طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مدیران مبتنی بر انباره داده در حوزه دانشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات/ دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: طراحی و پیاده‌سازی سامانه اطلاعات مدیران، به‌ویژه در بخش عمومی، کاری چالشی، دشوار و زمان‌بر است. هدف این نوشتار، ارائه یک مدل تجربی برای پیاده‌سازی سامانه اطلاعات مدیران در حوزه دانشگاهی است.
روش‌شناسی: روش‌شناسی اصلی برای انجام این کار، روش پژوهش علم طراحی است و از الگوهای تحقیق و توسعه و نمونه‌سازی در این روش‌شناسی، جهت ساخت و تکمیل راه‌حل‌ها و فرآیندها استفاده شده است.
یافته‌ها: در این نوشتار یک مدل تجربی تکامل‌یافته برای تولید و پیاده‌سازی سامانه اطلاعات مدیران، در حوزه دانشگاهی ارائه شده است. این مدل شامل ساختار اجرا، فرآیندها، روش‌ها و راهنمایی‌هایی جهت مواجه با چالش‌های مختلف در پیاده‌سازی چنین سامانه‌ای است.
نتیجه‌: مدل ارائه شده در عمل و در طی زمان طولانی استفاده (بیش از 5 سال) کارایی خود را نشان داده است. با توجه به مشابهت بافت دانشگاه‌های مختلف، استفاده از این مدل می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت پیاده‌سازی سامانه‌های مشابه در حوزه دانشگاهی شود.

کلیدواژه‌ها


میلانی فرد، امید و کاهانی، محسن. (1397). ارائه مدل داده‌ای مرجع برای مؤسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف. پایان‌نامه دکترا، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
میلانی فرد، امید و کاهانی، محسن (1397). ساخت هستان‌نگار از پایگاه داده‌های بزرگ: چالش‌ها و روشی برای غلبه بر آن‌ها. نشریه پژوهش‌های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 8(1)،287-312.
میلانی فرد، امید و لگزیان، محمد (1392). ارائه مدلی برای تعیین نیازمندی‌های اطلاعاتی مدیران ارشد اجرایی در بخش عمومی، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز، موسسه بین‌المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی، https://www.civilica.com/Paper-FNCAM01-FNCAM01_352.html
Ackoff, R. (1967). Management Information Systems. Management Science, 14(4), 147-156.
Chulkov, D. V. (2017). On the role of switching costs and decision reversibility in information technology adoption and investment. JISTEM-Journal of Information Systems and Technology Management, 14(3), 309-321.
De Santis, F., & Presti, C. (2018). The relationship between intellectual capital and big data: a review. Meditari Accountancy Research.
Doerfel, M. L., & Ruben, B. D. (2002). Developing More Adaptive, Innovative, and Interactive Organizations. New directions for higher education, 118, 5-28.
Eckerson, W. W. (2006). Performance Dashboards: Measuring, monitoring, and managing your business. Hoboken: NJ: Wiley.
Ferraiolo, D. F., Sandhu, R., Gavrila, S., Kuhn, D. R., & Chandramouli, R. (2001). Proposed NIST standard for role-based access control. ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC), 4(3), 224-274.
Hartono, E., Santhanam, R., & Holsapple, C. W. (2007). Factors that contribute to management support system success: An analysis of field studies. Decision Support Systems, 43(1), 256-268.
Huang, K. T., Lee, Y. W., & Wang, R. Y. (1998). Quality information and knowledge. Prentice Hall PTR.
Kimball, R., Ross, M., Thornthwaite, W., Mundy, J., & Becker, B. (2008). The data warehouse lifecycle toolkit. John Wiley & Sons.
Mukhtar, M., Sudarmi, S., Wahyudi, M., & Burmansah, B. (2020). The Information System Development Based on Knowledge Management in Higher Education Institution. International Journal of Higher Education, 9(3), 98-108.
Muntean, M., G., S., A., B., Surcel, T., & Florea, A. (2010). Performance Dashboards for Universities. WSEAS Advanced Manufacturing Engineering, Quality and Production Systems, (p. 206).
Peppard, J., & Ward, J. (2016). The strategic management of information systems: Building a digital strategy. John Wiley & Sons.
Pitts, M. G., & Browne, G. J. (2007). Improving requirements elicitation: an empirical investigation of procedural prompts. Information Systems Journal, 17(1), 89-110.
Sandhu, R. (1993). Lattice-based access control models. Computer, 26(11), 9-19.
Sharma, P., & Girdhar, P. (2014). Online Analytical Processing (OLAP). Journal of Advance Research in Computer Science & Engineering (ISSN: 2456-3552), 1(3), 01-04.
Sousa, K. J., & Oz, E. (2014). Management information systems. Nelson Education.
Turban, E., Sharda, R., Aronson, J. E., & King, D. (2008). Business intelligence: A managerial approach. Pearson Prentice Hall.
Vaishnavi, V. K., & Kuechler, W. (2015). Design science research methods and patterns: innovating information and communication technology. Crc Press.
Volonino, L., & Watson, H. J. (1990). The strategic business functions (SBF) approach to EIS planning and design. Proceedings of the Twenty-Third Annual Hawaii International Conference (pp. 170-177). IEEE.
Volonino, L., & Watson, H. J. (1990). The strategic business objectives method for guiding executive information systems development. Journal of Management Information Systems, 7(3), 27-39.
Watson, H. J., & Frolick, M. N. (1993). Determining information requirements for an EIS. MIS quarterly, 17(3), 255-269.
Williams, Brian K., and Stacey C. Sawyer. (2014). Using information technology. (11th edition). New York, USA: McGraw-Hill, 2007.
CAPTCHA Image