بررسی وضعیت سرمایه روان‌شناختی کتابداران و رابطه آن با راهبردهای مدیریت تعارض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، ، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: نیروی انسانی اصلی‌ترین دارایی سازمان‌ها است. استفاده بهینه از این سرمایه ارزشمند لزوم توجه به این ظرفیت عظیم را بیشتر نموده است. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین وضعیت سرمایه روان‌شناختی کارکنان کتابخانه‌ها و تعیین رابطه آن در پیش‌بینی راهبردهای حل تعارض بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و دارای اهداف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان سمنان تشکیل می‌دهند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 89 نفر از این جامعه انتخاب شدند. برای گرد‌آوری داده‌ها از پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی (PCQ) و پرسشنامه حل تعارض (CRQ) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون دوجمله‌ای و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS  و Smart-PLS استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که سطح سرمایه روان‌شناختی افراد نمونه به‌شکل معناداری بالاتر از متوسط و درزمینۀ راهبردهای حل تعارض سطح آگاهی افراد کمی بیش از متوسط است؛ همچنین در راهبردهای تعارض به‌عنوان امری طبیعی و مثبت، تمرکز بر آینده و ایجاد توافق مبتنی بر سود متقابل، سطح آگاهی افراد نمونه از این راهبردها فاصله معناداری از سطح متوسط نداشت. علاوه بر این در آزمون مدل‌های پژوهش نیز مشخص شد که سرمایه روان‌شناختی به‌طور مثبت و معناداری قادر به پیش‌بینی حل تعارض است. همچنین این متغیر از بین 10 مؤلفه حل تعارض، قادر به پیش‌بینی مؤلفه‌های دیدن تعارض به‌عنوان امری طبیعی و مثبت، ایجاد جو و موقعیت حل تعارض، شفاف‌سازی، و ارائه راهکار و هدف‌گذاری است.
نتیجه‌گیری: تعیین سطح سرمایه روان‌شناختی کارکنان کتابخانه‌ها و بررسی نقش این ظرفیت درونی در تعیین راهکارهای مناسب جهت حل تعارضاتی که برای کارکنان در محیط شغلی به وجود می‌آید، به‌لحاظ نظری کاری بدیع و درعین‌حال، دارای فواید عملی و اجرایی است. درمجموع با بهره‌گیری از یافته­‌های این پژوهش می‌­توان به کمک نیروها و توانمندی‌های درونی افراد اقداماتی جهت حل مشکلات میان فردی و بهبود روابط در محیط‌های شغلی صورت داد.
 

کلیدواژه‌ها


Abbasi, R., Abbasi, R., & Abedi, Y. (2010). How Public Librarians Use Conflict Management Strategies: Studying the Role of Creativity. Research on Information Science and Public Libraries, 16(2), 29-44. Retrieved 4 April 2022 from  http://publij.ir/article-1-85-fa.html
Avey, J. B., Luthans, F., & Jensen, S. M. (2009). Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human resource management, 48(5), 677-693. Doi: 10.1002/hrm.20294
 Avey, J. B., Luthans, F., Smith, R. M., & Palmer, N. F. (2010). Impact of positive psychological capital on employee well-being over time. Journal of occupational health psychology, 15(1), 17. Doi: 10.1037/a0016998
Avey, J. B., Reichard, R. J., Luthans, F., & Mhatre, K. H. (2011). Meta‐analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. Human resource development quarterly, 22(2), 127-152. https://doi.org/10.1002/hrdq.20070
Badran, M. A., & Youssef-Morgan, C. M. (2015). Psychological capital and job satisfaction in Egypt. Journal of Managerial Psychology, 30(3), 354-370. https://doi.org/10.1108/JMP-06-2013-0176
Bahadorikhosroshahi, J., Hashemi Nosrat Abad, T., & Babapur Kheyroddin, J. (2015). The relationship between social capital and psychological well-being among the students of Tabriz University. Social Cognition, 3(2), 44-54.
Dewi, R., Artiawati, A., & Parung, J. (2020). The Role of Psychological Capital in predicting Work-Family Conflict.
Fattahi, R. (2013). Library and information science: Values and attractions. In: Tehran: Chapar.
Forouhar, M., Hoveida, R., Jamshidian, A., & Ghaninia, M. (2015). The role of psychological capital in the personal development of employees mediated by learning agility. Journal of Education and Learning Studies, 12(1). Doi: 10.22099/jsli.2020.5789
Golparvar, M., & Jafarpour, Z. (2015). Moderating role of psychological capital on the relationship between work-family conflict and emotional exhaustion.
