بررسی وضعیت وب سایت های مدارس ایران: رویکردی کتابدارانه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد-عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا(ع)

2 کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد – کارمند دانشگاه امام رضا (ع)

چکیده

فناوری اطلاعات و به ویژه اینترنت به عنوان بخشی از زندگی روزمره دانش آموزان پذیرفته شده است و دسترسی به اینترنت به امری عادی در کلاسهای درس مبدل شده است. وب سایت نیز که یکی از ابزارهای مهم در اینترنت محسوب می گردد، نقش بسیار مهمی را در بهره گیری دانش آموزان از اینترنت دارد. در پژوهش حاضر سعی شد تا به بررسی وضعیت وب سایتهای مدارس ایران پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش را 122 وب سایت تشکیل می دهند و از سیاهه وارسی برای ارزیابی این وب سایتهای استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که: وب سایتهای مدارس ایران از 4 جنبه: مسئولیت و رویکرد ارایه اطلاعات، طراحی، محتوا، سازماندهی اطلاعات در سطح پایینی قرار دارند . همچنین نتایج آزمون پیرسون در خصوص معنادار بودن رابطه بین 4 بخش اصلی مورد بررسی نشان داد که تنها بین دو عامل سازماندهی و طراحی ظاهری رابطه وجود ندارد و در سایر موارد بین تمامی عوامل مورد بررسی رابطه وجود دارد. از سوی دیگر وضعیت وب سایتهای مدارس غیرانتفاعی از مدارس دولتی، بهتر بود. نتایج پژوهش نیز نشان داد که طراحی وب سایت برای مدارس باید مبتنی بر رشد شناختی، فیزیکی، اجتماعی و احساسی دانش آموزان باشد تا بتواند نیازهای آنان را برآورده سازد. همچنین در طراحی محیط رابط کاربر وب سایتهای مدارس از متخصصان علوم رایانه به همراه متخصصان علوم کتابداری و اطلاع رسانی و روانشناسی کودک استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


بهزادی، حسن؛ زاهدی نوقابی، مهدی (1388). وب‏سایت منبعی نوین برای کودکان عصر حاضر در کتابخانه های آموزشگاهی: بررسی وضعیت وب‏سایتهای فارسی کودکان و نوجوانان و نحوه سازماندهی اطلاعات در آنها، مجموعه مقالات کتابخانه های آموزشگاهی (ص 679-695). تهران: نشر کتابدار.
پشوتنی زاده، میترا (1388). تعیین ویژگی­های محتوایی وب‏سایتهای مخصوص نوجوانان 12-14 ساله ایرانی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 12 (1).
حسن­زاده، فریبا (1387). "بررسی وضعیت وب‏سایتهای کودکان و نوجوانان". کتاب ماه ( کلیات). اردیبهشت: 30- 39.
فتاحی، رحمت الله؛ صابری، مریم؛ دخت عصمتی، محدثه (1388).بررسی رفتار اطلاع یابی دانش‏آموزان دوره راهنمایی در اینترنت و جایگاه کتابخانه در آن، مجموعه مقالات کتابخانه های آموزشگاهی (ص 641-662). تهران: نشر کتابدار.
مهاجر، گلبو(1385). معماری اطلاعات از چشم انداز کودکان و نوجوانان: بررسی سایتهای فارسی کودکان و نوجوانان در وب. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز.
نادری، محمدرامین (1389). تحلیل وب‏سایتهای کودکان از دیدگاه نظریه شناختی پیاژه ( نیم دوره عملیات عینی). پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
یارمحمدی، سکینه (1384). پنجره­ای برای کودکان: مروری بر پژوهش "بررسی صفحات وب مربوط به کودکان دوره دبستان در ایران". آموزش ابتدایی. شماره 71: 15.
 
