بررسی وضعیت سرمایه روان‌شناختی کتابداران و رابطه آن با راهبردهای مدیریت تعارض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، ، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: نیروی انسانی اصلی‌ترین دارایی سازمان‌ها است. استفاده بهینه از این سرمایه ارزشمند لزوم توجه به این ظرفیت عظیم را بیشتر نموده است. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین وضعیت سرمایه روان‌شناختی کارکنان کتابخانه‌ها و تعیین رابطه آن در پیش‌بینی راهبردهای حل تعارض بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و دارای اهداف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان سمنان تشکیل می‌دهند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 89 نفر از این جامعه انتخاب شدند. برای گرد‌آوری داده‌ها از پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی (PCQ) و پرسشنامه حل تعارض (CRQ) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون دوجمله‌ای و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS  و Smart-PLS استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که سطح سرمایه روان‌شناختی افراد نمونه به‌شکل معناداری بالاتر از متوسط و درزمینۀ راهبردهای حل تعارض سطح آگاهی افراد کمی بیش از متوسط است؛ همچنین در راهبردهای تعارض به‌عنوان امری طبیعی و مثبت، تمرکز بر آینده و ایجاد توافق مبتنی بر سود متقابل، سطح آگاهی افراد نمونه از این راهبردها فاصله معناداری از سطح متوسط نداشت. علاوه بر این در آزمون مدل‌های پژوهش نیز مشخص شد که سرمایه روان‌شناختی به‌طور مثبت و معناداری قادر به پیش‌بینی حل تعارض است. همچنین این متغیر از بین 10 مؤلفه حل تعارض، قادر به پیش‌بینی مؤلفه‌های دیدن تعارض به‌عنوان امری طبیعی و مثبت، ایجاد جو و موقعیت حل تعارض، شفاف‌سازی، و ارائه راهکار و هدف‌گذاری است.
نتیجه‌گیری: تعیین سطح سرمایه روان‌شناختی کارکنان کتابخانه‌ها و بررسی نقش این ظرفیت درونی در تعیین راهکارهای مناسب جهت حل تعارضاتی که برای کارکنان در محیط شغلی به وجود می‌آید، به‌لحاظ نظری کاری بدیع و درعین‌حال، دارای فواید عملی و اجرایی است. درمجموع با بهره‌گیری از یافته­‌های این پژوهش می‌­توان به کمک نیروها و توانمندی‌های درونی افراد اقداماتی جهت حل مشکلات میان فردی و بهبود روابط در محیط‌های شغلی صورت داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Librarians’ Psychological Capital Status and Its Relationship with Their Conflict Management Strategies

نویسندگان [English]

  • Hossein MoradiMoghadam 1
  • Mohammadagha Delavarpour 2
1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Semnan University, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Semnan University, Semnan,
چکیده [English]

Introduction: Human resources are the main asset of any organization. The optimal use of this valuable asset has increased the need to pay attention to this enormous capacity. One of the issues that can erode the human resources of organizations and make them ineffective is the occurrence of conflict in interpersonal relationships. Although conflict is a common thing within organizations, and of course, the library environment and the professional life of librarians are not except, an important issue that should be taken into account is that conflicts must be managed to have appropriate professional interactions. The ability to manage and resolve conflict is not simple, and to achieve it, people must have special personal and psychological characteristics, so that with the help of these characteristics, one can experience unfortunate events and emotions and at the same time be able to solve personal and social problems. In this context, one of the important psychological characteristics that have been raised and emphasized in the field of human resources in the last two decades is psychological capital. Psychological capital is a state of positive psychological development and consists of four positive psychological resources including hope, self-efficacy, optimism, and resilience. Existing studies show the role of psychological capital in improving occupational health components, reducing tensions, and the psychological well-being of employees. Such consequences bring to mind the possibility that psychological capital can be a determining component in the process of conflict management and resolution. Based on this, the purpose of the current research was to determine library employees' psychological capital and its relationship in predicting conflict resolution strategies in the form of two statistical models
Methodology: This research is quantitative research with a correlational descriptive methodology with practical goals. The statistical population of the research consists of public library librarians of Semnan province, which consist of 140 people. Using simple random sampling, 89 librarians (61 female and 28 male with average age of 34.32 years old) were selected from this population. The psychological capital questionnaire (PCQ) and conflict resolution questionnaire (CRQ) were used to collect data. To analyze the data, descriptive and inferential statistics methods including binomial test and structural equation modeling (SEM) used in SPSS and Smart-PLS software were used.
