آینده‎ی سرعنوان‎های موضوعی: پیش‎همارایی در مقابل پس‎همارایی

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

1 شهید چمران اهواز / کتابخانه ملی ایران

2 شهید چمران اهواز

چکیده

هدف:هدف اصلی نوشته حاضر این است که مشخص کند آیا نظام پیش‌همارای سرعنوان های موضوعی و نمونه های شناخته‌شده‌ی آن یعنی سرعنوان های موضوعی کتابخانه کنگره (در سطح جهان) و سرعنوان های موضوعی فارسی (در ایران) باید در عصر انفجار اطلاعات حذف شوند و جایگزین هایی مناسب پیدا کنند یا با اصلاحاتی مناسب می توانند و ضرورت دارد که به حیات خود ادامه دهند.
روش: با مرور نوشتارهای مرتبط به روش مفهومی، یک پرسش کلیدی یعنی آینده‌ی سرعنوان‌های موضوعی در هزاره سوم مورد بررسی قرارگرفته شده است و راهکارهای مناسب برای تداوم حیات آن ارائه می‌شود.
یافته‎ها: سرعنوان های موضوعی به عنوان یک نظام پیش همارا به دلیل دارا بودن مزایایی مانند حفظ بافت، پیشنهاددهندگی، مرورپذیری و در نهایت تأمین دقت، نسبت به نظام های پس همارا برتری هایی دارد که با بهره گیری از آن‌ها می تواند، نقش مؤثری در بازیابی اطلاعات حتی در قرن بیست و یکم ایفا کند و به حیات خود ادامه دهد. البته، برای تحقق این هدف برطرف کردن نقاط ضعف سرعنوان های موضوعی مانند پیچیدگی زیاد دستورالعمل های موضوع سازی، صرف وقت و هزینه ی زیاد برای موضوع دهی و عدم درک آسان زنجیره های موضوعی ساخته‌شده توسط کاربر نهایی باید مورد توجه قرار گیرد. خودکارسازی بیشتر موضوع دهی با استفاده از فناوری های هوشمندتر، ساده تر کردن قواعد موضوع دهی، استفاده از موتورهای کاوش جدید با قابلیت های نمایش نوین مانند هستی‌شناسی و مصورسازی اطلاعات از جمله راهبردهایی است که می تواند تداوم حیات سرعنوان های موضوعی را تضمین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Future of Subject Headings: Pre- vs. Post-Coordination

نویسندگان [English]

  • Mahdi Khademian 1
  • Mortaza Kokabi 2
1 Shahid Chamran University
2 Shahid Chamran University
چکیده [English]

Purpose: After the advent and development computer technology, Pre- vs. Post-Coordination has been considered as an important issue in information storage and retrieval. From the 1950's to present, pros and cons comparison of keyword system and controlled vocabulary is concerned.
Methodology: With the review of related literature, a key question about the future of subject headings in the Third Millennium was concerned and appropriate strategies were proposed.
Findings: Subject headings as a pre-coordinated system provide context, suggestibility, browsability and precision, capabilities which do not exist in post-coordinated system. Thus it can play a critical role in information organization in the Third Millennium. However, the list of subject headings has disadvantages, such as complexity of subject assignment rules, the cost of pre-coordination, and difficulty in understanding of subject strings by users, issues that should be resolved. Appropriate strategies for the future of subject headings are: more automation for subject assignment with smart technology, simplifying subject assignment rules, and developing a new search engine with new display abilities, such as ontology and information visualization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subject Headings
  • Pre-coordination
  • Post-coordination
  • Library of Congress Subject Headings (LCSH)
  • Keyword systems
  • Controlled vocabulary systems
Anderson, J. D. ; Hofmann, M. A. (2006). A fully faceted syntax for Library of Congress Subject Headings, Cataloging & Classification Quarterly, 43(1): 7-38.
Bodoff, D. and Kambil, A. (1997). Pre-Coordination + Post-Coordination=Partial Coordination. Information Systems Working Papers Series. http://ssrn.com/abstract=1284809 (2012/05/23)
Calhoun, K. (2006). The Changing Nature of the Catalog and Its Integration with Other Discovery Tools. Final Report. Prepared for the Library of Congress: A Critical Review. http://guild2910.org/AFSCMECalhounReviewREV.pdf (2012/07/25)
Chan, L.. (2006). Thoughts on LCSH. http://www.loc.gov/catdir/cpso/pre_vs_post.pdf (2012/05/12)
Cochrane, P. A. (1984). Modern Subject Access in the Computer Age. American Libraries 15, 250-52.
Cochrane, P. A. (1986). Improving LCSH for Use in Online Catalogs. Littleton, Colo.: Libraries Unlimited.
Dean, R. J. (2004) FAST: Development of Simplified Headings for Metadata. Cataloging & Classification Quarterly, 39(1/2): 331-352.
Drabenstott, K. M. ; Vizine-Goetz, D. (1994). Using Subject Headings for Online Retrieval: Theory, Practice, and Potential. San Diego, Calif.: Academic Pr. pp. 113-20.
Drabenstott, K. M., Simcox, Schelle, and Williams, Marie (1999). Do Librarians Understand the Subject Headings in Library Catalogs? Reference & User Services Quarterly. 38(4): 369-87.
Fischer, K. S. (2005). Critical views of LCSH, 1990-2001: the third bibliographic essay, Cataloging & Classification Quarterly, 41(1): 63-109.
Horri, Abbas (1994). Some issues and problems on pre-coordinate storage and post-coordinate retrieval in computerized systems. Faslname-Ye Ketab, 19,20(3,4):8.
Joudrey, D. N. ; Taylor, A. G. (2006). RE: LCSH Strings – some thoughts. Email to Barbara B. Tillett.
Khasseh, Ali Akbar (2006). FAST Faceted subject headings: a main step towards achieving the goals of metadata schemes. Library and Information Science, 9(1):125-142.
Kirtland, M. ; Cochrane, P. A. (1982). Critical views of LCSH-Library of Congress Subject Headings: a bibliographic and bibliometric essay, Cataloging & Classification Quarterly, 1(2/3): 71-94.
Library of Congress Subject Headings Pre- vs. Post-Coordination and Related Issues. Prepared by the Cataloging Policy and Support Office March 15, 2007. (2012/05/12) http://www.loc.gov/catdir/cpso/pre_vs_post.pdf
O`Neil, E. T. (2005). FAST [power point presentation].In Cataloging Seminar, Sidney. (2012/07/11) http://nal.gov.au/lis/stndrds/grps/acoc/fast.pdf
Ritchie, K. and Alicea, R. (2006). LC Staff Survey on Subject Cataloging Report. http://www.loc.gov/catdir/cpso/pre_vs_post.pdf(2012/06/16)
Sanatjoo, Aazam ; Fathian, Akram (2011). The comparison of thesaurus and ontology efficiency in knowledge representation. Library and Information Science Research, 1(1):219-240.
Shubert, S. Blake (1992). Critical views of LCSH-ten years later: a bibliographic essay, Cataloging & Classification Quarterly, 15(2): 37.
Svenonius, Elaine (1993). Pre-coordination or not? Translated by Ali Mazinani. Faslname-Ye Ketab, 16(4):53.
The Policy and Standards Division’s Progress on the Recommendations made in “Library of Congress Subject Headings Pre- vs. Post-Coordination and Related Issues” Prepared by the Policy and Standards Division submitted January 13, 2010, revised Feb. 18, 2010. (2012/07/23) http://www.loc.gov/catdir/cpso/pre_vs_postupdate.pdf
CAPTCHA Image