شناسایی کتاب های مناسب غیردرسی همخوان با کتاب های درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع دبستان (راهبردی برای تدریس معلمان و مجموع هسازی در کتابخان ههای آموزشگاهی )

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: در نظام های آموزشی برنامه مدار، آموزش و به دنبال آن یادگیری مبتنی بر تک کتاب درسی است. جهت تثبیت و تعمیق مطالب آموخته شده، از کتاب های غیردرسی که از نظر محتوا متناسب با محتوای کتا بهای درسی باشند و از سوی دیگر ازویژگ یهای ظاهری کتاب های مناسب برخوردار باشند می توان بهره جست. هدف پژوهش حاضر شناسایی کتاب های مناسب غیردرسی همخوان با محتوای کتا بهای درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع دبستان با استفاده
از معیارهای موضوعی و ویژگ یهای ظاهری کتا بها است.
روش: کتاب های غیردرسی با استفاده از سیاهه های وارسی موضوعی و عمومی محقق ساخته، به منظور شناسایی کتا بهای
مناسب غیردرسی مورد تحلیل قرار گرفتند. همچنین با روش تحلیل محتوا، مفاهیم و عبارات کلیدی موجود در کتاب های درسی استخراج، و با کتا بهای غیردرسی مطابقت داده شدند.
یافته ها: با بکارگیری معیارهای شناسایی شده در این پژوهش، 239 عنوان کتا ب مناسب غیردرسی همخوان با کتاب های درسی
علوم تجربی، 97 عنوان کتاب مناسب غیردرسی همخوان با کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی و 62 عنوان کتاب مرجع مناسب همخوان با کتا بهای درسی شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of suitable non-textbooks compatible with elementary Social science and Science textbooks (appropriate approaches for teachers in teaching and for librarian in collection building)

نویسندگان [English]

  • Azam Sanatjoo
  • Mahdi Ghotbi
چکیده [English]

Pupose: To use non-text books in the programmed educational systems is important to deep and stabilized the content of the textbooks in students. Therefore, it is essential to identify books that have the characteristics of a suitable book. The main purpose of this study is to provide a list of suitable non-textbooks compatible with the content of the primary school Social science and Science textbooks.

Method: We analyzed Social science and Science text books' contents in order to search, access and identify suitable non-text books. By these identified keywords, the online catalog and collection of the Central library of Astan Qods Razavi in Mashhad were searched. Identified non-books were analyzed by the designed checklists. The checklists were designed on the base of analysis of the related literature and the guidelines by the Children Books Council.

Finding: By using these criteria, we identified 239 books as suitable non-textbooks, consistent with Science textbooks, 97 books as suitable non textbooks consistent with the Social sciences textbooks and 62 books as suitable reference books consistent with all textbooks. At the result of this study, we provided the list of suitable nontextbooks compatible with the concepts and key terms of textbooks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textbooks
  • suitable text books
  • non-textbooks
  • Collection development
  • School libraries
CAPTCHA Image