 
Bar-Ilan, Judit,  Belous, Yifat (2007). Children as architects of Web directories: An exploratory study. JASIST 58 (6): 895-907.
Bilal, D., & Kirby, J. (2002). Differences and similarities in information seeking: children and adults as Web users. Information Processing and Management, 38 (5): 649-670.
Cannon, Ulysses (2006). School Websites benefiting Home-School Communication: An Exploratory Study.  Master’s thesis of library and information science, School of Information and Library Science, University of North Carolina. Retrieved Dec. 25, 2010 from: ProQuest database.
Cavanaugh, K. (2006). Adobe Success Story, Roosevelt Middle School.
Druin, A. (2005). Children's Access and Use of Digital Resources-Introduction. Library Trends, 54 (2): 173-177.
Fidel, R., Davies, R. K., Douglass, M. H., Holder, J. K., Hopkins, C. J., Kushner, E. J., et al. (1999). A Visit to the Information Mall: Web Searching Behavior of High School Students. Jornal of the American Society for Information Science, 50 (1): 24-37.
Gelderblom, J. H. (2008). Designing Technology for Young Children: Guidelines Grounded in a Literature Investigation on Child Development and Children's Technology. PhD Thesis, School of Computing, University of South Africa. Retrieved Dec. 29, 2010 from: ProQuest database.
Gilutz, S., Nielsen, J (2002). Usability Websites for Children: 70 Design Guidelines. [Online], available: http://www.NNgroup.com/reports/kids  [Dec. 20,  2010].
Ivers, K. S., & Barron, A. E. (1999). The presence and purpose of elementary school web pages. Information Technology in Childhood Education, 181-191.
Krock, Kelly J.G. (2002). Environmental Education on the web: worthwhile or Worthless. Master of Science Degree Thesis, The faculty of arts and sciences, Ohio University. Retrieved  Dec. 29, 2010 from: ProQuest database.
Kuntz, J. (2000). Criteria for comparing children's Web search tools. Library computing (Thousand Oaks, Calif.), 18 (3):203-207.
Large, A., Beheshti, J. Nesset, V. & Bowler, L (2006). Children's Web Portals: Can an Intergenerational Design Team Deliver the Goods? In Mary K. Chelton & Colleen Cool, eds. Youth Information-Seeking Behavior, Vol. 2. Lantham: Scarecrow.
Large, A., Beheshti, J., & Rahman, T. (2002). Design criteria for children's Web portals: The users speak out. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53 (2): 79-94.
Leu Jr, D. J. (2001). Internet Project: Preparing Students for New Literacies in a Global Village. Reading Teacher, 54 (6): 568-72.
Martin, Sara (2006). Literature Review: School Websites Developing a Community-Based Website and evaluating its Value toward Communication and the Learning Process. Retrieved November 20,  2010, from: http://www.met.csus.edu/imet8/martin/portfolio/ROL.pdf
Moore, M. G. (1993). Theory of transactional distance. In Theoretical Principles of Distance Education, D.Keegan (ed.), Rutledge, London, New York, pp. 22-38.
Nachmias R., Mioduser, D. and Shemla, A. (1999) Internet usage by students in an Israeli high school. Tel-Aviv University, School of Education, School and Technology Education Center, Knowledge Technology Laboratory. Research Report No. 59.
Omara, Lynn and Redman Christine (2007). Primary teachers practices in demonstration school: The pedagogical uses of websites. Retrieved Nov. 29, 2010, from: www.aare.edu.au/07pap/oma07361.pdf
Partnership for 21st Century Skills. (2007). Framework for 21st century learning. Retrieved Nov. 29, 2010, from: http://www.21stcenturyskills.org/index.php?option= com_content&task=view&id=254&Itemid=120
Rostem, Abrham and Osta-Levinz, Anat (2007). The school website as a virtual learning environment. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 6 (3): Article 14.
Tuvi-Arad Inbal, Nachmais Rafi. (2003). A Study of Web-Based Learning Environments focusing on Atomic Structure. Jl of Computers in Mathematics and Science Teaching, 22 (3):225-240.
CAPTCHA Image