شناسایی کتاب های مناسب غیردرسی همخوان با کتاب های درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع دبستان (راهبردی برای تدریس معلمان و مجموعه سازی در کتابخانه های آموزشگاهی )

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه فردوسی مشهد، کتابدار کتابخانه آستان قدس رضوی

چکیده

هدف: در نظام های آموزشی برنامه مدار، آموزش و به دنبال آن یادگیری مبتنی بر تک کتاب درسی است. جهت تثبیت و تعمیق مطالب آموخته شده، از کتاب های غیردرسی که از نظر محتوا متناسب با محتوای کتا بهای درسی باشند و از سوی دیگر ازویژگ یهای ظاهری کتاب های مناسب برخوردار باشند می توان بهره جست. هدف پژوهش حاضر شناسایی کتاب های مناسب غیردرسی همخوان با محتوای کتا بهای درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع دبستان با استفاده
از معیارهای موضوعی و ویژگ یهای ظاهری کتا بها است.
روش: کتاب های غیردرسی با استفاده از سیاهه های وارسی موضوعی و عمومی محقق ساخته، به منظور شناسایی کتا بهای
مناسب غیردرسی مورد تحلیل قرار گرفتند. همچنین با روش تحلیل محتوا، مفاهیم و عبارات کلیدی موجود در کتاب های درسی استخراج، و با کتا بهای غیردرسی مطابقت داده شدند.
یافته ها: با بکارگیری معیارهای شناسایی شده در این پژوهش، 239 عنوان کتا ب مناسب غیردرسی همخوان با کتاب های درسی
علوم تجربی، 97 عنوان کتاب مناسب غیردرسی همخوان با کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی و 62 عنوان کتاب مرجع مناسب همخوان با کتا بهای درسی شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


