مقایسه کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازیابی مفاهیم موضوعی (مطالعه موردی اصطلاحنامه اصفا )

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارآمدی قابلیت های هستی شناسی در مقایسه با اصطلاحنامه از نظر معیار بازیابی مفاهیم موضوعی است. هستی شناسی ابزاری معناشناسی است که تصویری از حوزه موضوعی با ارائه مفاهیم و روابط دقیق تعریف شده میان آن ها در آن حوزه را ارائه می دهد. در این پژوهش به منظور بررسی مهم ترین کاربردهای هستی‌شناسی در فرآیند بازیابی مفاهیم، نمونه اولیه‌ای از هستی‌شناسی با عنوان ASFAOnt بر اساس مفاهیم حوزه «نمایه‌سازی» و با روش تحلیل حوزه طراحی و ارائه گردید و سپس در یک مطالعه «کاربردپذیری»، مقایسه ای میان اصطلاحنامه ها و هستی‌شناسی از نظر معیار «بازیابی مفاهیم موضوعی» انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع کاربردی است و ابزارهای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ساختار یافته با روش انتومتریک، روش بلند فکر کردن در حین جستجو و مصاحبه پس از انجام جستجو است. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان کارآمدی هستی‌شناسی در بازیابی مفاهیم موضوعی، بیشتر از کارآمدی اصطلاحنامه اصفا است. همچنین رویکرد تحلیل حوزه می تواند به منظور طراحی ابزارهای معنایی کارآمدتری در بازیابی مفاهیم موضوعی در مقایسه با اصطلاحنامه‌ها مورد استفاده قرار گیرد

عنوان مقاله [English]

The Comparison of efficiency of Thesaurus vs. Ontology in Concepts Retrieval

نویسندگان [English]

  • azam sanatjoo
  • Akram Fathian
چکیده [English]

The aim of the current research is to compare the capabilities of a thesaurus and an ontology for retrieval of concepts. The research also develops the methodology of ontology construction by implementing domain analysis methodology.
The present work by applying the domain analysis approach developed a prototype ontology named ASFAOnt in the domain of Indexing by reengineering a current thesaurus in Persian language named ASFA.
The ontology was evaluated by a retrieval test in which the usability and the performance of the ontology were investigated. Usability and performance were compared with a baseline, a classic-type thesaurus with the conventional thesaurus structure, ASFA thesaurus. The evaluation was carried out as a controlled experiment in which a group of information searchers, LIS master students, used the thesaurus and ontology to extract three keywords according to their in mind search queries. The evaluative study was followed by a qualitative analysis of the nature of concepts, individual relationships and the textual and visual display so as to provide an understanding of and insight into the quality of the ontology as well as to gather ideas for further development. In order to gather more validated data on users’ performance and satisfaction, thinking aloud technique was used. Also the experimental retrieval test in the usability test was followed by a questionnaire survey, constructed on the basis of ONTOMETRIC approach.
The result of the study indicates that ontology structure is useful and provides valuable inspiration for the user. Providing enriched conceptual content and specific relationships have stimulated users to do more interaction with the ontology and to achieve more satisfaction with the applicability and potential of the ontology in comparison with the thesaurus in the traditional structure.

CAPTCHA Image