تحلیل بسط عبار تهای جستجوی موضوعی دانشجویان، الگوهای بسط و همخوانی آ نها با سرعنوا نهای موضوعی فارسی در فهرست رایان های

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

هدف: بررسی چگونگی بسط عبارت جستجوی موضوعی و میزان همخوانی عبار تهای بس ط یافته با سرعنوا نهای
موضوعی فارسی و مقایسه الگوهای بسط جستجوی موضوعی دانشجویان از دو بعد متغیرهای واژگانی و زمین های در حوزه موضوعی کشاورزی (حوزه علوم کاربردی) و حوز ههای موضوعی کتابداری، علوم تربیتی و روا نشناسی
(حوزه علوم انسانی)هدف این پژوهش است.
روش: داده ها با استفاده از روش ثبت داد و گرفت (فیلمبرداری الکترونیکی فرایند تعامل کاربران هنگام جستجو در فهرست رایان های کتابخانه) گردآوری شد و مقول هبندی (دسته بندی) آن ها با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام
گرفت.
یافته ها: تنوع بسیار زیادی در انواع حالت های بسط جستجو وجود دارد؛ میان رفتار بسط جستجوی دانشجویان دانشکده
کشاورزی و دانشکده علوم تربیتی و روا نشناسی به لحاظ انواع حال تهای بسط جستجو با استفاده از انواع متغیرهای
زمینه ای و زبا نشناختی و تعداد تغییرهای انجام شده در هر بسط جستجو در بیشتر موارد تفاوت معناداری وجود ندارد؛
به طور کلی 1) دانشجویان دانشکده کشاورزی و دانشکده علوم تربیتی و روا نشناسی، هنگام بسط جستجو از متغیر
زبان شناختی بیش از متغیر زمینه ای استفاده م یکنند؛ 2) دانشجویان دانشکد ههای مذکور، در بیشتر اوقات بسط
جستجوی خود را با استفاده از یک تغییر به انجام می رسانند؛ و 3) تغییر در نوع فیلد جستجو هنگام بسط جستجو
بیشتر در مورد فیلدهای عمومی، عنوان و موضوع رخ می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Users' Query Expansion and the degree of Match between Expanded Subject Queries with the List of Persian Subject Headings

نویسندگان [English]

  • Amir Nikzaman
  • Rahmatollah Fattahi
چکیده [English]

Pupose: This research aims to investigate how users expand their queries when encountered with irrelevant retrievals and through examine the degree of match between users' expanded subject queries and the List of Persian Subject Headings. Furthermore, it compares the patterns of query expansion in two subject areas: 1) Agriculture (Applied sciences); 2) Education and Psychology (Humanities).

Method: Data were collected through observation of the process of query expansion and also through Transaction Log Analysis.
Results: Findings show that in more cases, there is not a significant difference between users' query expansion behavior in the two Faculties. In terms of how users expand their queries findings are: 1) Users use Lexical variable more than contextual variables; 2) Users often expand their queries through one change; 3) When users expand their queries, the change in the type of search field happens for General, Title, and Subject fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Query expansion
  • Subject searching
  • Subject Headings
  • Vocabulary match
  • online catalogs
CAPTCHA Image