آهنگری، مریم(1383). داشته های ما و دیگران؛ میزگرد تطبیقی کتاب های آموزشی و مقایسه ی سایر کشورها با ایران. جوانه، 8: 13- 22.
حجازی، بنفشه (1381). ادبیات کودکان و نوجوانان: ویژگیها و جنبه‌ها. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
پریرخ، مهری و حسینی، وجیهه (1390). بررسی قابلیت کتاب‏های کمک درسی در پاسخ دهی به پرسشهای پژوهش گرا در کتاب‏های درسی دوره راهنمائی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‏رسانی، 14 (2).
دمیرچی‌لو، منصوره؛ غفاری، مریم؛ علی‌بیک، محمدرضا و حسینی، فاطمه (1388). بررسی وضعیت مجموعه سازی در کتابخانه‌های آموزشگاهی دبیرستان‌های دولتی شهر تهران در سال 88- 1387. پیام کتابخانه، 15 (2): 77- 95.
رقابی، فرنوش و نوروزی، سوسن (1388). بررسی وضعیت مجموعه‏سازی کتابخانه‌های مدارس ابتدایی ودلتی شهر تهران در سال تحصیلی 88- 1387. در مهری پریرخ و شعله ارشطوپور، مجموعه مقالات کتابخانه‌های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی- یادگیری. 3- 4 اردیبهشت. تهران: کتابدار، 271- 283.
سالمی، نجمه (1385). بررسی جایگاه کتابدار و کتابخانه در آموزش و پرورش ایران. فصلنامه تعلیم و تربیت، 23 (2): 153- 167.
شعاری نژاد، علی اکبر (1378). ادبیات کودکان. ویرایش 3. تهران: اطلاعات.
شیخ محسنی، فاطمه ( 1386). بررسی تاثیر روش تدریس فعال(روش پودمانی) وروش تدریس سنتی (روش توضیح) در درس ‏علوم ، بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان اقلید ‏سال تحصیلی 86-85‏.. ‎‏(پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی ، 1384). بازیابی 14فروردین، 1389، از ‏ ‏http://bank1.irandoc.ac.ir/scripts/wxis.cgi?a=09:52:14
غلامی ، هوشنگ (1379). کتابهای کمک آموزشی یادگیری و آموزش را تسهیل می دهند : گفتگو با احمد حسینی ،مدیر کل دفتر چاپ و توزیع کتابهای درسی . رشد جوانه ( ویژه نامه اولین جشنواره کتاب های آموزشی رشد)،آبان.
فردوسی، طیبه(1372). بررسی عوامل موثر در بی‌توجهی دانش‌آموزان به مطلب درسی. فصلنامه تعلیم و تربیت، 9 (2): 21- 42.
کاظمی، یحیی و جعفری، نرگس (1387). بازدارنده‌های خلاقیت دانش‌آموزان: فعالیت‌ها و ویژگی‌های معلم. اندیشه‌های نوین تربیتی، 4 (1- 2 ): 177- 192.
شورای کتاب کودک (1363). گزارش شورای کتاب کودک . 3 و 4: 24- 47.
مرتضوی، ناهید ( 1379). اهمیت و نقش کتابخانه‌های آموزشگاهی در آموزش. فصلنامه کتاب، 13 (2): 109- 116.
فانی، علی اصغر (1379). کتاب کمک آموزشی باید دانش‏آموزان را به فعالیت و تحقیق وادارد. رشد جوانه، آبان 1379.
Adeyanju, L. (2003). Teachers perception of the effects and use of learning aids in teaching: a case study of Winneba basic and secondary schools. Nigeria: Obafemi Awolowo University, Institute OfEduGation. Retrieved Apr. 16, 2010. from http://ultibase.rmit.edu.au/Articles/nov03/adeyanju1.htm
Dider, E. K. (1984). Research on the impact of school library media programs on student achievement. In the annual meeting of the American Association Of School Librarians, Atlanta, GA. Abstract retrieved  May 16, 2010 from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal
Farris, P. 1. and Hancock, M. R. (1991). Library use and reading achievement of rural sixth graders. School Library Media Annual (SLMA), 9: 142- 146. Abstract retrieved Apr. 10, 2010 from http://eric.ed.gov/ERICWebPortal
Haycock, Ken (1994). Research in teacher-librarianship and the institutionalization of change. In Literacy: Traditional, Cultural, Technological, selected papers from the annual conference of the International Association of School Librarianship, July' 17­ - 22, Pittsburgh, Pennsylvania. 94- 103. Retrieved May 10, 2010, from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal
Karnes, M. B., McCoy, G. F., Zehrbach, R. R., Wollersheim, J. P., Clarizio, H. F., et ai, (1961). Factors associated with underachievement and overachievement of intellectually gifted children. Champaign, Illinois: Champaign Community Unit Schools. Retrieved Apr. 12, 2010 from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal
Krashen, S. D. (1995). School libraries, public libraries, and the NAEP reading scores. School Library Media Quarterly, 23 (4), 235- 237. Abstract retrieved May 17, 2010, from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal
Lance, K. C. (1994). The impact of school library media centers on academic achievement. ERIC Digest. Retrieved Feb. 18, 2010 from http://www.ericdigests.org/1995-1/library.htm
Lalrinpuii. Audio Producer. (1997). Study in planning and management of libraries in government and public' higher secondary/ secondary schools of Aizawl District, Mizoram, New Dehli, Niepa. In N. Malhotra and P. Mittal (200I) Educational Researchin North-East India: A source material. New Delhi (India): National Institute Of Educational Planning And Administration. 249- 250. Abstract Retrieved Apr. 04, 2010, from. http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal
Lavere, D. B. (2008). The quality of pedagogical exercises in U.S. history textbooks. The Social Studies, 99 (1),3- 8. Retrieved Apr. 10, 2010. From http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal
McQuillan, J. (1996). SAT verbal scores and the library: predicting high school reading achievement in the United States. Indian Media Journal, 18 (3), 65- 70. Abstract. Retrieved Apr. 19, 2010, from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal
Mokhtar, 1. A. and Majid, S. (2006). An. exploratory study of the collaborative relationship between teachers and librarians in Singapore primary and secondary schools. Retrieved June 10,2010 from http://www.sciencedirect.com/science?_ob
 
Pharr, F. (2002). Reflections of empowered library. In Institute Of Museum And Library Services. The White House Conference on School Libraries, June 4, 2002. Washington, DC. 28- 31. . Retrieved June 20,2010 from  http://www.imls.gov/news/events/whitehouse_2.shtm#fp
Williams, D., WaveII, C, and Coles, L. (200 I). Impact of School Library Services on achievement and Learning. London: the Council for Museums, Libraries and Archives. Retrieved Apr. 17, 2010. From  http://www.rgu.ac.uk/files/impact%20of%20school%20library%20services1.pdf
CAPTCHA Image