بررسی و مقایسه میزان استناد مقالات پایگاه وب علم آی اس آی (ISI Web of Science) به مجلات راهنمای مجلات دسترسی آزاد (DOAJ) در طول سال های 2008-2003

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استنادات صورت گرفته از مقالات مجلات پایگاه وب علم آی اس آی به مجلات راهنمای مجلات دسترسی آزاد در طول سال های 2008 – 2003 انجام شده. در این پژوهش که از روش کتابسنجی و فن تحلیل استنادی بهره جویی شده، داده ها از طریق ابزارCited Reference Search در وب علم آی اس آی گردآوری شده، و با کمک نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در نهایت مشخص شد که به 321 عنوان مجله (87/10 درصد) از بین 2953 عنوان استناد شده و تعداد استناداتی که به این مجلات اختصاص یافته، 19050 استناد می باشد. در این میان، حوزه علوم پایه با 10116 استناد (1/53 درصد)، حوزه علوم بهداشت و پزشکی با 5965 استناد (31/31 درصد)، حوزه فنی و مهندسی با 1436 استناد (54/7 درصد)، حوزه علوم اجتماعی با 832 استناد (37/4 درصد)، و حوزه هنر و علوم انسانی با 701 استناد (68/3 درصد)، به ترتیب به عنوان حوزه های اول تا پنجم از لحاظ میزان استناد شناخته شدند. با توجه به این موارد مشخص شد که میزان گرایش به مجلات دسترسی آزاد در موضوعات حوزه علوم پایه نسبت به مجلات در چهار حوزه دیگر و نیز میزان گرایش به این مجلات در حوزه های علوم پایه و علوم بهداشت و پزشکی در حالت کلی تفاوت چشمگیری با موضوعات حوزه هنر و علوم انسانی و علوم اجتماعی دارد. از طرفی، نتایج آزمون مجذور خی حاکی از این نکته است که تفاوت معناداری از لحاظ میزان استنادات بین حوزه های پنج گانه مذکور وجود دارد.
کلیدواژه ها: مجلات دسترسی آزاد، راهنمای مجلات دسترسی آزاد ، وب علم آی اس آی، تحلیل استنادی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study and comparison of the citations of ISI Web of Science to open access journals of DOAJ During 2003-2008

نویسندگان [English]

  • Rasul Saadat
  • Ahmad Shabani
چکیده [English]

This research has been done to examine the extent of citations of the ISI Web of Science’s journal articles to DOAJ’s journals during 2003-2008. The research method is bibliometrics and citation analysis.The research data have been collected by means of Cited Reference Search in ISI Web of Science. The research data have been analyzed by SPSS 16, finally, after studying 2953 journals from DOAJ, it was clarified that 321 journals (10.87%) had been received citations, and the total citations which allocated to these journals were 19050. Pure sciences had 10116 citations (53.1%), health and medical sciences had 5965 citations (31.31%), technology and engineering had 1436 citations (7.54%), social sciences had 832 citations (4.37%), arts and humanities had 701 citations (3.68%). According to these findings, trend to open access journals in pure sciences is more than the other four fields, as well as, the trend to these journals in pure sciences and health and medical sciences generally is more remarkable than arts and humanities and social sciences. On the other hand, the findings of Chi-square test is also indicative that there is a meaningful difference among the citations in terms of the mentioned-above five fields.

Keywords: Open access journals, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ISI Web of Science, Citation analysis.

CAPTCHA Image