تحلیل جمعیت شناختی هوش معنوی کتابداران. مطالعه موردی : دانشگاههای دولتی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تحلیل هوش معنوی کتابداران بر حسب ویژگیهای جمعیت شناختی آن ها در دانشگاههای دولتی شهر اصفهان است.
روش شناسی: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هوش معنوی کینگ است. جامعه پژوهش را 132 نفر از کتابداران دانشگاههای دولتی شهر اصفهان تشکیل می دهد که موفق به احراز پست کتابدار شده اند و دارای حداقل مدرک دیپلم هستند؛ از این تعداد، 115 نفر با نرخ پاسخگویی 12/87 درصد به پرسشنامه ها پاسخ داده اند.
یافته ها: میانگین هوش معنوی کتابداران 6/81 است که با توجه به حداکثر میانگین که می توانست 96 باشد، در حد بالا محسوب می شود.. از بین ویژگیهای جمعیت شناختی، رابطه معنی داری بین جنسیت، مقطع تحصیلی، سن، ،سابقه کار، وضعیت تاهل با میزان هوش معنوی بدست نیامد و تنها رابطه بین رشته تحصیلی و میزان هوش معنوی معنی دار بود.
نتایج: با توجه به عدم رابطه معنی دار هوش معنوی با ویژگی های جمعیت شناختی کتابداران ( به جز رشته تحصیلی) به نظر می رسد هوش معنوی با عوامل دیگری فراتر از ویژگی های جمعیت شناختی در ارتباط باشد. تحلیل عمیق تر هوش معنوی و شناخت عوامل مرتبط با آن نیازمند مطالعاتی است که همبستگی عوامل دیگری مانند عوامل فرهنگی و جامعه شناختی را با هوش معنوی مورد توجه قرار دهد.
کلید واژه ها: هوش معنوی، تحلیل جمعیت شناختی، کتابداران، دانشگاههای دولتی اصفهان.

عنوان مقاله [English]

A demographic analysis of librarians’ spiritual intelligenc. Case study: governmental university libraries in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Nadjla Hariri
  • Zarrin Zarrinabadi
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to determine the relationship between spiritual intelligence and demographic characteristics of librarians (such as gender, education level, age, job experience, marital status and field of study) in Isfahan governmental university librarians.
Method: The research method was survey and the data gathering tool was King's spiritual intelligence questionnaire. The population was 132 governmental university libraries in Isfahan, 115 of them (87/12 %) responded to the questionnaire.
Findings: The results showed that spiritual intelligence of librarians is high with the mean value of 81/6 (the highest mean could be 96 in the test). There was no relationship between demographic characteristics (ل, education level, age, job experience and marital status) with the spiritual intelligence. The relationship between field of study and spiritual intelligence was significant
Conclusion: As the results showed no significant relationship between spiritual intelligence and demographic characteristics of the librarians, it seems that, spiritual intelligence have relation whit other factors rather than demographic characteristics. Further analysis is needed to discover the factors related to spiritual intelligence such as cultural and social factors.
Keywords: Librarians, Spiritual intelligence, demographic analysis, governmental universities of Isfahan

CAPTCHA Image