اعضای هیات تحریریه جدید در سال 1401

اعضای هیات تحریریه جدید در سال 1401

پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد، به منظور ارتقای سطح کیفی پژوهش‌نامه خود اقدام به جذب هیات تحریریه داخلی و بین المللی جدید در سال 1401 کرد که اعضای جدید عبارتند از:

هیات تحریریه بین المللی:

1- پرفسور جان باد، استاد بازنشسته و افتخاری دانشگاه میسوری آمریکا

2- آقای دکتر حمیدرضا جمالی‌ممهویی، عصو محترم هیات علمی دانشگاه چارلز استوارت استرالیا

هیات تحریه داخلی:

1- آقای دکتر محمد حسن زاده، استاد محترم دانشگاه تربیت مدرس

2- سرکارخانم دکتر هاجر ستوده، استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز

3- آقای دکتر علی‌حسین قاسمی، دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز

4- آقای دکتر محمدرضا قانع، دانشیار مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (شیراز)، گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع