بررسی تحلیلی کاربردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در محیط اطلاعاتی جدید: ضرورت بازتعریف روابط و کارکردهای جدید

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی کاربردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) برای توصیف و سازماندهی اشیای محتوایی محیط اطلاعاتی جدید است
روش شناسی: پژوهش حاضر، پژوهشی مفهومی است که با رویکرد تحلیلی-انتقادی بر مبنای هدف پژوهش انجام گرفته است. بدین منظور، ضمن بیان ویژگی های محیط و رسانه های جدید و تاثیر آن بر فرایند سازماندهی دانش، و تحلیل روابط درونی (میان سطوح چهارگانه هر شیء) و بیرونی (میان سطوح هر شیء با اشیای دیگر) ارائه شده توسط استاندارد جدید توصیف (RDA)، توانایی و قابلیت های آن برای پاسخگویی به ویژگی های محیط و رسانه های جدید مورد ارزیابی قرار گرفته است
یافته ها: یافته ها حاکی از آن است، ضعف هایی چند از جمله استفاده از ابزارها و رویکردهای سنتی به عنوان مبنای گسترش استاندارد، عدم هماهنگی مناسب با استانداردهای فراداده ای، و نیز عدم توجه کافی به ویژگی های اشیای محتوایی دسترس پذیر در محیط جدید، بیانگر سازگاری نه چندان مطلوب استاندارد با محیط جدید است
نتیجه گیری: ضعف های استاندارد برای توصیف و سازماندهی اشیای محتوایی محیط جدید، ضرورت بازنگری آن را در سطح روابط کتابشناختی (میان موجودیت ها) و کارکردهای مورد توجه نشان می دهد. در پایان دو رابطه "بخش/بخش" و "ویژگی های مشترک" و نیز سه کارکرد جدید "مدیریت"، نظم دهی، و "بسط" به عنوان راهکارهایی مناسب برای سازگاری بیشتر "استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA)" با ویژگی های محیط جدید توصیه شده است.
کلیدواژه ها: استاندارد "توصیف و دسترسی به منبع "(RDA)، محیط اطلاعاتی جدید، روابط کتابشناختی، کارکردهای پیشینه های کتابشناختی

عنوان مقاله [English]

An Analytical Study on the Usability of the Resource Description and Access (RDA) in the New Information Environment: the Necessity of Defining New Functions and Relationships

نویسندگان [English]

  • Sayyed Taheri
  • Fatemah Nooshin Fard
چکیده [English]

Abstract
Purpose: The purpose of the research is to analyze the usability of Resource Description and Access (RDA) standard for describing and organizing the content objects of the new information environment.
Methodology: The present research is a conceptual research having been done based on an analytical-critical approach. Meanwhile, introducing the characteristics of new media and environment and its influence on the knowledge organization process, and analyzing internal and external relationships among the quadruple levels of content objects presented in RDA, RDA's capabilities has been evaluated to respond to the new environment's features.
Findings: The findings show "Resource Description and Access (RDA)" is undesirable for describing the digital content objects, because of its deficiencies including the use of traditional tools and approaches as a basis for standard extension, lack of suitable coordination with metadata standards, and lack of enough attention to the content objects' characteristics available on the new environment,
Conclusion: The defect of RDA have necessitated a revision of bibliographic relationships and functions included by the standard. finally, the researcher has suggested two new bibliographic relationships "part/part" and "shared characteristics", and three new functions "housekeeping", "organizing", and "expansion" as the appropriate solutions for more adaptability of RDA to the new information environment.
Keywords: Resource Description and Access (RDA), New Information Environment, Bibliographic Relationships, Bibliographic Records Functions

CAPTCHA Image