بررسی وضعیت وب سایتهای مدارس ایران: رویکردی کتابدارانه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

فناوری اطلاعات و به ویژه اینترنت به عنوان بخشی از زندگی روزمره دانش آموزان پذیرفته شده است و دسترسی به اینترنت به امری عادی در کلاسهای درس مبدل شده است. وب سایت نیز که یکی از ابزارهای مهم در اینترنت محسوب می گردد، نقش بسیار مهمی را در بهره گیری دانش آموزان از اینترنت دارد. در پژوهش حاضر سعی شد تا به بررسی وضعیت وب سایتهای مدارس ایران پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش را 122 وب سایت تشکیل می دهند و از سیاهه وارسی برای ارزیابی این وب سایتهای استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که: وب سایتهای مدارس ایران از 4 جنبه: مسئولیت و رویکرد ارایه اطلاعات، طراحی، محتوا، سازماندهی اطلاعات در سطح پایینی قرار دارند . همچنین نتایج آزمون پیرسون در خصوص معنادار بودن رابطه بین 4 بخش اصلی مورد بررسی نشان داد که تنها بین دو عامل سازماندهی و طراحی ظاهری رابطه وجود ندارد و در سایر موارد بین تمامی عوامل مورد بررسی رابطه وجود دارد. از سوی دیگر وضعیت وب سایتهای مدارس غیرانتفاعی از مدارس دولتی، بهتر بود. نتایج پژوهش نیز نشان داد که طراحی وب سایت برای مدارس باید مبتنی بر رشد شناختی، فیزیکی، اجتماعی و احساسی دانش آموزان باشد تا بتواند نیازهای آنان را برآورده سازد. همچنین در طراحی محیط رابط کاربر وب سایتهای مدارس از متخصصان علوم رایانه به همراه متخصصان علوم کتابداری و اطلاع رسانی و روانشناسی کودک استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Iranian school websites: A librarina approach

نویسندگان [English]

  • hassan Behzadi
  • Majideh Sanji
چکیده [English]

Purpose: Web sites are considered as an important tool on the internet and it has an important role in the utilization of students from the internet. In this study, we tried to evaluate Iranian schools web sites.

Method: Research population consists of 122 school websites. We used a check list for evaluation of school websites.

Findings: We found that all aspects of Iranian school websites (authorship / sponsorship, design, contents, and information organization) are in low position. Result of Pearson test showed that there is a significant relationship between all aspects, except information organization and design aspects. On the other hand, it was also considerable that in general, non-profit school web sites were better than governmental school web sites. Results showed that website design for schools should be based on cognitive development, physical, social and emotional growth of students and it is necessary to ask children, librarian, computer specialists, children psychologists, and the other specialist to improve the Iranian school websites situation.

Keywords: school website, Iran schools, user interface, Internet.

CAPTCHA Image