بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه های شهر بیرجند با دیدگاه آنان در خصوص جو کارآفرینی در کتابخانه (1393)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور مشهد/ دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه های شهر بیرجند با دیدگاه آنان در خصوص جو کارآفرینی در کتابخانه (1393) انجام شده است.
روش: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی، کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهر بیرجند در سال 1393 مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها فرم مشخصات جمعیت شناختی (جنس، سن، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه خدمت و دانشگاه محل خدمت) و پرسشنامه محقق ساخته 77 سؤالی بود. روایی پرسشنامه توسط 5 نفر از اعضاء هیأت علمی کتابداران مورد قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94/0 به‌دست آمد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 15 و آزمونهای آماری t مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه، تعقیب رنج توکی، همبستگی پیرسون و رگرسیون در سطح معنی‌داری 05/0≥p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از 46 کتابدار مورد مطالعه، 15 نفر (6/32 درصد) مذکر و 31 نفر (4/67 درصد) مؤنث بودند. میانگین نمره دیدگاه کتابداران در خصوص انجام اقداماتی در زمینه کارآفرینی در کتابخانه محل خدمت در خانم ها نسبت به آقایان، در کتابداران کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری نسبت به کتابداران دیپلم و کاردانی و نیز در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی نسبت به کتابداران دانشگاه های بیرجند، پیام نور، آزاد، فرهنگیان و صنعتی به‌طور معناداری بیشتر بود. (05/0p

کلیدواژه‌ها


احمدپور داریانی، محمود (1381). کارآفرینی (نظریات، تعاریف و الگوها). تهران: انتشارات پردیس.
احمدپورداریانی، محمود؛ مقیمی، محمد (1388). مبانی کارآفرینی. تهران: انتشارات سریرا.
استادزاده، زهرا (1382). کارآفرینی، توسعه و اشتغال. مجله رهیافت، 29، 71-80.
اباذری، محمدرضا؛ بابالحوائجی، فهیمه؛ نوشینفرد، فاطمه و اباذری، زهرا (1393). ویژگیهای انگیزشی (روان‌شناختی) کارآفرینی کتابداران کتابخانههای پزشکی با تأکید بر مکتب انسانی، مطالعه موردی: واحدهای پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، 11 (3)، 333-326.
بابالحوائجی، فهیمه؛ اباذری، محمدرضا؛ نوشین‌فرد، فاطمه (1392). مطالعه متغیرهای جمعیت‌شناختی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر ویژگی‌های روان‌شناختی کارآفرینی از دیدگاه مکتب انسان‌گرایانه، مطالعه موردی: واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، 6 (21)، 35.
پرداختچی، محمدحسن؛ حیدری، محمود و شفیعزاده، حمید (1387). بررسی اثربخشی مدیریت در زمینهسازی برای بروز و پرورش کارآفرینی. مجله چشمانداز مدیریت بازرگانی، 26: 71-100.
رجبی پور میبدی، علیرضا؛ حبیب الله دعائی و سعیده امامی میبدی، ۱۳۹۱، پرورش روحیه کارآفرینی در میان دانشجویان و رابطه آن با جو سازمانی، دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور، تهران، دانشگاه شاهد، http://www.civilica.com/Paper-ENTSTU02-ENTSTU02_051.html
رستگار هروی، زهرا (1388). سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی کتابداران و اطلاع‌رسانان شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.
زالی، محمدرضا؛ مدهوشی، مهرداد و کردنائیج، اسداله (1386). ارزیابی مشخصههای کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران). مجله مدرس علوم انسانی، 11 (55): 81-113.
شاه‌حسینی، علی (1383). کارآفرینی. تهران: انتشارات آییژ.
شکاری، محمدرضا (1393). کارآفرینی و بازار کار در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی. کتاب ماه اطلاعات، ارتباطات و دانش‌شناسی، 17 (4)، 69-63.
صفوی، زینب؛ مرادی، خدیجه (1392). چالش‌ها و موانع ترغیب دانش‌آموختگان رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی به ایجاد کارآفرینی و اشتغال‌زایی. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 2 (2)، 29-54.
