وب سنجی دانشگاههای دولتی کشور

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله وب سایت های دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی با استفاده از روش وب سنجی بررسی شده است. کل پیوندها، پیوندهای دریافتی، هم پیوندی ها، میزان رؤیت، عامل تأثیرگذار خالص و تجدید نظر شده وبی و همکاری گروهی میان دانشگاه ها تحلیل شده است. از میان 119 وب سایت دانشگاه ها، به دلیل مشکلات فنی فقط 111 دانشگاه بررسی شد. این تعداد در بخش تحلیل هم پیوندی ها و تعیین وب سایت های پربسامد، به 101 وب سایت کاهش یافت. نتایج نشان داد وب سایت دانشگاه علوم بهزیستی دارای بالاترین و وب سایت علوم پزشکی قم دارای پایین ترین میزان رؤیت بودند. ضریب تأثیرگذاری کلی وب سایت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با 44/6، بالاترین و دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با 08/0، پایین ترین بودند. از نظر عامل تأثیرگذار تجدید نظر شده، وب سایت دانشگاه محقق اردبیلی با 5/3 در رتبه نخست و وب سایت سه دانشگاه (گیلان، علوم پزشکی شهید بهشتی، و علوم پزشکی گیلان) با 04/0 در رتبه آخر قرار گرفتند. در این مطالعه وب سایت 23 دانشگاه به عنوان هسته انتخاب شد. یافته های ناشی از تحلیل هم پیوندی این وب سایت ها به روش دسته بندی خوشه ای و مقیاس چندبعدی نشان داد که آن ها در 9 خوشه با هم دسته شدند و فقط در روش نخست، 16 وب سایت به صورت مستقل باقی ماندند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

webology of Iranian goverment universities

نویسنده [English]

  • Mohsen Nowkarizi
چکیده [English]

This research aims to investigate visibility, Web Impact Factor (WIF), RWIF and the collaboration rate of the websites of the Iranian Universities dominated by the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT), and Health and medical Education (MHRME), using an analysis of the various links among these websites and webometrics. From all 119 websites belonging to the Iranian Universities, due to some technical problems, only 111 ones were reviewed through Yahoo, in a period of one month (October 6 – November 5, 2008). These were decreased to 71 websites in analysing co-links and identifying hi-frequency websites. The data were collected in two phase: using Yahoo Directory, first all the investigated university websites were retrieved and stored on a PC. Second the websites' various links were extracted and analysed. The results indicated that among all universities, the website of Olume Behzisty University had the most and Medical Science of Qum, the least visibility (respectively with 6.44 and 0.08). The WIF of Medical Science of Shahrood Website was the most, and that of Medical Science of Rafsanjan website, the least one. In regard to RWIF, the website of Mohghegh Ardebili with 3.5 had the first, and those of three universities (Gilan, Medical Science of Shahid Beheshti, and Medical Science of Gilan) had the last rank. In-link analysis results showed that the investigated websites had collaborated in 9 clusters, and a multidimensional scale illustrated the collaboration of these websites in 9 clusters.

CAPTCHA Image