ضرورت تفکر فرارشته ای در مباحث مربوط به علم اطلاعات

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

اطلاعات مفهومی سیال است ، به طوری که هر زمان بخواهیم آن را بررسی کنیم چند وجهی و چندگانه می شود، همین امر سبب شده چنین فرض شود که اطلاعات در خود نوعی گوناگونی و چندگانگی دارد. به دلیل وابستگی متقابل و تنگاتنگی که بین اطلاعات و متغیرهای گوناگون دیگر وجود دارد استفاده از یک مدل صرفا اطلاعاتی کافی نیست و برای تحلیل کارآمد و موفق یک موقعیت باید رشته های بیشتری فعالانه در تجزیه و تحلیل وارد شوند. نقش تفکر فرارشته ای در اینجا به معنای بهره بردن از این رهیافت چندگانگی است، رهیافتی که حاکی از میل به ایجاد وحدتی است که به تشریح جایگاه ها و مدل ها می انجامد و بازشناسی و گسترش مفاهیم چندگانه را سبب می شود . بدین ترتیب جایگاه ها و مدل ها به روش جدیدی تشریح و تبیین شده و مورد نقد و واکاوی قرار می گیرد .
بدیهی است که تنها از طریق فعالیت عملی در حوزه اطلاع رسانی نمی توان به شناختی جامع از این رشته دست یافت. برای پاسخ دادن به مسائل اساسی که حوزه اطلاعات و اطلاع رسانی با آن مواجه است دانستن آن علم لازم است ولی کافی نیست؛ در مقایسه، بنیان مستحکمی از علم اطلاعات که ریشه در سنت های پژوهشی گسترده ای دارد برای هر فعال در حوزه اطلاعات و اطلاع رسانی امکان دسترسی به نتایج جمعی بسیاری از اذهان دیگر و تجربه کلی یک رشته کلی تر را فراهم می سازد. اگر چه دانش اطلاعات و اطلاع رسانی تا اندازه ای با عمل اطلاع رسانی گسترش می یابد، اما این نه عمل، که تحقیق روشمند و نظام مند در خصوص اطلاعات – و دیگر موضوعات وابسته – است که پژوهش اطلاع رسانی را تشکیل می دهد ؛ عناصر علم اطلاعات نشات گرفته از عناصر مختلفی است که عمل اطلاع رسانی یکی از این منابع است. از این روی، مقاله حاضر برآن است تا نقش تفکر فرارشته ای را در علم اطلاعات مورد بررسی قرار دهد.

عنوان مقاله [English]

Transdisciplinary Thinking in Information science

نویسنده [English]

  • narges neshat
چکیده [English]

Information is a fluid concept, so that any time we want to investigate it are multiple and multifaceted. This led to assume that their information is a diversity and multiplicity. Because of the close interdependence between different variables and there is another use of the information is not merely a model for efficient and successful analysis of information and a series of positions to be more actively into the analysis. Here role of transdisciplinary is meant to benefit from the multiplicity of this approach, the approach suggests that the desire to create unity and models to explain the causes and implications of the recognition of multiple causes. Thus, the new methods and models to describe and explain the problem and will be criticism and analysis. It is evident that only through practical activities in the field of information can not reach a comprehensive understanding of the field. To answer the basic questions facing the field of information and information science is the understanding of information science is necessary but not sufficient, in comparison, a solid foundation of information science that is rooted in the traditions of extensive research for each active librarian and informationist update access to the collective results of many other minds, and the overall experience provides a more general degree. Although, the extent of information science with the information functions, but this does not function, the methodical and systematic research on the information - and other related issues - that makes up the research in the field of Information science. From this, it is intended to study the role of transdisciplinary thinking in information science.

CAPTCHA Image