بررسی عوامل مؤثر در خلاقیت و نوآوری کتابداران دانشگاهی اصفهان از دیدگاه آنان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی، مسئول کتابخانه بیمارستان تامین اجتماعی (غرضی) اصفهان،

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مه مترین عوامل مؤثر در خلاقیت و نوآوری کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر
اصفهان است.
روش: این پژوهش کاربردی به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آن کتابداران شاغل در کتابخان ههای دانشگا ههای دولتی شهر اصفهان است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته، در مقیاس لیکرت، استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید باتجربه تایید شد و برای پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ ( 85 درصد) استفاده شد. برای هتلینگ، آنالیز واریانس یک طرفه t تک نمون های و t و آزمو نهای استنباطی SPSS تجزیه و تحلیل داد هها، از نر مافزار استفاده گردید. LSD و آزمون ( ANOVA)
یافته ها: یافت هها نشان داد به باور کتابداران شرکت کننده، کلیه عوامل فردی و سازمانی بیش از حد متوسط در خلاقیت و
نوآوری آنان مؤثر هستند. مه مترین عوامل فردی و سازمانی مؤثر در خلاقیت به ترتیب عوامل مربوط به علم، دانش و
3 بود. بین عوامل فردی و / 4 و عوامل مربوط به سیستم پاداش با میانگین نمره 96 / تخصص کتابدار با میانگین نمره 03
سازمانی مؤثر در نوآوری خلاقیت تفاوت معن یداری مشاهده شد و تأثیر عوامل فردی در خلاقیت و نوآوری با میانگین
4/21 بیشتر بود. مه مترین عوامل فردی و سازمانی مؤثر در خلاقیت و نوآوری به ترتیب عوامل مربوط به خلق و خو و
4 شناسایی شد. / 4 و عوامل مربوط به فرهنگ سازمانی با میانگین نمره 06 / طبیعت کتابدار با میانگین نمره 23

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image