دلایل آلودگی اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی «مگ‌ایران» و «نورمگز»

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی/ دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی /دانشگاه علامه طباطبائی و کتابدار کتابخانه عمومی بروجن

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی/ دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 هدف: پژوهش حاضر به تحلیل «آلودگی اطلاعات» در پایگاه­ های اطلاعاتی «مگ­ایران» و «نورمگز» پرداخته و وضعیت آلودگی اطلاعات از نظر اطلاعات کتاب شناختی، محتوای چکیده­ ها، شیوه نگارش و کلیدواژه‌ها را مورد بررسی قرار داده است.
روش‌شناسی: روش پژوهش، پیمایشی‌ـ‌تحلیلی و مهم­ترین ابزار گردآوری داده، پرسشنامه­ محقق ­ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از آمار استنباطی استفاده شد. دو جامعه­ این تحقیق شامل پایگاه­ های اطلاعاتی «مگ­ ایران» و «نورمگز» و 110 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان بودند و نمونه­ گیری صورت نگرفت.
یافته­ ها: یافته ­ها نشان داد به لحاظ آلودگی اطلاعات در اطلاعات کتابشناختی، محتوای چکیده ­ها، شیوه نگارش و کلیدواژه‌ها بین پایگاه اطلاعاتی «مگ­ایران» و «نورمگز» تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی نمره کلی آلودگی اطلاعات در منابع اطلاعاتی پایگاه «مگ­ایران» 95/0 کمتر از منابع پایگاه اطلاعاتی «نورمگز» می­باشد، دلیل آن هم آلودگی اطلاعات کمتر در بخش ­های اطلاعات کتابشناختی و کلیدواژه‌ها بود.
نتیجه­: در بخش­ شیوه نگارش و محتوای چکیده­ها، منابع اطلاعاتی پایگاه «نورمگز» از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار بوده و دارای آلودگی اطلاعات کمتری نسبت به پایگاه «مگ­ایران» بودند.
 
 

کلیدواژه‌ها


باب‌الحوائجی، فهیمه؛ گرجی نژاد، نایفه (1391). بررسی آلودگی اطلاعات در پایگاه‌های مورد اشتراک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در بازیابی اطلاعات کتابداری از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی. دانش­شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، 5 (18)، 33-21. بازیابی شده در 5 اردیبهشت 1398 ازhttps://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=190403
بهرامسری، شیما؛ احمدی زاده، سارا؛ نیازمند، محمدرضا (1394). آلودگی اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی- علمی و ارائه‌ی راهکارهای مناسب خودآرشیوی (مطالعه‌ی موردی شبکه‌های اجتماعی‌ـ‌علمی آکادمیا و مندلی)، فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر، 94. (17 و 18)، 141-122. بازیابی شده در 5 اردیبهشت 1398 از https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254339
پاک‌نیت، محسن (1390). آلودگی اطلاعات در سازمان و شیوه‌های مقابله با آن. بازیابی شده در 7 اردیبهشت 1398 از https://www.gooyait.com/1390/02/31/avoiding-information-pollution-in-an-organization-1.html
پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، حصون (1388)، شماره 22. بازیابی شده در 5 خرداد 1398 ازhttps//hawzah.net
داورپناه، محمدرضا (1384). اطلاعات و جامعه. با همکاری معصومه آرمیده. تهران: دبیزش.
طلاچی، هما؛ زارعی، میترا (1389). بررسی آلودگی اطلاعات در پایگاه‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه اعضای هیأت‌علمی. مدیریت سلامت، 13(39): 7-16. بازیابی شده در 2 خرداد 1398 از: http://jha.iums.ac.ir/article-1-578-fa.html
 صادقی، حلیمه؛ اخوتی، مریم (1393). مقایسه‌ مانعیت و جامعیت پایگاه‌های اطلاعاتی در پایگاه‌های ایران مدکس، مگ ایران و اس.آی. دی در بازیابی حوزه‌ داروسازی. مدیریت اطلاعات سلامت،11(4)، 435-422. بازیابی شده در 5 اردیبهشت 1398 از https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=199048
Fırat, M., & Kurt, A.A. (2008). The views of candidate teachers of information technologies about information pollution on the internet. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology. Nov. 21-23, 2008 -- Venice, ITALY, edited by Misra, S.C; Revetira, R.; and Sztandera, L.M. P 100-105. Retrieved 24 June 2019 from https://www.researchgate.net/publication/273202478_The_Views_of_Candidate_Teachers_of_Information_Technologies_about_Information_Pollution_on_the_Internet
Kurt, A. A., & Emiroglu, B. G. (2018). Analysis of Students' Online Information Searching Strategies, Exposure to Internet Information Pollution and Cognitive Absorption Levels Based on Various Variables. Malaysian Online Journal of Educational Technology6(1), 18-29. Retrieved 26 June 2019 from https://eric.ed.gov/?id=EJ1165446
Iqbal, Q.Ahmad, N.H. and Nawaz, R. (2020), Perceived information pollution: conceptualization, measurement, and nomological validity, Online Information Review, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/OIR-10-2018-0322
Lewandowsky, S.; Ecker, U.K.H.; Seifert, C.M.; Schwarz, N. and Cook, J. (2012). Misinformation and Its Correction: Continued Influence and Successful Debiasing, Psychological Science in the Public Interest, 13(3): 106– 131. DOI: 10.1177/1529100612451018
Nelson, D. E. (2007). Reducing Information Pollution in the Internet Age. Preventing Chronic Disease, 4(1). Retrieved 24 June 2019 from: http://www.cdc.gov/pcd/issues /2007/jan/06_0119.htm.
Ozdemir, S. (2016). Individual contributions to information pollution (information pollution): trust and share. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 7 (2), 23-33. Retrieved 25 June 2019 from : https://www.researchgate.net/publication/303014856_individual_contributions_to_infollution_information_pollution_trust_and_share
 
CAPTCHA Image