شناسایی مسائل و عوامل مطرح در تدوین برنامه راهبردی پیشنهادی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه بسیاری از سازمانها و نهادها برای ایجاد تحول از برنامه ریزی راهبردی استفاده می کنند. برنامه ریزی راهبردی یکی از راه حلهای جلوگیری از اشتباه ها و هم راستا شدن فعالیتها با اهداف و پیش بینی آینده بشمار می آید. این نوع برنامه ریزی ابزار مناسبی برای مدیریت تحول در نهادهایی آموزشی و پزوهشی است. در این رابطه، گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی که سابقه طولانی دارد و در سه مقطع کارشناسی تا دکترا دانشجو پذیرفته نیز می تواند از این نوع برنامه ریزی برای کنترل کیفیت و تعیین چشم انداز آینده استفاده کند. در این راستا، طرح پژوهشی برای طراحی برنامه راهبردی پیشنهادی این گروه پیشنهاد شد. مقاله حاضر گزارش خلاصه ای از آن طرح می باشد. برای فراهم کردن امکان ارائه این طرح و بر اساس مراحل برنامه ریزی راهبردی، به مطالعه امکانات و تحولات برون دانشگاهی و برون کشوری پرداخته شد، وضعیت گروه و امکاناتی که در اختیار دارد از دیدگاه سه گروه دانشجویان شاغل به تحصیل، دانش آموختگان ارشد و دکترا و مسؤولان دانشکده مورد سنجش قرار گرفت. این اطلاعات از طریق پرسشنامه، مصاحبه و سیاهه وارسی گردآوری شد. اطلاعات بدست آمده بر اساس تحلیل SWOT، مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. نتابج، شناسایی توانمندیها، ضعفها، تهدیدها و فرصتها بود. تحلیل این عناصر امکان طراحی برنامه پیشنهادی را بوجود آورد. برای اینکه بتوان از این برنامه برای اجرا بهره گرفت، برنامه اجرایی اولیه نیز طراحی و در این مقاله ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Department of Library and Information Science at Ferdowsi University of Mashhad: Identifying Problems, Influencing Factors and the Relevant Model

نویسندگان [English]

  • Mehri Parirokh
  • Sholeh Arastopoor
چکیده [English]

This article is a report of a research project aimed at developing a strategic plan for the Department of Library and Information Science (LIS), Ferdowsi University of Mashhad The aim of the project was to identify the factors and a model for designing the strategic plan for LIS Department. According to the process of strategic planning, external and internal studies carried out. In these studies, the external study was carried out through the review of the related literature. Survey research was used for the internal study. In this regard, the opinions of three groups of students (undergraduates and graduate and post-graduate students and those who completed their courses at Master's and Doctoral level), LIS academic staff and the faculty authorities were collected through a questionnaire and interviews. Three checklists were also designed and used for collecting data about the library and the computer facilities. The collected data from the two above-mentioned studies were compared through SWOT analysis. This analysis helped discover the weaknesses, strengths, opportunities and threats. Based on these findings, the relevant strategies and the appropriate model are suggested.

Keywords: Strategic plan, Models for Strategic planing , Library and Information Science Ddepartment, Ferdowsi University of Mashhad

CAPTCHA Image