بررسی سازگاری قواعد ثبت ویژگیهای موجودیتهای گروه اول و دوم اف.آر.بی.آر. در RDA با طرح فراداده ای توصیف شیء(MODS)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: تعیین سازگاری قواعد توصیف و دسترسی به منبع(RDA) مربوط به ثبت ویژگیهای موجودیتهای گروه اول و دوم الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی ، با طرح فراداده ای توصیف شیء (MODS)می باشد.
روش شناسی: جامعه مورد پژوهش شامل الف- اجزاء اصلی، فرعی و ویژگیهای طرح فراداده ای توصیف شیء(مودس) و ب - قواعد توصیف و دسترسی به منبع که مربوط به ثبت ویژگیهای موجودیتهای گروه اول و دوم اف.آر.بی.آر. در آر.دی.ای. می شود. روش این پژوهش، روش تطبیقی برای بررسی سازگار کردن قواعد مذکور با اجزاء مختلف طرح فراداده ای توصیف شیء(مودس) است که در نهایت به ارائه برچسبهای مبتنی بر زبان نشانه گذاری گسترش پذیر(ایکس.ام.ال.) به منظور ارائه اطلاعات توصیفی منابع مختلف بر اساس قواعد آر.دی.ای. منجر خواهد شد.
یافته ها: به طور کلی 440 قاعده از فصلها ی 2 تا 11 در آر.دی.ای. شناسایی و تحلیل شد که تعداد 440 ترکیب مبتنی بر طرح فراداده ای توصیف شیء(مودس) با این قواعد سازگار گردید و از 296 جزء اصلی مودس استفاده شد. با توجه به یافته های این پژوهش، تمامی قواعد مورد نظر در آر.دی.ای. با طرح فراداده-ای توصیف شیء(مودس) سازگار بوده و می توان برای اطلاعات استخراجی از محتوای همه این قواعد، معادلی در مودس به دست آورد. در بعضی از قواعد که معمولا به منظور ایجاد نقاط دسترسی به موجودیتهای گوناگون کاربرد دارند، برای سازگار کردن قواعد با اجزاء مودس باید از بیش از یک جزء اصلی استفاده نمود.
نتیجه گیری: مطابق 3 سئوال اساسی این پژوهش از بین 20 جزء اصلی طرح فراداده ای توصیف شیء(مودس)، 16 جزء با توجه به محتوای قوانین فصلهای مبتنی بر ثبت ویژگیهای موجودیتهای گروههای اول و دوم اف.آر.بی.آر. که تا کنون کامل شده است، در این سازگاری مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به یافته های پژوهش، میان قواعد مورد نظر این پژوهش در استاندارد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای.) و طرح فراداده ای توصیف شیء(مودس)، سازگاری صد در صد و کامل وجود دارد و می توان تمامی اطلاعاتی را که برای منبع مورد توصیف با استفاده از قواعد آر.دی.ای. به دست می آید را در قالب طرح فراداده ای توصیف شیء(مودس) توصیف کرد. همچنین می توان از یافته های این پژوهش که ترکیباتی از اجزاء اصلی، فرعی، ویژگیها و مقادیر طرح فراداده ای توصیف شیء(مودس) سازگار شده با محتوای قواعد آر.دی.ای. هستند، برای توصیف منابع استفاده کرد.
کلیدواژه ها: توصیف و دسترسی به منبع،آر.دی.ای( RDA)/ .، طرح فراداده ای توصیف شیء،مودس(MODS)/ ، موجودیتهای گروه اول/ موجودیتهای گروه دوم)/ ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی،اف.آر.بی.آر.(FRBR)

عنوان مقاله [English]

Mapping Resource Description and Access (RDA) rules related recordings of attributes of first and second groups of FRBR to MODS

نویسندگان [English]

  • Maliheh Dorkhosh
  • Zohreh Mirhosseini
  • Afshin Moosavi Chelak
چکیده [English]

Abstract
Purpose: the purpose of this research is to determine the compatibility of Resource Description and Access (RDA) rules related recordings of attributes of first and second groups of FRBR with Metadata Object Description Schema (MODS)
Methodology: the research population includes primary and secondary parts, and attributes of the Metadata Object Description Schema (MODS) on the one hand; and Resource Description and Access rules related recording of attributes of first and second groups of FRBR on the other hand. The research used comparative method to gather needed data on both aspects of the study, to check how are compatible these two aspects, and to produce eXtensible Markup Language (XML) tags for providing descriptive information of different resources according to the Resource Description and Access (RDA).
Findings: in general, 440 rules were identified and analyzed from the current RDA chapters 2-11. 440 MODS–oriented tags were compatible with RDA rules. The present research shows that all of the RDA rules related recording of attributes of first and second groups of FRBR are compatible with MODS and equivalents could be found in MODS for information extracted from the RDA rules. To make compatible RDA rules with MODS, more than one primary part should be used in some of the rules; especially those that are usually manipulated for providing access points to different entities.
Conclusion: out of the 20 primary parts of MODS, 16 were used in this research. These 16 parts were selected according to the first and second entity groups in FRBR. Findings indicated that there is a full compatibility between RDA rules and MODS; and one would either be able to describe the information of a given resource in RDA or MODS. Findings are in fact a mixture of primary and secondary parts, specifications and values of RDA compatibilized with MODS. They would also be able to act as a model for describing Persian resources.. Finally, the research shows examples of Persian records randomly retrieved from the national bibliography which have been described according to the recommended tags.

CAPTCHA Image