ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگا ه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند و کارمند نهاد کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی دیدگاه کاربران درباره کاربردپذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگا ههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است.
روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی به ارزشیابی کاربردپذیری وبسایت کتابخانههای مرکزی دانشگا ههای وابسته به عتف از دید دانشجویان پرداخت. جامعه مورد بررسی، دانشجویان 30 دانشگاه وابسته به عتف بود که دارای صفحه مستقل کتابخانه مرکزی در وبسایت دانشگاه بودند. با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای دو مرحلهای پنج دانشگاه و از هر دانشگاه 92 دانشجو انتخاب و دیدگاه آنها درباره به کارگیری ابعاد کاربردپذیری در وبسایت کتابخانههای مرکزی دانشگاه خود بررسی شد.
یافته ها: نتایح نشان داد به طور کلی بهکارگیری ابعاد کاربردپذیری در وبسایت کتابخانه های مرکزی دانشگا ههای وابسته به 68 درصد) / 3 (معادل 4 / با میانگین نمره 42 « محتوا » . بیش از 60 تا 80 ) قرار داشت ) « خوبی » عتف از دید کاربران در وضعیت 70 درصد) بیشترین نمره را کسب کردند. بین میانگین / 3 (معادل 6 / با میانگین نمره 53 « طراحی رابط کاربر » کمترین و نمره های قضاوت کاربران درباره به کارگیری ابعاد کاربردپذیری با وضعیت مطلوب ( 80 درصد) تفاوت معناداری وجود کاربران با سابقه استفاده متفاوت از رایانه و » ،« کاربران مقاطع مختلف تحصیلی » داشت. تفاوت معناداری بین قضاوت درباره بهکارگیری ابعاد کاربردپذیری در ،« کاربران با دوره استفاده متفاوت از وب سایت کتابخانه مرکزی » و « اینترنت کاربران » و « کاربران زن و مرد » وبسایت کتابخانه های مرکزی دانشگا ههای وابسته به عتف مشاهده شد. اما، بین قضاوت تفاوتی معناداری وجود نداشت. « گروههای سنی مختلف

کلیدواژه‌ها


پاول، رونالد (1379). روش­های اساسی پژوهش برای کتابداران. ترجمه نجلا حریری. تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
دهقان ابراهیمی، ملیکا (1388). سنجش قابلیت استفاده وب­سایت­های دانشگاه‏‏های علوم پزشکی در ایران با روش وب­سنجی و ارائه الگوی مناسب. پایان‏نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشگاه الزهرا.
دیویدسن، سوزانا و یانکی، اوریل (1385). طراحی وب‌سایت، راهنمای گام به گام برای کتابخانه‌ها. ترجمه زهیر حیاتی و علی اکبر خاصه. تهران: چاپار.
صیادعبادی، الهام (1386). مطالعه موردی استفاده‌پذیری در وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی سه دانشگاه ایران از دیدگاه دانشجویان و کتابداران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
محمد اسماعیل، صدیقه (1384). کاربردپذیری صفحات وب دانشگاه‏‏های صنعتی کشور. پایان­نامه دکتری کتابداری و اطلاع­رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
مومنی، محمد (1386). تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS. تهران: کتاب نو.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا و دیانی، محمدحسین. (1388). ارزیابی برنامهها و عملکردهای مرکز
 منطقه­ای اطلاع
رسانی علوم و فناوری: مقایسه‌ی شاخصهای خدماتی و مدیریتی مراکز بزرگ اطلاعرسانی ایران. شیراز: مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری.
 
Ables, E. White, M. and Hahn, K. (1997). Identifying User- based Criteria for Web Pages. Internet Research, 7 (4): 252 – 262.
Abran, A., Khelifi, A., suryn, W. and Seffah, A. (2008). Consolidation the Usability Models. International Software Quality Management Conference.
Brajnik G. (2001) Automatic web usability evaluation: what needs to be done? (1992), In Proc. Human Factors and the Web, 6th Conference, Austin TX. http://www.dimi.uniud.it/giorgio/papers/hfweb00.html
Chiew, K. T. and Salim, S. S. (2003) WEBUSE: Website Usability Evaluation Tools. Malaysian Journal of Computer Science. 16(1): 47-57.
Cohen, Laura B. and Still, Julie M. (1999). A comparison of Research University and two-year college library web sites: content, functionality, and form. College & Research Libraries. 60(3):275–89
Harms, I. and Schweibenz, W. (2001). Evaluating the Usability of Museum Website. University of Saarland Germa.
Kengeri, R., Seals, C. D., Harley, H. D., Reddy, H. P. and Fox, E. A. (1999). Usability study of digital libraries: ACM, IEEE-CS, NCSTRL, NDLTD. International Journal on Digital Libraries, 2(2/3), 157-169.
McGillis,L. and Toms, E.G.(2001). Usability of the Academic Library Web Site: Implications for Design. College & Research Libraries
Mustafa, Suleiman H. and Al-Zou'abi, L. (2008). Usability of the Academic Websites of Jordan's Universities An Evaluation Study. http://eref.uqu.edu.sa/files/ere2/folders6/f37.pdf (Retrieved September 5, 2010)
Naing,L. ,Winn, T. and Rusli, B.N. (2006). Practical Issues in Calculating the Sample Size for Prevalence Studies.Archives of Orofacial Science, 1, 9-14
Nielsen J. (1994). Usability Engineering. Boston: academic press.
Nielsen J. (2002).Top Ten Guidelines for Homepage Usability.. www.useit.com/alertbox/ (Retrieved April 5, 2011)
Persson, A. , Lang, M. and Nilsson, J.(2010). Usability Testing and Redesign of Library Web pages at Lund University, Faculty of Engineering: A Case Study Applying A Two-Phase, Systematic Quality Approach. Information research, 15(2) http://informationr.net/ir/15-2/paper430.html
Poll, R. (2007). Evaluation the library website: Statistics and quality measures. Paper presented at the World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and Council, Durban, South Africa.
Rogers, R. and Preston. H. (2009). Usability Analysis for Redesign of a Caribbean academic library website: a case study. OCLC Systems & Services, International digital library perspectives, 25(3), 200-211.
Toit, Michael, and Bothma, Cornelius .(2009). Evaluation the Usabiltiy of An Academic Marketing Department’s Website From A Marketing Student’s Perspective. International Retail and Marketing Review. Retrieved April 5, 2011. from: http:// uir.unisa.ac.za/handle/10500/3031
CAPTCHA Image