شناسایی رابطه‌ی بین عوامل مؤثر در میزان استفاده‌ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران از منابع اطلاعاتی الکترونیکی پیوسته و خودکارآمدی آن‌ها

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی رابطه ‌بین میزان استفاده‌ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران از منابع الکترونیکی پیوسته وخودکارآمدی آن‌هاست.
روش: روش پژوهش حاضر پیمایشی از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل3000 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-1389 بود. تعداد 346 دانشجو با استفاده از جدول کرجسی– مورگان و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود.
یافته‌ها:یافته‌ها نشان داد حدود 63 درصد دانشجویان از منابع الکترونیکی پیوسته استفاده می‌کنند. بین "میزان استفاده از منابع الکترونیکی پیوسته" با "خودکارآمدی، تجربه‌ی رایانه‌ای، میزان دسترسی به منابع الکترونیکی پیوسته، علاقه به یادگیری درباره‌ی منابع الکترونیکی پیوسته و دفعات مراجعه به کتابخانه" و هم‌چنین بین "خودکارآمدی" با "تجربه‌ی رایانه‌ای، میزان دسترسی به منابع الکترونیکی پیوسته، علاقه به یادگیری درباره‌ی منابع الکترونیکی پیوسته و دفعات مراجعه به کتابخانه" رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود، کتابداران با کمک روانشناسان، دوره‌های آموزشی در مورد افزایش خودکارآمدی دانشجویان برگزار کنند. کتابداران با گذراندن دوره‌های آموزشی با مهارت‌های ارتباطی آشنایی بیش‌تری پیدا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Factors Affecting Use of Online Electronic Resources and Self-efficacy

نویسندگان [English]

  • Zahed Bigdeli
  • Leila Khademian
Shahid Chamran University
چکیده [English]

Abstract:

