رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: مدیریت دانش فرآیندی است که بکارگیری آن منجر به رشد خلاقیت ، نوآوری و بالندگی منابع انسانی م یگردد و
دانشگاه ها مشابه همه سازما نها نیازمند این هستند که نقش و ماهیت دانش را در پیشرفت خود شناسایی و هدایت کنند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در شش حوزه ستادی دانشگاه فردوسی مشهد است.
روش: پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی است که ضمن بررسی پیشینه موضوع، برای سنجش میزان اجرای مدیریت دانش از پرسشنامه و برای سنجش اقدامات منابع انسانی از سیستم جامع منابع انسانی دانشگاه استفاده شد و برای بررسی رابطه مذکور از روش تحلیل همبستگی اسپیرمن انجام شده است.
یافته ها: یافته های این پژوهش ارتباط معن اداری بین مؤلف ههای مدیریت دانش ( خلق، کسب، سازماندهی، ذخیره، انتشار و بکارگیری) و مؤلف ههای اقدامات منابع انسانی نشان داد. در بررسی همبستگی متغیرهای اصلی، یافته ها نشان داد که اقدامات منابع انسانی بطور معنادار و مثبتی با میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد مرتبط است. در پیشنهادهای این پژوهش راهکارهایی برای بهبود، به مدیران ارشد دانشگاه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Resource practices and Implementation of knowledge management relationship in Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Hossein Afkhami Rohani
  • Habibollah Doaie
چکیده [English]

Purpose: Knowledge management is the process by which its application leads to the growth in creativity, innovation and human resource development. Universities, like other organizations, need to clarify the role of knowledge in their development. The aim of this study is to investigate the human resource practices and the implementation of knowledge management relationship in the six organization units of Ferdowsi University of Mashhad.

Method: A literature-based questionnaire was used to assess the level of knowledge management implementation. In addition, the university HR system was used to measure the human resource practices. Spearman correlation analysis was performed to analyze the relationship between them.

Findings: We found a significant relationship between knowledge management components (i. e., creation, acquiring, organizing, storage, dissemination and application) and the human resource practices. Analyzing the correlation of the main variables showed a positive and significant relation between the human resource practices and the implementation of knowledge management in Ferdowsi University of Mashhad. Some managerial recommendations are provided according to the findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • human resource practices
  • Ferdowsi University of Mashhad
  • staff development
CAPTCHA Image