عسگراوغلی، ناصر؛ عابدی، رحیم (1392). تأثیر شخصیت کارآفرینانه بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی‌گری توانمندسازی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 21، 105-124.
کیانا (1389). راهکارهای موفقیت در کارآفرینی– می‌خواهم موفق شوم. بازیابی 10 خرداد 1393، از http://www.kyanah.blogfa.com/post-30.aspx
محمدی، امین؛ مرجانی، سید عباس (1393). بررسی قابلیت‌های کارآفرینی کتابداران (مطالعه موردی: کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی). پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 4 (1)، 168-153.
محمدی، حمید رضا؛ احمدی، عبدالله؛ شایان جهرمی، شاپور امین (1390). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی. فصلنامه زن و جامعه، 2 (1)، 120-99.
ملکاحمدی، پریسا و پوربهرام، بهار (1392). ارزیابی مقایسههای ویژگیهای روانشناختی مؤثر بر نگرشهای کارآفرینانه دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور. مجله کتابداری و اطلاعرسانی، 16 (1): 209-224.
منصوری، عبدالکریم؛ نقشینه، نادر؛ احمدپور داریانی، محمود (1391). بررسی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 18 (3)، 449-468.
نعمتی، محمدعلی (1392). بررسی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تهران. دو فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، 1 (3)، 64-47.
یارایی، علیرضا (1388). بررسی برخی روحیات کارآفرینی در بین دانشجویان و مقایسه آن با مدیران صنایع. پایاننامه کارشناسی ارشد، شیراز: دانشگاه شیراز.
Allison, M. M (2007). Women’s Health: Librarian as Social Entrepreneur. Library Trends, 56 (2), 423-448.
Chell E, Haworth J (2009). Explorations of the Entrepreneurial Personality: A; latent class analysis paper EIASM. Australia: Vienn.
Giesecke, J. & McNeil, B (2010). Fundamentals of Library Supervision. Second edition. Chicago: ALA.
Galbraith, C (2002). A Note on Gender Differences in Entrepreneurial Risk-taking: A Computerized Business Game Simulation Experiment, Submitted To The Administrative Science Quarterly.
Hood, N. and J. E. Young (1993). Entrepreneurship's Area's of Development: A Survey of Top Executives in Successful Firm, Journal of Business Venturing, 8 (2), 115-135.
Hian, C. K. (1996). Testing hypotheses of entrepreneurial characteristics study of Hong Kong MBA students. Journal of Managerial Psychology, 11(3), 12-25.
Hui, W. (2013). New Knowledge Management System for Better Knowledge and Information Services in University Libraries. Cross-Cultural Communication, 9(3). 39-43.
Llewellyn, David J. & willson, Kerry M. (2003). The ControversialRole of personality traits in entrepreneurial Psychology.
Messina, M (2005).. Tools for personal growth. Handling fear of success. http://www. diratrible.com.
Namaki, M. Erritsen, G. & Beyer, C (1988). Encouraging entrepreneurs in developing countries. Long rang planning, 21 (4), 98-106.
Olakitan, O. O. and A. P. Ayobami (2011). An Investigation of Personality On Entrepreneurial Success, Journal of Emerging Trends In Economics and Management Sciences, 2 (2), 95-103.
Prochaska, J (2002), A New View of Creativity and Innovation, Prochaska Company, Willmar, Minnesota, 22 (2), 27-39.
Scheepers, M.J., Hough, J., & Bloom, J.Z. (2008). Nurturing the corporate entrepreneurship capability, Southern African Business Review, 12 (3), 50-75.
Toftoy, C. N. (2002). The Key to a Librarian's Success: Developing Entrepreneurial Traits. Informtion Outlook, 6 (6), 42-45.
Willmott, K. E., & Wall, A. F. (2012). Responding to Fiscal Tensions and a Changing Educational Context a Librarian Entrepreneur. Journal of Cases in Educational Leadership, 15(4), 85-95
Wee-Liang, T., & Teck-Meng, T (2002). The Antecedents of ValueCreation in Singapore Corporations. Singapore Management University.
Yamada, J. I (2004). A Multidimensional View of Entrepreneurship: Towards a Research Agenda on Organization Emergence, Journal of Management Development, 23 (4), 289-320.
CAPTCHA Image