ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگا ههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی دیدگاه کاربران درباره کاربردپذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگا ههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است.
روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی به ارزشیابی کاربردپذیری وبسایت کتابخانههای مرکزی دانشگا ههای وابسته به عتف از دید دانشجویان پرداخت. جامعه مورد بررسی، دانشجویان 30 دانشگاه وابسته به عتف بود که دارای صفحه مستقل کتابخانه مرکزی در وبسایت دانشگاه بودند. با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای دو مرحلهای پنج دانشگاه و از هر دانشگاه 92 دانشجو انتخاب و دیدگاه آنها درباره به کارگیری ابعاد کاربردپذیری در وبسایت کتابخانههای مرکزی دانشگاه خود بررسی شد.
یافته ها: نتایح نشان داد به طور کلی بهکارگیری ابعاد کاربردپذیری در وبسایت کتابخانه های مرکزی دانشگا ههای وابسته به 68 درصد) / 3 (معادل 4 / با میانگین نمره 42 « محتوا » . بیش از 60 تا 80 ) قرار داشت ) « خوبی » عتف از دید کاربران در وضعیت 70 درصد) بیشترین نمره را کسب کردند. بین میانگین / 3 (معادل 6 / با میانگین نمره 53 « طراحی رابط کاربر » کمترین و نمره های قضاوت کاربران درباره به کارگیری ابعاد کاربردپذیری با وضعیت مطلوب ( 80 درصد) تفاوت معناداری وجود کاربران با سابقه استفاده متفاوت از رایانه و » ،« کاربران مقاطع مختلف تحصیلی » داشت. تفاوت معناداری بین قضاوت درباره بهکارگیری ابعاد کاربردپذیری در ،« کاربران با دوره استفاده متفاوت از وب سایت کتابخانه مرکزی » و « اینترنت کاربران » و « کاربران زن و مرد » وبسایت کتابخانه های مرکزی دانشگا ههای وابسته به عتف مشاهده شد. اما، بین قضاوت تفاوتی معناداری وجود نداشت. « گروههای سنی مختلف

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Usability Evaluation of the Central Library Websites of the Universities dominated by the Ministry of Science, Research and Technology

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nowkarizi
  • Tayebeh Abedini
چکیده [English]

Purpose: This study aimed at evaluating the usability of central libraries’ websites of universities subordinated to the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) from the students’ point of view.

Method: 30 universities had independent pages for their central library website. After making use of a two-stage cluster sampling method, 5 universities and 92 students from each university were chosen. Then, the students’ views on different usability components of the central libraries’ websites were studied.

Findings: The findings showed that, generally in the users’ opinion, the application of the usability components in the central libraries’ websites of universities subordinated to the MSRT was at an “average” state (between 40-60). ‘Content’ with 3.42 (about 57%) had the lowest and ‘user interface design’ with 3.5 (about 58.84%) had the highest mean score. There was a significant difference among the mean scores of the users’ judgments in using the usability aspects in an ideal state (80%). Furthermore, a significant difference was observed among the judgments of “different users from different grades”, “users having varied degrees of acquaintance with computer and the Internet” and “users with varied degrees of acquaintance with their central library’s website” on using the usability components of the central library websites of the chosen universities. However, no significant difference was observed between the judgments of “male or female users” or among the judgments of “users in different ages”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Website usability
  • University central library websites
  • Iranian Universities
  • MSRT
CAPTCHA Image