بررسی عوامل مؤثر در خلاقیت و نوآوری کتابداران دانشگاهی اصفهان از دیدگاه آنان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مه مترین عوامل مؤثر در خلاقیت و نوآوری کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر
اصفهان است.
روش: این پژوهش کاربردی به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آن کتابداران شاغل در کتابخان ههای دانشگا ههای دولتی شهر اصفهان است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته، در مقیاس لیکرت، استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید باتجربه تایید شد و برای پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ ( 85 درصد) استفاده شد. برای هتلینگ، آنالیز واریانس یک طرفه t تک نمون های و t و آزمو نهای استنباطی SPSS تجزیه و تحلیل داد هها، از نر مافزار استفاده گردید. LSD و آزمون ( ANOVA)
یافته ها: یافت هها نشان داد به باور کتابداران شرکت کننده، کلیه عوامل فردی و سازمانی بیش از حد متوسط در خلاقیت و
نوآوری آنان مؤثر هستند. مه مترین عوامل فردی و سازمانی مؤثر در خلاقیت به ترتیب عوامل مربوط به علم، دانش و
3 بود. بین عوامل فردی و / 4 و عوامل مربوط به سیستم پاداش با میانگین نمره 96 / تخصص کتابدار با میانگین نمره 03
سازمانی مؤثر در نوآوری خلاقیت تفاوت معن یداری مشاهده شد و تأثیر عوامل فردی در خلاقیت و نوآوری با میانگین
4/21 بیشتر بود. مه مترین عوامل فردی و سازمانی مؤثر در خلاقیت و نوآوری به ترتیب عوامل مربوط به خلق و خو و
4 شناسایی شد. / 4 و عوامل مربوط به فرهنگ سازمانی با میانگین نمره 06 / طبیعت کتابدار با میانگین نمره 23

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Factors influencing Academic Librarians' Creativity

نویسندگان [English]

  • Cobra Karimi
  • Shokouh Tafreshi
  • Freshteh Sepehr
چکیده [English]

Purpose: This study identified the most important effective factors in librarians' creativity at Isfahan universities.
Method: Research population covered librarians in four Isfahan state university libraries. Data were collected by questionnaire in five-option Likert scale format. Its validity (experts reviewing) and its Reliability were acceptable. Data were analyzed by SPSS software and t, ANOVA and LSD tests were used.
Findings: Results showed that all personal and organizational factors are over mean effective in creativity. Effective personal and organizational factors showed a significant relationship on creativity and the effect of personal factors on creativity was recognized more important with 4.21 mean mark. The most important effective personal factors on librarians' creativity were science and knowledge and specialization of librarian with 4.03 mean mark and the most important effective organizational factors on creativity was reward system with 3.96 mean mark. Also the most important effective personal factors on librarian creativity was librarian’s nature and behavior with 4.23 mean mark, and the most important effective organizational factors on librarian innovation was organizational culture with 4.06 mean mark.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Innovation
  • Academic Librarians
  • Personal Factors
  • Organizational Factors
CAPTCHA Image