روابط عمومی آنلاین درکتابخانه‎های دانشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان- هزار جریب- دانشگاه اصفهان

2 اصفهان- هزار جریب- دانشگاه اصفهان- گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

3 اصفهان- هزار جریب- دانشگاه اصفهان/ گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

هدف: ارزیابی فعالیت های روابط عمومی آنلاین در کتابخانه های دانشگاه های برتر جهان به منظور ارائه الگویی ملی برای کتابخانه های دانشگاهی ایران.
روش:روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری کتابخانه های 300 دانشگاه برتر جهان بر اساس رتبه بندی علمی شانگ‌های درسال 2010 است که تعداد 78 دانشگاه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها چک لیستی محقق ساخته است.
یافته ها: فعالیت های روابط عمومی آنلاین در چهار شاخص ارتباطات، تبلیغات، انتشارات، و تحقیقات واحد های روابط عمومی دانشگاه های برتر جهان سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در بیش ترین تعداد کتابخانه های مورد مطالعه، در زمینه ارتباطات، لینک ارسال نظرات و پیشنهادات، سفارشات و درخواست ها، از کتابدار بپرس، ارتباط با مدیر کتابخانه، سؤالات متداول پرسیده شده، لینک هدایا، اطلاعات تماس کتابخانه، چت و آر. اس. اس؛ در زمینه تبلیغات، موارد معرفی کتابخانه، کتابخانه های اقماری، و خدمات کتابخانه، اطلاعات مربوط به مراسم و رویدادها، ساعات کار، رزومه کارکنان، تازه های کتاب، نمودار سازمانی، شیوه نامه های کتابخانه، معرفی نرم افزار کتابخانه، دسترسی به بانک های اطلاعاتی، دسترسی به نرم افزار کتابخانه، فهرست پیوسته کتابخانه ها، راهنمایی مراجعان، و راهنمایی های موضوعی؛ و در زمینه انتشارات لینک اخبار و دسترسی به اخبار گذشته وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیق، الگوی روابط عمومی آنلاین کتابخانه های دانشگاهی ایران در دو مدل مفهومی و ساختاری تدوین گردید.

کلیدواژه‌ها


Callison, C. (2003). Media relations and the Internet: how Fortune 500 company web sites assist journalists in news gathering. Public Relations Review, 29, 29-41.
Ghaffari, Saeed (2006). The importance ofpublic relationsin libraries. Information, 92 (4), 11-13.
Izadpanah Pakdel (2004). Position of electronic public relationsinIran. Skill, 59, 29-31.
Karp, R.S. (2002). Powerfull public relations, a how- to guides for libraries. United state: American library association.
Kaur, K. (2009). Marketing the academic library on the web. Library Management, 30 (6/7), 454-468
Kirat, M. (2007). Promoting online media relations: Public relations departments’ use of Internet in the UAE. Public Relations Review, 33, 166-174.
Mir Saeed Ghazi, Ali (2006). Theory and Practice in Public Relations and communications. Tehran: Mobtakeran.
Moslemi, Akram (2010). Feasibility of Using Marshall Criteria into Public Relations by the Librarians of Arak and Isfahan University of Medical Sciences. M.A. Thesis in library and information science. university of Isfahan, Faculty of Educational Sciences & Psychology.
Sass, R. k. (2002). Marketing the worth of your library. Library journal, 23(2), 75-80.
Soltani Shirazi, Shifteh (1975). Public relations for public library. M.A. Thesis in library and information science. university of Tehran, Faculty of Educational Sciences & Psychology.
Welch, J. M. (2005). The Electronic Welcome Mat: The Academic Library Web Site as a Marketing and Public Relations Tool. The Journal of Academic Librarianship, 31 (3), 225–228.
Wengand, D. (1999). Futuare driven library marketing. Chicago: American library Association.
Wolfe, L., A (2005). library public relations, promotions, and communications: a how-to-do-it manual. New York: Neal-Schuman.
Yahyaei Ileie, Ahmad (2008). Professional Public Relations. Tehran: Jajarmi.
CAPTCHA Image