شناسایی شاخص‌های مدل مفهومی ممیزی مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: دانش اساسی‌ترین سرمایه سازمان‌ها ازجمله کتابخانه‌های دانشگاهی است و مدیریت دانش یکی از ابزارهای مهم موفقیت سازمان‌ها در عصر اطلاعات است. ممیزی دانش، بررسی و اندازه‌گیری دانش استفاده‌شده در سامانه مدیریت دانش و همچنین ابزاری برای ارزش‌گذاری دانش و تعیین فرصت‌ها و مشکلات مدیریت دانش تعریف می‌شود. ممیزی دانش، ارزیابی نظام‌مند سلامت دانش سازمانی است. با توجه به اهمیت کتابخانه‌های علوم پزشکی در اشاعه اطلاعات سلامت و نقشی که ممیزی مدیریت دانش در اجرای بهینه مدیریت دانش دارد، پژوهش حاضر در نظر دارد شاخص‌های مدل مفهومی ممیزی مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران را شناسایی کند. هدف این پژوهش، شناسایی مدل مفهومی ممیزی مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر ترکیبی از نوع کیفی و کمی با رویکرد پیمایشی ـ تحلیلی است. جهت شناسایی شاخص‌های مدل مفهومی ممیزی مدیریت دانش، پرسشنامه‌ با مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت جهت جمع‌آوری داده‌ها به ‌روش دلفی فازی تهیه شد و درنهایت پس از دو دور اعمال دلفی به استخراج 55 گویه بر اساس اتفاق‌نظر 12 نفر از خبرگان منجر شد.
از روش دلفی فازی در دو مرحله توسط 12 نفر خبره بهره‌جویی شد و جهت اعتبارسنجی شاخص‌های شناسایی‌شده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم از نرم‌افزار smart pls استفاده شده است. جامعه آماری جهت تأیید مدل، شامل 122 نفر مدیر و کتابدار کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی است.
یافته‌ها: مدل مفهومی ممیزی مدیریت دانش در سه بُعد، 13 شاخص و 55 زیرشاخص به دست آمد. به‌ترتیب بُعد مرحله بعد از ممیزی مدیریت دانش با (8550/0)، قبل از ممیزی مدیریت دانش با (8460/0) و حین اجرای مدیریت دانش با (8430/0) بیشترین اهمیت را داشتند.
نتیجه: معیارها و شاخص‌های به‌دست‌آمده نشان‌دهنده تأیید و برازش قابل‌قبول مدل مفهومی ممیزی مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران بود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abdul Rahman, A., & Ahmad Shukor, N. S. (2012). Knowledge audit roles and contributions towards continuous quality improvement: A review.
Aguiar Díaz, A., León Santos, M., & Torres Ponjuán, D. (2020). Auditoría del conocimiento en gobiernos locales. Alcance, 9(23), 220-232.
Anantatmula, V. S., & Kanungo, S. (2010). Modeling enablers for successful KM implementation. Journal of knowledge management.
Ayinde, L., Orekoya, I. O., Adepeju, Q. A., & Shomoye, A. M. (2021). Knowledge audit as an important tool in organizational management: A review of literature. Business Information Review, 38(2), 89-102.
Cohen, J. (1988). edition 2. Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale. L: Erlbaum Associates.
Dante, G. P. (2018). Diseño de una auditoría del conocimiento organizacional orientada hacia los procesos principales y el desarrollo profesional. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud (ACIMED), 29(3), 1-12.
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2014). Structural Equation Modeling with PLS Smart Software: Jihad Daneshgahi Publications, Tehran.
Fakurthaghieh, A. M., & Rajabi, M. . (2015). Investigating the importance of knowledge audit in knowledge management. In the collection of articles of the international business conference: opportunities and challenges. . Paper presented at the International business conference: opportunities and challenges.persian, Rasht: Mirza Kochak Technical and Vocational University of Soumesara.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.
Gudarzi, M., Jahani, M., & Naghizadeh, M. (2016). Audit framework of intellectual property management in knowledge-based companies. Science and Technology Policy, 10(2).
Hair, J., & Sarstedt, C. M. Marko. 2011." Pls-Sem: Indeed a Silver Bullet,". Journal of Marketing Theory & Practice, 19(2), 139-152.
Kafashan, M., Parirukh, M., Fatahi, R., & Rahimnia, F. . (2014). Theoretical and conceptual compatibility measurement of the coordination of the main strategy of universities with its organizational culture strategy and the strategies of the knowledge management system in university libraries (providing a model of strategic coordination). Journal of Library and Information Science, 5(1), 255-279. doi:https://doi.org/10.22067/riis.v5i1.28772
Kashirskaya, L. V., Sitnov, A. A., Davlatzoda, D. А., & Vorozheykina, T. M. (2020). Knowledge audit as a key tool for business research in the information society. Entrepreneurship and sustainability issues, 7(3), 2299.
Mahdavi, M. M. (2012). Presenting the practical model of knowledge audit with a fuzzy approach (Master's thesis). .  
Mahmoudi, H., Dayani, M. H., & Parirukh, M.((2012). Analysis of the state of knowledge management in academic libraries (case study: Ferdowsi University and Mashhad Medical Sciences Libraries). . Library and Information Research Journal, 6(2), 91-112.
Majidifard, M. (2012). The application of knowledge management in the libraries of Urmia University and Urmia University of Medical Sciences using a hybrid model (Master's thesis). .  
Makambe, U. (2015). A systematic approach to knowledge audit: A literature review.
Mapar, R. (2013). Investigating the infrastructure and knowledge management process in the libraries of Shahid Chamran University, Jundishapour University of Medical Sciences and Azad Islamic University of Ahvaz branch (Master's thesis).  
Medina Nogueira, Y. E., Nogueira Rivera, D., Medina León, A., Medina Nogueira, D., El Assafiri Ojeda, Y. C. Z., & Castillo Zuñiga, V. J. Global Journal of Engineering Science and Research Management.
Mohammadi, L., & Alipour Hafezi, M. (2015). Knowledge audit model for Iranian scientific centers. Scientific Studies, 2(5), 107-125.
Navidi, F., Mansourian, Y., & Hasanzadeh, M. (2018). Knowledge Audit in Project-based Organizations: toward a Conceptual Framework. Library and Information Science Research, 8(1), 75-97.
Serrat, O., & Serrat, O. (2017). Learning lessons with knowledge audits. Knowledge Solutions: Tools, Methods, and Approaches to Drive Organizational Performance, 73-89.
Taheri, L., Shafazand, M. Y., Pa, N. C., Abdullah, R., & Abdullah, S. (2017). A knowledge audit model for requirement elicitation: A case study to assess knowledge in requirement elicitation. Knowledge and Process Management, 24(4), 257-268.
 
CAPTCHA Image