Findings: The results of the binomial test showed that the proportion of people in the group with a higher score in self-efficacy (73.49), hope (83.33), resilience (75), and optimism (71.43) was more than the group with a lower score in these variables. Also, in the total score of psychological capital, the proportion of people in the group with higher scores (77.38) was higher. But in conflict resolution strategies and its components, it was also found that except for the three components of conflict as positive and natural, focusing on the future and creating a mutual benefit agreement in other components, the difference between the groups is significant. In fact, the scores of the librarians of both groups are close to each other in these three components and have a small gap with the expected ratio, but in other components, the difference between the groups is significant and the observed ratios are higher for the group with high scores. In the general variable of conflict resolution, the scores of the group with a high score (77.53) are significantly higher than the group with a lower score (22.47). In addition, in the test of research models using SEM, the validity and reliability of psychological capital and conflict resolution measurement models were evaluated and confirmed. Then, in the examination of structural relationships, it was found that psychological capital can positively and significantly predict conflict resolution and explains about 42% of the variance of conflict resolution strategies. Also, among the 10 components of conflict resolution, this variable is capable of predicting the components of conceiving conflict as positive and natural, creating an atmosphere and situation of conflict resolution, clarifying, and providing solutions and goals. The calculation of the fitness indexes of the research models also indicated the optimal fitness of the assumed model with the data.
Conclusion: According to the results, the level of psychological capital of employees is acceptable, but not high. Also, in most of the conflict resolution strategies, the score of the sample is at the average level or slightly above the average, and especially in the three conflict strategies is relatively weak. Therefore, in the context of increasing the level of psychological capital and improving employee conflict management strategies, library managers should prepare actions and interventions. Revealing the role of psychological capital in determining the appropriate solutions to resolve conflicts that arise for employees in the work environment can promise to solve the shortcomings in this field. Using the findings of this research, actions can be taken to solve interpersonal problems and improve relationships in the work environment with the help of employees' internal capabilities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Psychological Capitals
  • Conflict Resolution
  • Library
  • Librarians
Abbasi, R., Abbasi, R., & Abedi, Y. (2010). How Public Librarians Use Conflict Management Strategies: Studying the Role of Creativity. Research on Information Science and Public Libraries, 16(2), 29-44. Retrieved 4 April 2022 from  http://publij.ir/article-1-85-fa.html
Avey, J. B., Luthans, F., & Jensen, S. M. (2009). Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human resource management, 48(5), 677-693. Doi: 10.1002/hrm.20294
 Avey, J. B., Luthans, F., Smith, R. M., & Palmer, N. F. (2010). Impact of positive psychological capital on employee well-being over time. Journal of occupational health psychology, 15(1), 17. Doi: 10.1037/a0016998
Avey, J. B., Reichard, R. J., Luthans, F., & Mhatre, K. H. (2011). Meta‐analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. Human resource development quarterly, 22(2), 127-152. https://doi.org/10.1002/hrdq.20070
Badran, M. A., & Youssef-Morgan, C. M. (2015). Psychological capital and job satisfaction in Egypt. Journal of Managerial Psychology, 30(3), 354-370. https://doi.org/10.1108/JMP-06-2013-0176
Bahadorikhosroshahi, J., Hashemi Nosrat Abad, T., & Babapur Kheyroddin, J. (2015). The relationship between social capital and psychological well-being among the students of Tabriz University. Social Cognition, 3(2), 44-54.
Dewi, R., Artiawati, A., & Parung, J. (2020). The Role of Psychological Capital in predicting Work-Family Conflict.
Fattahi, R. (2013). Library and information science: Values and attractions. In: Tehran: Chapar.
Forouhar, M., Hoveida, R., Jamshidian, A., & Ghaninia, M. (2015). The role of psychological capital in the personal development of employees mediated by learning agility. Journal of Education and Learning Studies, 12(1). Doi: 10.22099/jsli.2020.5789
Golparvar, M., & Jafarpour, Z. (2015). Moderating role of psychological capital on the relationship between work-family conflict and emotional exhaustion.
