بررسی مقایسه ای الگوی جست و جوی کلیدواژه ای با دریافت کمک و الگوی جست و جوی بدون دریافت کمک در موتور جست و جوی گوگل از دیدگاه کاربران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای و میزان رضایت از الگوی جست و جوی کلید واژه ای بدون دریافت کمک و الگوی جست و جوی کلید واژه ای با دریافت کمک در موتور جست و جوی گوگل از دیدگاه کاربران پرداخته است. روش انجام این پژوهش طرح یک گروهی پیش آزمون پس آزمون بود. ابزار گرد آوری داده ها سه پرسشنامه محقق ساخته یکی حاوی سؤالات بسته پیرامون مشخصات فردی و وضعیت استفاده از رایانه و ابزارهای کاوش و دو مورد دیگر برگه هایی فرایندمدار پیرامون پرسش های جست و جو، نحوه جست و جو و جداول ارزیابی در هر مرحله بوده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد بخش زبان های خارجی و زبان شناسی دانشگاه شیراز تشکیل دادند. حجم نمونه با توجه به نوع پژوهش 30 نفر تعیین شد که از روش نمونه گیری تصادفی و غیر تصادفی برای افرادی که همکاری نکردند استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که حدود 70 درصد پیشنهادهای خدمت گوگل ساجست بتا به عنوان ارائه دهنده یک الگوی کلید واژه ای با دریافت کمک از ربط متوسط به بالا برخوردار بودند. همچنین بین الگوی کلید واژه ای بدون دریافت کمک و الگوی جستجوی کلید واژه ای با دریافت کمک از لحاظ میزان دقت بر مبنای ربط کاربر مدار اختلاف معناداری وجود نداشت، لیکن الگوی دوم منجر به افزایش معنادار دقت بر مبنای ربط نظام مدار و میزان دقت کلی گردیده است. در نهایت الگوی دوم موجب افزایش معنا دار میزان رضایت از سهولت استفاده و عملکرد کلی نظام در یافتن نتایج مورد نظر گردید. لیکن این اختلاف بین میزان رضایت از زمان صرف شده در فرایند جست و جو و ارزش کلی نتایج جستجو معنا دار نبود. ولی رضایت کلی کاربران در روش دوم به طور معناداری افزایش یافت. در پایان پیشنهادهائی برای پژوهش های آینده ذکر شده است.
کلیدواژه ها: الگوهای جست و جو، جست و جوی کلیدواژه ای بدون دریافت کمک، جست و جوی کلیدواژه ای با دریافت کمک، کمک خودکار، اصلاح پرسش، گوگل ساجست بتا، گوگل، دانشجویان دانشگاه شیراز.

عنوان مقاله [English]

A comparative study of unassisted and assisted keyword search paradigms in the Google search engine from users' points of view

نویسندگان [English]

  • Zouhayr Hayati
  • amene sadat taherian
چکیده [English]

This comparative study addressed user satisfaction of Unassisted Keyword Search Paradigm with Assisted Keyword Search Paradigm in the Google search engine. The methodology was one group pretest-posttest design. The instrument for data collection was 3 researcher-made questionnaires that one of them included closed questions about expertise in using computer and the Internet as well as demographic information.Other questionnaires were process-based forms which dealt with search questions, search procedures and evaluation forms for each state. The subjects under study were postgraduate students of Foreign Languages and Linguistic Department of Shiraz University, 30 students were selected by using the propotional random sampling technique and non- random technique was used for whom didn’t participate.
Findings of the study revealed that about 70 percent of suggestions presented in Google Suggest Beta as an assisted keyword search server had a middle-to-higher relevance. Although there was no significant difference between precision based user oriented relevance in both of paradigms, assisted keyword search led to a significant increase in precision on based system oriented relevance. Generally, the second paradigm caused a significant increase in both the ease of use and the whole performance of the system in finding expected results .Although there was not seen any significant difference between time satisfaction and search results' value, the total user satisfaction increased significantly in the second paradigm. Finally, some suggestions for futher studies were provided.
Key words: search paradigms, unassisted keyword search, assisted keyword search, automated assistance, query refinement, google suggest beta, google, Shiraz university students.

CAPTCHA Image