دسترس‌پذیری و زوال استنادهای اینترنتی در مجله‌های دسترسی آزاد نمایه شده در ISI: یک مطالعه موردی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر دسترس‌پذیری و زوال استنادهای اینترنتی 5 مجله‌ دسترسی آزاد نمایه شده در ISI را بررسی نموده است. این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی و سنجش کمی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر، 748 مقاله منتشر شده در 5 مجله‌ دسترسی آزاد نمایه شده در ISI، از ابتدای سال 2002 تا پایان سال 2007 است. سپس، از این تعداد مقاله دانلود، تمام استنادهای اینترنتی (URLs) استخراج و 3734 استناد اینترنتی منحصر به فرد بدست آمد. بررسی‌های آماری و انجام محاسبات با استفاده از آمار توصیفی صورت گرفت و جهت رسم جداول و نمودارها نیز از نرم‌افزار اکسل 2007 Excel استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در اولین بررسی، از 3734 استناد اینترنتی مورد بررسی، 73 درصد دسترس‌پذیر بوده و 27 درصد زوال داشته است که با جستجوی استنادهای اینترنتی گم شده در مرورگر اینترنتی، آرشیو اینترنتی، و موتور جستجوی گوگل، میزان دسترس‌پذیری از 73 درصد به 89 درصد افزایش یافت و میزان زوال نیز از 27 درصد به 11 درصد کاهش پیدا کرد. بررسی استنادهای اینترنتی از نظر دامنه و فایل نشان داد که دامنه .net با 96 درصد دسترس‌پذیری (4 درصد زوال) دارای بیشترین دسترس‌پذیری بوده و با ثبات‌ترین دامنه می‌باشد. همچنین، فایل‌ PDF با 93 درصد دسترس‌پذیری (7 درصد زوال) دارای بیشترین دسترس‌پذیری بوده و با ثبات‌ترین فایل است. افزون بر آن، نتایج نشان داد که پیام خطای 404 (یافت نشد) با 43 درصد، بیشترین پیام خطا بوده و میانگین نیم‌عمر استنادهای اینترنتی 8 سال و 9 ماه است. در خاتمه، برای پایان دادن به پدیده زوال، پیشنهادات و راهکارهایی ارائه شده است.

عنوان مقاله [English]

Availability and decay of Internet references cited in open access journals indexed in ISI: A case study

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Karim Saberi
  • Alireza Isfandyari-Moghaddam
چکیده [English]

The present research aims to examine the availability and decay of Internet references cited in five open access journals indexed in ISI. This is an applied research categorized in group of descriptive and quantitative studies. Its population is composed of 748 articles published from 2002 to late 2007 by these five journals. Afterwards, all Internet citations (URLs) were extracted and thus, 3734 URLs were identified. Data collected were analyzed using descriptive statistics and needed tables and diagrams were drawn by means of Excel software (version 2007). Research findings indicated that at first check, out of 3734 URLs, 73% were accessible while 27% disappeared. It is notable that rate of availability increased to 89% and rate of decay decreased to 11% after searching gone URLs through the Internet, Internet archive and Google. Domain .net with availability of 96% (decay, 4%) has more stability and persistence compared to other domains. And, the most stable file is PDF with availability of 93% (decay, 7%). Additionally, most of errors were related to message "404 not found" (43%), and the average half-life for cited Internet resources is estimated to be 8 years and 9 months. Finally, some suggestions and recommendations have been offered to stop decay phenomenon.

CAPTCHA Image