تحلیلی بر حضور دانشگاه‌های پایتخت‏های کشورهای جهان اسلام در محیط وب

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف: حضور وب‌سایت‏های تخصصی و دانشگاهی در محیط وب دلیلی بر اعتبار این‌گونه وب‌سایت‏ها در محیط وب است . هدف اصلی این پژوهش تحلیل میزان حضور دانشگاه‌های پایتخت‏های کشورهای جهان اسلام در محیط وب می‌باشد.
روش: روش پژوهش حاضر، روش تحلیل پیوندها است که یکی از روش های وب سنجی محسوب می‏ شود. در این مقاله خود پیوندی، مجموع پیوندها، و مجموعه صفحات نمایه شده در موتور کاوش جهت بررسی حضور وب‌سایت‏های دانشگاه‌های پایتخت‌های جهان اسلام در محیط وب بررسی گردید. جامعه پ‍ژوهش حاضر 204 وب سایت بود که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات برخی از آن‌ها فقط 173 وب سایت مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: پس از بررسی شاخص‌های وب سنجی مورد نظر، بررسی یافته‌ها نشان داد که وب‌سایت دانشگاه‌های کشور ترکیه (آنکارا)، با توجه به شاخص‏های مطالعه شده در این مقاله بیش‌ترین حضور را در بین 10 وب‌سایت برتر دانشگاه‌های مورد مطالعه داشته‌اند. بررسی نتایج همچنین نشان داد که میزان حضور دانشگاه‌های ایران میان دانشگاه‌های برتر کشورهای اسلامی در محیط وب کمرنگ است

کلیدواژه‌ها


Danesh & et al. (2012). Core Websites of Islamic World Universities. Information Sciences & Technology, 27 (3): 759-776.
Danesh, F.; Soheili, F.; Nowkarizi, M. (2008). Webometric Analysis of Iranian Medical Universities’ Websites. Library and Information science, 11 (2), 121-142.
Goltaji, M.; Didgah, F. (2011). Survey of the top universities’ websites in the Islamic world: a Webometrics study. Information Sciences & Technology, 26 (4): 941-959.
Revayati, N.; Dayani, M. H. (2010). An analysis of Iranian Universities websites with utlyzing clustering and multi dimensional methods. Library and Information science, 13 (4): 101-142.
Holmberg, K. (2010). Co-linking to a municipal web space: a webometric and content analysis. Scientometrics, 83(3): 851-862.
Ingwerson, P. (1998). The calculation of web impact factor. Journal of Documentation, 54 (2): 236-43.
Lee, M; Park, H. W. (2012). "Exploring the web visibility of world-class universities". Scientometrics. 90: 201–218.
Nwagwu, W. E.; O. Agarin. (2008). Nigerian university websites: a webometric analysis. Webology.5 (4). http://www.webology.ir a62.html (accessed 1st July. 2012).
Onancha, O. B. ; Ochalla, D. N. (2007). A co-link analysis of institutions of higher learning in Eastern and Southern Africa:preliminary findings. Paper presented at Annual WWW Applications Conference, 9th. 5 - 7 September 2007, Johannesburg. From http://www.lis.uzulu.ac.za/2007/onyancha&ocholla9thwwwconference2007.pdf
Ortega, L. J.; Augillo, I.; Cothey, V.; Scharenhorest, A. (2008). Maps of the academic web in the European higher education area-An exploration of visual web indicators. Scientometrics, 74 (2): 295-308.
Thelwall, M. (2005).Webometrics. In M. A. Drake (Ed.), Encyclopedia of Library and Information Science (2nd ed). New York: Dekker.
CAPTCHA Image