ارزیابی ابعاد و مؤلفه‌های خلاقیت در وب‌سایت کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

ابرانی

چکیده

هدف این پژوهش به طور کلی ارزیابی وضعیت به کارگیری ابعاد و مؤلفه‌های خلاقیت در وب‌سایت کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربران، بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه این پژوهش را کاربران (19665 نفر) و کتابداران (173 نفر) کتابخانه ملی ایران که به وب سایت کتابخانه مراجعه و از آن استفاده می کنند، تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌ای بود که بر اساس منابع پژوهشی مختلف در حوزه خلاقیت وب سایت توسط پژوهشگر طراحی شد. در این پرسشنامه 23 مؤلفه خلاقیت، در زیر 8 بعد کلی (زیبایی‌شناختی، اصالت، اهمیت، تعامل، تغییرپذیری، کارکرد، تأثیر، شخصی‌سازی)، دسته‌بندی شده است. هر کدام از این مؤلفه ها جهت بررسی و ارزیابی در قالب گویه‌های فرعی‌تر ارائه شدند. پرسشنامه پس از سنجش روایی (به روش تحلیل محتوا) و پایایی (آلفای کرونباخ)، در بین جامعه پژوهش (374 مورد) توزیع و (283 پرسشنامه) جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد به طور کلی، وب‌سایت کتابخانه ملی ایران به لحاظ به کارگیری ابعاد و مؤلفه‌های خلاقیت با کسب میانگین نمره 66/3 (معادل 52 درصد)، در وضعیت «متوسطی» (بیش از 40 تا 60 درصد) قرار داشت. از میان ابعاد مورد بررسی، «اصالت» با 49%، «زیبایی شناختی» با 50%، «تأثیر» با 47%، «اهمیت» با 56%، «تعامل» با 59%، «شخصی سازی» با 44% و «تغییرپذیری» با 54% در وضعیت «متوسط»؛ و بعد «کارکرد» با 61%، در وضعیت «خوبی» قرار داشت. در بین فرضیه های مورد بررسی نیز میان نمرات قضاوت به کارگیری ابعاد و مؤلفه های خلاقیت با وضعیت مطلوب، با گروه های سنی مختلف، با کاربران زن و مرد و با مقاطع مختلف تحصیلی، درسطح 05/0 تفاوت معنادار مشاهده شد و میان نمرات قضاوت کتابداران و اعضای کتابخانه تفاوت معناداری وجود نداشت.

عنوان مقاله [English]

User evaluation of creativity components in Iran national library website

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nowkarizi
  • Hassan Pakzad sardari
چکیده [English]

Purpose: The aim of the present research is generally to evaluate the use of the creativity dimensions and components in Iran National Library website from its users’ point of view.

Method: We used survey method. Research population was composed of 19665 users and 173 librarians of the National Library & Archives of Iran (NLAI). The data collecting tool was a questionnaire which was designed by the researcher based on the various research resources in the website creativity area. In this questionnaire, 23 components of the website creativity have been classified under 8 general dimensions (Aesthetics, Originality, Importance, Interactivity, Changeability, Function, Effectiveness, and Personalization). Each of these components has been divided into sub-components. The questionnaires were distributed among the respondents (283 questionnaires).

Findings: Results showed that, acquiring 3.66 average score (52%), the NLAI website was in an intermediate position in terms of the use of the creativity dimensions and components. Of the investigated dimensions, “Originality” with 49%, and “Changeability” with 54% were in an intermediate position and “Function” with 61% was in a good position. As to the research hypotheses, a significant difference (at alpha= 0.05) was found between the evaluation scores of use of the creativity dimensions and components and the desired status, between different age groups, and between different educational levels. There were no significant differences between the evaluation scores of the NLAI’s members and staff.

Keywords: creativity, website creativity, creative web, National Library of Iran, website.

CAPTCHA Image