از الهه گایا تا نقطه امگا: نظریه های مطرح در زمینه یکپارچگی اطلاعات

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

ایرانی

چکیده

چکیده
زمینه: بشر همواره در تلاش بوده راهی برای افزایش توانمند یهای فیزیکی و ذهنی خود بیابد. با نگاهی به تاریخ در م ییابیم که برخلاف پیشرف تهای فراوان بشری، این میل کماکان به قوت خود باقیست؛ چرا که در حوزه تفکر و تعقل توفیق چندانی به دست نیامده است. ظهور اینترنت نوید بخش این بود که مشکلات این حوزه نیز مرتفع خواهد شد. با وجود این که بخشی از مشکلات برطرف شده است، مشکل اصلی که بازیابی اطلاعات مطلوب باشد به قوت خود باقیست.
روش: در این نوشتار تلاش شده است با محور قرار دادن بحث یکپارچگی اطلاعات نظری ههایی که م یتوانند راه گشای مشکل موجود باشند، به شکل توصیفی مورد بحث قرار گیرند. این نظری هها عبارتند از: گایا، نظریه نظام عمومی، اکولوژی
اطلاعات، هوش مجتمع، جامعه به عنوان یک موجود زنده (اندا مواره اجتماعی)، مغز جهانی، ذهن سپهر و نقطه امگا.
یافته ها: بر پایه این نظریهها، وجود بستر مناسبی برای اطلاعات که در آن یکپارچهسازی یک اصل اساسی است، به عنوان راه گشای مشکل بازیابی اطلاعات مطرح شده است. در این رابطه وب میتواند به عنوان این بستر عمل کند؛ البته به شرطی که مقدمات این استفاده فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From the Gaia Goddess to the Omega Point: theories of Information Integrity

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Farjpahlou
  • Faride Osareh
  • Ali Hamidi
چکیده [English]

Introduction:The human being always attempts to find a way to improve his physical and mental abilities. History shows that, despite the many promotions in every branch of science and technology, we cannot see much improvement in thinking abilities. With the advent of the iInternet and WWW, many thought that the problem will be solved. But nowadays we can see that the main problem remains: the problem of Information Retrieval.

Method:In this discussion we try to outline and describe the theories that can be helpful in solving the above problem. These theories are: Gaia, General System Theory, Information Ecology, Collective Intelligence, Social Organism, World Brain, Noosphere and Omega Point.

Conclusions:Based on these theories we need a foundation that the information integrity is a main concept in solving information retrieval problems. In this regard, web can be used as this foundation, if we can use its full potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gaia
  • general system theory
  • information integrity
  • world brain
  • noosphere
  • omega point
CAPTCHA Image