بررسی عوامل موثر بر مهارت های جست و جوی پیوسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق، سنجش عوامل موثر برمهارت های جست و جوی پیوسته در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز و تعیین توانایی آنها در استفاده از هر یک از مهارت هاست. بر اساس تحقیقات انجام شده و منابع موجود در زمینه ی مهارت های جست و جوی پیوسته، هفت مهارت جست و جو که از پرکاربردترین و رایج ترین مهارت ها هستند، برای این تحقیق استخراج گردید. بعلاوه، 10 عامل اثرگذار در شناخت و آشنایی با این مهارت ها نیز تعیین گردید. این تحقیق درصدد است تا تاثیر این عوامل را بر سطح مهارت ها بسنجد.
روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی است و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های آمار توصیفی و استنباطی چون اندازه گیری های مکرر و تحلیل واریانس و ... و به کمک نرم افزار آماری علوم اجتماعی (SPSS) انجام شد.
نتایج این تحقیق نشان داد که نمره ی مهارت استفاده از محدود کننده ی زمانی در بالاترین سطح و مهارت جست و جوی مجاورتی در پایین ترین سطح قرار گرفت. همچنین در میان عوامل 10 گانه ی اثرگذار بر سطح مهارت ها، یافته ها نشان داد که میان سن، میزان علاقه به اینترنت و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی خریداری شده توسط دانشگاه شیراز، و نمره ی مهارت های جست و جوی پیوسته رابطه ی معناداری وجود دارد. بعلاوه میان گروه تحصیلی مهندسی و علوم انسانی تفاوت معناداری به لحاظ نمره ی مهارت ها مشاهده شد. به عبارت دیگر دانشجویان گروه تحصیلی مهندسی از مهارت بیشتری نسبت به دانشجویان گروه علوم انسانی برخوردار هستند.

عنوان مقاله [English]

The Survey of Factors Influencing Online Search Skills of Graduate Students of Shiraz University

نویسندگان [English]

  • foroogh rahimi
  • Mehrad Jaafar
چکیده [English]

This study attempts to measure online search skills among graduate students of Shiraz University and to determine their ability in using them. According to the previous studies and available sources in this field, seven online search skills which were the most useable ones and also current skills were selected for this study. Also 10 factors which affect these skills were determined. This study intends to measure the factors influencing these skills.
In this survey a questionnaire was used for data collection. Descriptive and analytical statistics and SPSS program used for analyzing data.
Finding reveals that among these seven skills, chronological skill had the highest score but proximity skill was in the lowest level. Also among 10 factors influencing skills, finding showed that: age, internet interest and using scientific databases had significant differences with the score of search skills. Furthermore engineering students had better skills compared to humanities. In other word, there were significant differences between these two groups.

CAPTCHA Image