امکان‌سنجی پیاده‌سازی سلامت سازمانی در کتابخانه‌های عمومی شهرداری اصفهان بر پایه مدل مایلز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی امکان پیاده‌سازی سلامت سازمانی در کتابخانه‌های عمومی زیر نظر شهرداری اصفهان بر پایه مدل مایلز (1996) است.
روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرداری اصفهان (158 نفر) در سال 1392-1393 بود. به‌منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری کوکران (121 نفر) و روش تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس لیکرت بود که روایی آن توسط استادان متخصص تأیید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ برابر 95/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد.
یافته‌ها: امکان پیاده‌سازی سلامت سازمانی در کتابخانه‌های عمومی شهرداری اصفهان در سطح متوسط است و پیاده‌سازی آن به‌طور یکسان نیز وجود ندارد. امکان پیاده‌سازی مؤلفه تمرکز بر هدف نسبت به سایر مؤلفه‌ها بیشتر است. همچنین در خصوص امکان پیاده‌سازی سلامت سازمانی در کتابخانه‌های عمومی شهرداری اصفهان از نظر متغیرهای جمعیت‌شناختی (جنسیت، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی، و نوع کار) تفاوت معناداری مشاهده نشد ولی در متغیر سابقه خدمت در خصوص مؤلفه توزیع بهینه قدرت تفاوت معنادار بود. با اجرای صحیح سلامت سازمانی در کتابخانه‌ها می‌توان استعدادهای بالقوه کارکنان را در زمان مناسب و با صرف حداقل هزینه‌ها به فعلیت تبدیل کرد و از آنها در جهت افزایش بهره‌وری کتابخانه‌ها استفاده نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Implementing Organizational Health in the Public Libraries under the Supervision of Isfahan Municipality based on Mile’s Model

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghanbari Matloob
  • Morteza Mohammadi Ostani
  • Nahid Soleymani
  • ahmed shabani
University of Isfahan
چکیده [English]

Purpose: The aim of the present study is to examine the feasibility of implementation organizational health in the public libraries under the supervision of Isfahan municipality in 2012-2013 based on Mile's model(1969).
Methodology: A survey - descriptive method was used. The population included all the staff at the public libraries of Isfahan (n = 158) in 2012-2013. To determine the sample size, 121 librarians were selected based on Cochran formula through simple random sampling method. To collect the data the researcher- \developed questionnaire was used based on Miles model the face validity of which was approved by experts. Its reliability Cronbach's alpha coefficient was (0.95).To analyze the data, descriptive and inferential statistics were applied using SPSS software.
Findings: The results revealed that the possibility of implementing health organization in the public library of municipal Isfahan based Miles model is the average while it was impossible to be implemented equally. Regarding the components, the possibility of implementing goal focus was more than other components. Besides, the possibility of implementing health organization in the public library of Isfahan municipality based on demographic variables (gender, measure of study, academic degree, and the type of work) was not significant, however, there was a significant difference in the variables of background of employment and optimal power equalization. With the proper implementation of organizational health in the libraries, the potentials of the employees at the right time can be actualized with only minimal costs in order to increase the productivity of the library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Health
  • Public Libraries
  • Isfahan Municipality
  • Mile's Model
پولانی، مایکل (1386). اقداماتی در جهت سلامت سازمانی. ترجمه محمدرضا علی‌پور. تهران: موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم.
توفیقی، شهرام، چاقری، محمود، عامریون، احمد، و کریمی‌زارچی، علی‌اکبر (1389). تأثیر تغییرات سازمانی بر شاخص‌های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی. طب نظامی، 13(3)، 173-179.
حقیقت‌جو، زهرا (1388). رابطه سبک تفکر و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، (1)7، 34-42.
ساعتچی، محمود (1383). روانشناسی کار: کاربرد روانشناسی در کار سازمان و مدیریت. تهران: ویرایش.
سلطان حسینی، محمد، علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم، همایی، رضا و موسوی، زهره (1389). بررسی تعیین سهم نسبی سلامت روانی و سلامت سازمانی در ادارات تربیت‌بدنی استان اصفهان. حرکت: نشریه علمی- پژوهشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، 4، 55-11.
سینق، موهیندر (1373). مدیریت کتابخانه و نظام اطلاع‌رسانی (نظریه و عمل) (ترجمه غلامرضا فدائی عراقی). تهران: دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور.
سیدجوادین، سیدرضا (1384). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: نگاه دانش.
سیدجوادین، سیدرضا، علوی، آزاده، و انصاری، شهناز (1389). دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی درباره میزان استقرار شاخص‌های سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیریت سلامت، 13 (41)، 63-72.
شریعتمداری، مهدی (1388). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهر تهران. علوم تربیتی، (6) 2، 151-119.
صراف‌فرد، الهام (1391). نقش کارآفرینی در سلامت سازمانی. ارائه شده در کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان. بابلسر: شرکت پژوهشی طرود شمال.
عباسیان‌نقنه، الهه (1389). رابطه بین ابعاد هویت و سلامت سازمانی در کارکنان اداره کل تربیت‌بدنی استان اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم تربیت‌بدنی. دانشگاه اصفهان، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
علاقه‌بند، علی (1378). سلامت سازمانی مدرسه، فصلنامه مدیریت آموزش و پرورش، 6 (21)، 14-33.
Bridle, B.J. (2008). The effects of perceived co-worker involvement and supervisor support on service provider role stress, performance and Job satisfaction. Journal of Retailing, 72, 57-75.
Cole, D. (2005). Quality of working life indictor in Canadian health care organizations. Occupational medicine, 2, 54-59.
Hackett, P., & Bycio, P. (1996). An evaluation of employee absenteeism as a coping mechanism among hospital nurses. Journal of occupational and organizational psychology, 69 (4), 327-338.
Henson, K. R. (2007). Organizational health of team Hokey. Journal of physical education, 3(1).
Kriger, M & Hanson, B. (1999). A Value-Based paradigm for creating truly healthy organizations. Journal for Organizational Change Management 12(4), 302-317.
Leggette, K.S. (1997). Definition and attributes of organizational health. A qualitative study. A thesis submitted in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy at the Virginia Commonwealth University, Virginia, 1997.
Miles, M. (1969). Planned change and organizational health: Figure and ground. In F.D. Caver and T.J. Sergiovani (Eds.), Organizations and Human Behavior. New York: McGraw-Hill.
Mokgele, F. (2005). The quality of work life South Africa worker, International Journal of the Humanities, 2(1), 27-42.
Spector, P.E. (2003). Industrial organization psychology (research and practice). USA: Wiley & Sons.
CAPTCHA Image