carry-le-rouet, France, Institutt d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, 87-98. Retrieved in Sep 23. 2017. https://dl.eusset.eu/handle/20.500.12015/2802
Rieh, S. Y., Jeon, G. Y., Yang, J. Y., & Lampe, C. (2014). Audience-aware credibility: From understanding audience to establishing credible blogs. In E. Adar, & P. Resnick (Eds.), Proceedings of the Eighth International Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM '14) (pp. 436–445). Palo Alto, CA: AAAI Press. Retrieved in July 8. 2017 https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM14/paper/view/8074/8144
Sheldon, P., & Bryant, K. (2016). Instagram: Motives for its use and relationship to narcissism and contextual age. Computers in Human Behavior, 58, 89-97. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.059
Syn, S. Y., & Oh, S. (2015). Why do social network site users share information on Facebook and Twitter? Journal of Information Science, 41(5), 553-569. https://doi.org/10.1177/0165551515585717
West, R., & L.H. Turner. (2007). Introducing communication theories: Analysis and application (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
CAPTCHA Image