تعیین پوشش موضوعی اولویت‎های پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

هدف:هدف این پژوهش تعیین پوشش موضوعی عناوین اولویت های پژوهشی، رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی می‌باشد.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی به روش تحلیل محتوا می باشد.جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 364 عنوان اولویت پژوهشی گردآوری‌شده از سایت های سازمان های مختلف می باشد.ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش فهرست کنترل بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شده است.
یافته ها: یافته ها نشان دادند که موضوعات کتابداری و بازیابی در موضوعات اولویت های پژوهشی بیشتر، ولی موضوعات تکنولوژی اطلاعات، کتابسنجی، منابع چاپی و الکترونیکی، مدیریت اطلاعات، رده‌بندی، ارتباطات علمی و نشر الکترونیک کمتر بررسی‌شده‌اند.این مقاله نتیجه گیری می‌کند که اولویت های پژوهشی در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی از پوشش موضوعی متنوعی برخوردارمی باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Subject Coverage of the Research Priorities of Library and Information Science

نویسندگان [English]

  • Ali Sharafi
  • Hamzehali nourmohammadi
university of shahed
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to determine the subject coverage of research priorities in the field of library and information science.
Methodology: This study was a descriptive survey along with content analysis approach. Statistical population comprised 364 research priorities which were collected from various sites of organizations. Data were collected by checklists and were analyzed by the Excel software.
Findings: Findings showed that topics of library science and information retrieval had the top research priority. Howerver, issues such as the information industry, bibliometrics, print and electronic resources, information management, classification, scientific communications and electronic publishing had the lowest priorities . This paper concluded that research priorities in the field of Library and Information Science had a wide coverage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research priorities
  • Library and Information Science
Afghahi E, & Bagheri, M. (2009). Subject trends of research in the library and information sciences: citation analysis of ARIST articles (2002-2006). Journal of research on information science and Public Libraries, 14, (4), 5-23.
Dong Y. Jeong; Sung Jin Kim. 2005. Knowledge structure of library and information science in South Korea. Library & Information Science Research 27, 51–72.
Fathi Vajargah, K. (2006). Research Needs Assessment (Priority setting in research planing). Tehran: Ayig.
Karimi G, Damari B, Gharehbaghian A, Rahbari M, Vafaiyan V, Minab Salemi E. (2005).Need-assessment and research priorities-setting in IBTO Research Center. Sci J Iran Blood Transfus Organ, 2, (4), 123-134.
Liliana Maria Melgar, Estrada (2009). Topic Maps And Library And Information Science: An exploratory study of Topic Maps principles from a Knowledge and Information Organization perspective.UniversitygliStudi Parma.
Salak, M. (2009). The content analysis of articles published in the journal of library and information science and national studies on librarianship and information organization during 2006 and 2007. Master Thesis of Library and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Faculty of Psychology and Educational Sciences.
Sarah McNicol; Pete Dalton. (2004). striking a balance: priorities for research in LIS.Library Review. 53: 3, 167 – 176.
Stasa, Milojević; Sugimoto, Cassidy R; Yan, Erjia; Ding, Ying. 2011. The cognitive structure of Library and Information Science: Analysis of article title words. Journal of the AmericanSociety for Information Science and Technology. 62, 10, 1933–1953.
Zins, Chaim (2007). Knowledge map of information science.Journal of the American society for information science and technology. 58, 4, 526-535.
CAPTCHA Image