Haghighi, H., Zarei, E., & Ghaderi, F. (2012). Factor structure and psychometric characteristics conflict resolution styles questionnaire Rahim (ROCI-II) in Iranian couples. Family Counseling and Psychotherapy, 2(1), 534-562. Retrieved 4 April 2022 from https://openrepository.aut.ac.nz/bitstream/handle/10292/49/HenningM.pdf
Henning, M. (2003). Evaluation of the conflict resolution questionnaire Auckland University of Technology].
Karatepe, O. M., & Karadas, G. (2014). The effect of psychological capital on conflicts in the work–family interface, turnover and absence intentions. International Journal of Hospitality Management, 43, 132-143. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.09.005
Leon-Perez, J. M., Antino, M., & Leon-Rubio, J. M. (2016). The role of psychological capital and intragroup conflict on employees' burnout and quality of service: a multilevel approach. Frontiers in psychology, 7, 1755. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01755
López-Núñez, M. I., Rubio-Valdehita, S., Diaz-Ramiro, E. M., & Aparicio-García, M. E. (2020). Psychological capital, workload, and burnout: what’s new? the impact of personal accomplishment to promote sustainable working conditions. Sustainability, 12(19), 8124. . https://doi.org/10.3390/su12198124
Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel psychology, 60(3), 541-572. Retrieved 4 April 2022 from https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=leadershipfacpub
Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2006). Psychological capital: Developing the human competitive edge.
Mazinani, A. (2000). Library and librarianship. Tehran, Iran: Samt Publication.
McClellan, J. (1997). The conflict resolution questionnaire. Retirado em, 11(11), 2010. Retrieved from http://www.qvctc. commnet.edu/classes/ssci121/questnr.html
Pu, J., Hou, H., Ma, R., & Sang, J. (2017). The effect of psychological capital between work–family conflict and job burnout in Chinese university teachers: Testing for mediation and moderation. Journal of health psychology, 22(14), 1799-1807. DOI: 10.1177/1359105316636950
Rahmatika, D. F., & Parahyanti, E. (2018). Moderating role of psychological capital on relationship between work-family conflict and job satisfaction among working mothers. Universitas Indonesia International Psychology Symposium for Undergraduate Research (UIPSUR 2017),
Rajaei, A., Nadi, M. A., & Jafari, A. (2017). Psychometric characteristics of positive psychological capital scale among staff employees of education in Isfahan. Knowledge & Research in Applied Psychology, 18(3), 94-108. Retrieved 4 April 2022 from https://jsrp.isfahan.iau.ir/article_538047_d2168bef134d7ac9b38e5041212491a1.pdf
Rezaeian, A. (2015). Conflict management and negotiation. Samt Publication.
Shaghaghi, M., Abbasi, R., Abbasi, R., & Borzooei, M. R. (2011). Effect of job satisfaction and stress on pursuing the conflict management strategies by librarians of Iran public libraries foundation. Research on Information Science and Public Libraries, 17(1), 53-70. Retrieved 4 April 2022 from http://publij.ir/article-1-130-fa.html
Sharifi, N. S., & Shahtalebi, B. (2015). Investigation of the relationship between dimension of psychological capital with organizational commitment and job performance. Social Welfare Quarterly, 15(59), 148-119. Retrieved 4 April 2022 from https://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=2380&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=1
Yunita, M. M. (2020). Relationship of Psychological Capital and Happiness in Early Adult Women That Have Multiple Roles Conflict. In Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019) (pp. 254-258). Atlantis Press.‏ Retrieved 4 April 2022 from https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.200515.044
Zamani, N., Babapour, J., & Sabori, H. (2018). Structural relationship between conflict resolution strategies dimensions and social well-being of Students by considering the moderating effects of psychological capital. Journal of Educational Psychology Studies, 15(30), 135-166. Doi: 10.22111/jeps.2018.3615
Zaree, F. (2009). An investigation of conflict among librarians in higher education institutes in Khorasan and its effect on their job satisfaction. Educational researches, 5(18), 1-20. Retrieved 4 April 2022 from http://ensani.ir/file/download/article/1597853957-10249-96-118.pdf
Zhang, M., Griffeth, R. W., & Fried, D. D. (2012). Work‐family conflict and individual consequences. Journal of Managerial Psychology, 27(7), 696-713. DOI:
Zou, H., Chen, X., Lam, L. W. R., & Liu, X. (2016). Psychological capital and conflict management in the entrepreneur–venture capitalist relationship in China: The entrepreneur perspective. International Small Business Journal, 34(4), 446-467. https://doi.org/10.1177/0266242614563418
CAPTCHA Image