تحلیل و مقایسه برنامه‌های راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی: ارائه الگویی پیشنهادی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، تعیین و شناسایی مؤلفه‌های برنامه راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی است تا با توجه به این مؤلفه‌ها، کتابخانه‌های دانشگاهی بتوانند در مسیر پیشبرد اهداف خود بهتر گام بردارند.
روش: این پژوهش با روش توصیفی و با مرور متون مربوط به برنامه‌ریزی‌های راهبردی و بررسی برنامه‌های راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی انجام شد؛ با بررسی تعداد 65 برنامه‌ریزی راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی جهان، مؤلفه‌های مشترک در برنامه‌های راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی را شناسایی و متداول‌ترین مؤلفه‌ها در قالب الگویی ارائه گردید.
یافته‌ها: با بررسی برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌ها، 22 مؤلفه یا شاخص مهم از بین شاخص‌ها انتخاب گردید که بیش از 50 درصد کتابخانه‌ها مؤلفه‌های برگزیده شده را دارا بوده‌اند، با توجه به این شاخص‌ها یافته‌ها نشان داد، بسیاری از کتابخانه‌ها به بیشتر مؤلفه‌های (شاخص‌های) موردنیاز در برنامه‌ریزی‌های راهبردی اشاره نموده و تا حدودی از برنامه‌ریزی راهبردی خوبی برخوردار بودند و به بیشتر اصول اصلی و مواردی که لازمه برنامه‌ریزی راهبردی است توجه داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and Comparing theStrategic Plans of Academic Libraries: Developing a Suggested Model

نویسندگان [English]

  • Mohammadkarim Bayat
  • Alireza Isfandyari Moghaddam
Islamic Azad University, Hamedan Branch
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to determine and identify the components of the strategic plan of academic libraries so that the academic libraries can take steps to better track the progress of their goals.
Methods: Using descriptive method and reviewing the literature related to the strategic planning and the strategic plans of 65 international academic libraries, the common components of their strategic plans were identified. Then, a model was developed based on the common components.
Findings: Through analyzing the strategic plans of the academic libraries, 22 common components were chosen. More than 50 percent of the academic libraries have used the selected components. The results showed that most of the libraries have included the components of the strategic planning within their strategic plans. Besides, they had a good strategic plan written on the basis of the main principles and issues necessary for a good strategic planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Plan
  • Academic libraries
  • Model
پریرخ، مهری، سمیه آخشیک، اکرم فتحیان، محمد رامین نادری (1390). پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، شماره 56، جلد 14، صص. 324 – 295.
پریرخ، مهری، شعله ارسطوپور (1388). پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی مسائل، عوامل مطرح و مدل پیشنهادی، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره دهم، شماره 2، صص. 226 – 201.
نعمتی، بابک. چشم انداز؛ تعاریف ونمونه ها (1390). بازیابی شده در: http://barikh.mihanblog.com/post/30 (accessed Sept. 15, 2014).
Birdsall, D. G. and Oliver D. H. (1994). A New Strategic Planning Model for Academic Libraries,college & Research Libraries, Vol. 55, No.2 , pp. 149 – 159.
Grusenmeyer, D. Mission, Vision, Values & Goals. Available at: https://www.msu.edu/~steind/estate%20Goals%20Mission%20Values%20Overview_ProDairy%2017pg.pdf (accessed Sept. 18, 2014).
Johnson, H. (1994). Strategic Planning for Modern Libraries, Library anagement, Vol.15, Iss1, pp.7- 18.
Jones, R. (2014). Strategic Planning in library. Available at: http://bm123456.pbworks.com/w/page/68651110/SSlater%20Strategic%20Management%20Plan (accessed Sept. 24, 2014).
Khalfan, A. (2012). Strategic analysis process at academic libraries in Oman, Library Management, Vol. 33 Iss 4/5 pp. 307 – 323.
McNicol, S.(2005). The challenges of strategic planning in academic libraries, New Library World, vol. 106, No. 11/12, pp. 496- 509.
Sriborisutsakul, S.(2014). Current trends in strategic planning of the UK; leading academic libraries. Available at: http://www.researchgate.net/publication/27808923 (accessed Sept. 24, 2014).
Terrance, L. C. (2014).Strategic budgeting instead of strategic planning, The Bottom Line: Managing Library Finances, Vol. 27, Issu2, pp. 49 - 53.
CAPTCHA Image