Purpose: The purpose of the present study was to identify the relationship between university students’ use of online electronic resources and their self-efficacy.
Methodology: The research was of a descriptive-analytic type. The population of this research consisted of entire PhD candidates and MA students of Shahid Chamran University.
Findings: Findings revealed that 63% of students used online electronic resources. Considering the relationships between variables, findings showed that there was a significant relationship between use of online electronic resources and the following variables: self efficacy, computer experience, access to online electronic resources, interest in learning about online electronic resources, and the number of visits to library. Furthermore, there was a significant relationship between self-efficacy and variables such as computer experience, the amount of access to online electronic resources, interest in learning about online electronic resources, and the number of visits to library. By taking the findings into account, it is suggested that librarians together with psychologists run training courses to increase students personal and technological skills to optimize online electronic resources usage, and to increase students’ self- efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library use
  • Online electronic resources
  • Online information resources
  • Self- efficacy
Ahmadi Dehghotbedini, M., Meshkani, M. & Mohamadkhani, A. (2010).The effects of computer self-efficacy and computer anxiety on the constructs of Davis Information technology acceptance model. Pazhoohesh Haye Ravanshenakhti (Psychological Research ), 13(1), 51-72.
Bahrami, H., Abbasianfard, M. (2010). Self-efficacy and the motivation for improvement: a survey of the relationship between self-efficacy and the motivation for improvement among female students in Tehran pre-university schools(2009-2010). School Counsellor, 81(6), 3-7.
Bigdeli, Z. (1995). Library services to overseas students in Australian universities. Unpublished doctoral dissertation. University of New South Wales, Australia.
Bigdeli, Z., Farajpahlou, A., &Ghazizadeh, H. (2011). Comparison of Internet search process of postgraduate students of Shahid Chamran University with Khulthau’s Information SearchingProcess to offer their searching pattern and librarians intervention. Librarianship and Information Science, 14(2), 11-44.
Case, Donald O. (2007).Looking for Information: a Survey of Research on Information Seeking, Needs, and Behavior. Amsterdam: Academic Press.
Hajinezadian Shirazi, N. (2007). A survey ofuse of medical online databases by Shiraz Medical University postgraduate students.Masters Thesis, Islamic Azad Universiy, Science & Research, Ahvaz.
Hasan, B. (2003). The influence of specific computer experiences on computer self-efficacy beliefs. Computers in Human Behavior, 19(4), 443-450.
Igbaria, M., Iivari, J. (1995).The effects of self-efficacy on computer usage.Omega, 23(6), 587-605.
Karimzadeh, M., & Mohseni, N. (2006).A survey of the relationship between educational self-efficacy and educational improvement among female Grade 2 Tehran high-schools (mathematics and humanities courses). Women Studies, 4(2), 29-45.
Kaur, B., Verma, R. (2009). Use of Electronic Information Resources: A Case Study of Thapar University. Joumal of Library & Information Technology, 29(2), 67-73.
Khalilimoghadam, A. (2009). A survey of the relationship between internet self-efficacy and inline information searchin strategy of master students of Tehran University.Masters Thesis, Allameh Tabatabaie University, Tehran.
Khosrojerdi, M., Iranshahi, M. (2009).The relationship between previous knowledge and information searching of Tehran University postgraduate students.Quarterly Journal of Information Science 7 Technology. 25 (1), 91-109.
Masnavi, A.(2009). A survey of the relationship between computer experience and computer self-efficacy among Tehran Tarbiat Moallem University. Master’s Thesis.Tehran Tarbiat Moallem University.
Mohseni, H. (2006). Electronic publishing. In: Ebrahim Afshar (Ed), Library & Information Encyclopedia, Vol. 2, 1792-1793. Tehran: Islamic Republic National Library.
Mohseni,H.(2009). Publishing and information science. Tehran: Nashr e Ketabdar.
Naiemi, Sh. (2006). Comparison of internet usage in meeting information needs of postgraduate studentsof Esfahan and Shiraz universities. Master’s Thesis, Shiraz University.
Rajabi, Gh. (2003). A survey of causal relationship of gender, math previous performance, perceived self-efficacy resources of math, math self-efficacy beliefs and later math performance of Grade 2 highschool students of Khuzestan province. Phd Dissertation, Shahid Chamran Ubiversity, Ahvaz.
Rajabi, Gh.(2006). An investigation of reliability and validity of general self-efficacy beliefs (GSE-10) among students of College of Education and Psychology of Ahvaz and Marvdasht. New Educational Thoughts Quarterly, 2 (1&2), 111-122.
Ramayah, T., Aafaqi, B. (2004).Role of self-efficacy in e-library usage among students of a public university in Malaysia.Malaysian Journal of Library & Information Science, 9(1), 39-57.
Ren, W. (2000).Library instruction and college student self-efficacy in electronic information searching.The Journal of Academic Librarianship, 26(5) , 323-328.
Saleem, H., Beaudry, A., Croteau, A.M. (2011). Antecedents of computer self-efficacy: A study of the role of personality traits and gender. Computers in Human Behavior, 27(5), 1922-1936.
Seyyedjavadin, R. & Yazdani, Sh.(2005). A survey of factors affecting customers’ intention to use internet banking services: the case of Saman Bank. Management Knowledge, 70(3), 45-61.
Sobhaninezhad, M., Noroozi, A, Amani, J., & Hayat, AA.(2010) Interpretation of the role of organizational support, experience, anxiety, and computer self-efficacy in predicting computer usage. Psychology and Education Studies, 7(11), 45-68.
Taherzadeh, Sedigheh (2011). Determining the relationship between self-efficacy and information searching of information resources by graduate students of Behbahan Higher Education Complex in 2009-2010.Master’s Thesis, Islamic azad Universiy, Ahvaz Science & Research Branch.
Tella, Adeyinka, Tella, Adedeji, Ayeni, C., Omoba, R. (2007). Self-Efficacy and Use of Electronic Information as Predictors of Academic Performance.Electronic Journal of Academic and Special Librarianship, 8(2). From: Retrieved on September 20, 2011, fromhttp://southernlibrarianship.icaap.org/content/ v08n02/tella_a01.html.
Theories of information behavior (2008).Translated by Firoozeh Zare farashbandi et al. Edited by Zahed Bigdeli. Tehran: Nashr e Ketabdar.
Torkzadeh, Gh.,Dyke, T.P.V. (2002). Effects of training on Internet self-efficacy and computer user attitudes.Computers in Human Behavior. 18(5), 479-494.
Waldman, M. (2003).Freshmen's use of library electronic resources and self-efficacy.Information Research, 8(2).Retrieved on December 16, 2011,From:http://informationr.net/ir/8-2/paper150.html.
Wu, Y.T., Tsai, Ch.Ch. (2006). University Students' Internet Attitudes and Internet Self-Efficacy: A Study at Three Universities in Taiwan. Psychology & Behavior, 9(4), 441-450.
Yoo, E.Y. (2004). Factors Affecting Women’s Health Information Seeking on The Web.Unpublished doctoral dissertation.University of Wisconsin-Madison, Library and Information Studies.Retrieved on November 16, 2011, fromhttp://www.proquest.com/en-US/products/dissertations/individuals.shtml.
Yoo, E.Y., Robbins, L.S. (2008). Understanding Middle-Aged Women’s Health Information Seeking on the Web: A Theoretical Approach.Journal of The American Society For Information Science and Technology, 59(4), 577-590.
Zahed, A., namvar, Y., 7 Nobakht, Sh. (2009). The relationship between gob satisfaction and self-efficacy of Meshkin Shahr Guidance school teachers in 2009-2010 academic year. Journal of Education, 2(8), 107-128.
Zalzadeh, E. (2006). The status and the amount of use of information and communication technologies by faculty members of Yazd University. Librarianship Journal, 40(45), 9-20.
Zarezadeh, K., Kadivar, P. (2007). Comparison of self-efficacy and creativity of student internet users and non-users. Quarterly Journal of Education, 89(1), 111-133.
CAPTCHA Image