Haghighi, H., Zarei, E., & Ghaderi, F. (2012). Factor structure and psychometric characteristics conflict resolution styles questionnaire Rahim (ROCI-II) in Iranian couples. Family Counseling and Psychotherapy, 2(1), 534-562. Retrieved 4 April 2022 from https://openrepository.aut.ac.nz/bitstream/handle/10292/49/HenningM.pdf
Henning, M. (2003). Evaluation of the conflict resolution questionnaire Auckland University of Technology].
Karatepe, O. M., & Karadas, G. (2014). The effect of psychological capital on conflicts in the work–family interface, turnover and absence intentions. International Journal of Hospitality Management, 43, 132-143. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.09.005
Leon-Perez, J. M., Antino, M., & Leon-Rubio, J. M. (2016). The role of psychological capital and intragroup conflict on employees' burnout and quality of service: a multilevel approach. Frontiers in psychology, 7, 1755. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01755
López-Núñez, M. I., Rubio-Valdehita, S., Diaz-Ramiro, E. M., & Aparicio-García, M. E. (2020). Psychological capital, workload, and burnout: what’s new? the impact of personal accomplishment to promote sustainable working conditions. Sustainability, 12(19), 8124. . https://doi.org/10.3390/su12198124
Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel psychology, 60(3), 541-572. Retrieved 4 April 2022 from https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=leadershipfacpub
Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2006). Psychological capital: Developing the human competitive edge.
Mazinani, A. (2000). Library and librarianship. Tehran, Iran: Samt Publication.
McClellan, J. (1997). The conflict resolution questionnaire. Retirado em, 11(11), 2010. Retrieved from http://www.qvctc. commnet.edu/classes/ssci121/questnr.html
Pu, J., Hou, H., Ma, R., & Sang, J. (2017). The effect of psychological capital between work–family conflict and job burnout in Chinese university teachers: Testing for mediation and moderation. Journal of health psychology, 22(14), 1799-1807. DOI: 10.1177/1359105316636950
Rahmatika, D. F., & Parahyanti, E. (2018). Moderating role of psychological capital on relationship between work-family conflict and job satisfaction among working mothers. Universitas Indonesia International Psychology Symposium for Undergraduate Research (UIPSUR 2017),
Rajaei, A., Nadi, M. A., & Jafari, A. (2017). Psychometric characteristics of positive psychological capital scale among staff employees of education in Isfahan. Knowledge & Research in Applied Psychology, 18(3), 94-108. Retrieved 4 April 2022 from https://jsrp.isfahan.iau.ir/article_538047_d2168bef134d7ac9b38e5041212491a1.pdf
Rezaeian, A. (2015). Conflict management and negotiation. Samt Publication.
Shaghaghi, M., Abbasi, R., Abbasi, R., & Borzooei, M. R. (2011). Effect of job satisfaction and stress on pursuing the conflict management strategies by librarians of Iran public libraries foundation. Research on Information Science and Public Libraries, 17(1), 53-70. Retrieved 4 April 2022 from http://publij.ir/article-1-130-fa.html
Sharifi, N. S., & Shahtalebi, B. (2015). Investigation of the relationship between dimension of psychological capital with organizational commitment and job performance. Social Welfare Quarterly, 15(59), 148-119. Retrieved 4 April 2022 from https://refahj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=2380&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=1
Yunita, M. M. (2020). Relationship of Psychological Capital and Happiness in Early Adult Women That Have Multiple Roles Conflict. In Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019) (pp. 254-258). Atlantis Press.‏ Retrieved 4 April 2022 from https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.200515.044
Zamani, N., Babapour, J., & Sabori, H. (2018). Structural relationship between conflict resolution strategies dimensions and social well-being of Students by considering the moderating effects of psychological capital. Journal of Educational Psychology Studies, 15(30), 135-166. Doi: 10.22111/jeps.2018.3615
Zaree, F. (2009). An investigation of conflict among librarians in higher education institutes in Khorasan and its effect on their job satisfaction. Educational researches, 5(18), 1-20. Retrieved 4 April 2022 from http://ensani.ir/file/download/article/1597853957-10249-96-118.pdf
Zhang, M., Griffeth, R. W., & Fried, D. D. (2012). Work‐family conflict and individual consequences. Journal of Managerial Psychology, 27(7), 696-713. DOI:
Zou, H., Chen, X., Lam, L. W. R., & Liu, X. (2016). Psychological capital and conflict management in the entrepreneur–venture capitalist relationship in China: The entrepreneur perspective. International Small Business Journal, 34(4), 446-467. https://doi.org/10.1177/0266242614563418
CAPTCHA Image