بررسی تاثیر عامل های فردی بر رفتار اشتراک دانش مدرسان علم اطلاعات و دانش شناسی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

دانشگاه امام رضا ع

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی عامل های فردی اثرگذار بر رفتار اشتراک دانش اعضای هیات علمی گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران است.
روش: این پژوهش از نوع کاربردی و با روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است و جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضای هیات علمی تمام وقت گروههای علم اطلاعات و دانش شناسی دارای دوره کارشناسی و بالاتر دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز واحدهای دانشگاه آزاداسلامی تشکیل می دهد(120 نفر) که از این تعداد 93 نفر (5/77%) به پرسشنامه ها پاسخ دادند.
یافته ها: بر پایه یافته های پژوهش وضعیت به اشتراک گذاری دانش در میان اعضای هیات علمی گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی در سطح متوسط است و بر اساس اولویت اعضای هیات علمی در حوزه تدریس بیش از پژوهش و فعالیت های حرفه ای به اشتراک دانش می پردازند. همچنین نتایج نشان داد عامل های مورد بررسی در این پژوهش شامل اعتماد، همکاری ها، ارتباطات و توانایی اعضای هیات علمی در کاربرد فناوری ها به طور معناداری بر رفتار اشتراک دانش آنان تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Individual Factors on Knowledge Sharing Behavior of library and Information Science Faculties

نویسنده [English]

  • zahra jafarzadeh
Imam Reza International university
چکیده [English]

Purpose: This paper aims to determine the individual factors that influence on knowledge sharing behavior of Library & Information Science(LIS) faculties that in this context refers to trust, cooperations, communications and IT capabilities.
Methodology: The methodology of this study is based on survey research. The instrument for collecting data was questionnaire and the research population consisted of 120 faculty members working fulltime in the universities affiliated to Iran’s Ministry of Science, Research & Technology and Azad universities. Out of this number, 93 questionnaires were returned, giving a response rate of 77.5%.
Results: Findings indicated that the extent of knowledge-sharing of LIS educators is at the average level and they are intended to share knowledge in teaching area more than research & professional activities. Also results showed that trust, cooperations, communications and IT capabilities significantly affect on LIS educators’ knowledge sharing behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge sharing behavior
  • trust, cooperations
  • communications
  • IT capabilities
  • Library & Information Science educators
خاتمیان فر، پریسا. (1386). بررسی وضعیت، شیوه‌ها، و عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
نوناکا، ایکو جیرو،تاکه اوچی،هیروتاکا (1995).شرکت‌های دانش آفرین: چگونه شرکت‌های ژاپنی نوآوری را محقق می‌سازند.ترجمه علی عطافر، جبار اسلامی،آناهیتاکاوه وسعیدآنالویی، 1385، چاپ اول، قم:سماء قلم.
Abili, K., Narenji Thani, F., Mokhtarian, F., Rashidi, M. M. (2011). "The role of effective factors on organizational knowledge sharing". Procedia: Social and Behavioral Sciences, International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY). August 5-7 Bangalore, India. Available at: www.sciencedirect.com
Chaudhry, A.S. (2005). "Knowledge sharing practices in Asian institution; a multi- cultural perspective from Singapore".World Library & Information Congress: 71th Ifla General Conference & Council, Libraries- A Voyage of discovery. August 14-18, Oslo, Norway. Available at: http://www.ifla.org/ IV/ Ifla 71/ Programme.html
Choi, S.Y., Kang, Y.S. & Lee, H. (2008). "The effects of socio- technical enablers on knowledge sharing: an exploratory examination". Journal of Information Science, 34 (5), 742- 754. Retrieved April 5, 2009 from http://sagepub.com
Gao, S. (2004). "Understanding knowledge sharing behavior".Master's Thesis. The Hong Kong University of Science & Technology. Retrieved May5, 2010, fromwww.proqust.com
Gouza, A. (2006). "Key factors of knowledge transfer with in university spin- off".Business Economics Department, Autonomous University of Barcelona, Spain Retrieved June 8, 2009 fromhttp://webs2002.uab.es/ dep- economia- empresa/ Journadas/ papers/ 2006/ pdf
Kim, S. & JU, B. (2008). "An analysis of faculty perceptions: Attitudes toward knowledge sharing and collection in an academic institution". Library and Information Science Research, 30, 282-290. Retrieved June 11, 2009 from http://www.sciencedirect.com
Kim, S., Lee, H. (2006). "The impact of organizational context and information technology on employee knowledge- sharing capabilities".Public Administration Review, May & June, 3370-385.Retrieved May 3, 2009 fromhttp://online library.wiley.com/ doi/io.1111/pdf.
Kwok, S. H. & Gao, S. (2006). "Attitude towards knowledge sharing behavior". Journal of Computer & Information systems, 46(2), 45. Retrieved May 3, 2009from www.ebscohost.com
Robins, M. (2008). "Improving your knowledge sharing culture". Retrieved May 3, 2009 www.competia.com
Ru, W. J. & Jin, Y. (2008). "Study on knowledge sharing behavior in software development team".Retrieved January 19,210 from www.IEEEXplore.org
Tan, C.N. &Noor, S.M. (2013). "Knowledge management enablers, knowledge sharing and research collaboration: a study of knowledge management art research universities in Malaysia". AsianJournal of Technology Innovation.21 (2), 251-257 available at http://dx.doi.org
Yang, C & Chen, L.C. (2007). "Can Organizational knowledge capabilities affect knowledge sharing behavior"?Journal of Information Science, 33(1), 95-109. Retrieved April 5, 2009 from http://jis.sagpub.com
CAPTCHA Image