تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلاع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 Kerman Univ. of Medical Sciences

2 Ferdowsi univ.

3 Ferdowsi Univ.

چکیده

پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا به تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان موضوعی فارسی و متون فارسی کتابداری و اطلاع رسانی پرداخته است. جامعه پژوهش متشکل از 392 عنوان کتاب و 782 عنوان مقاله منتشر شده طی سال های 85-81 است که حجم نمونه ای به میزان 99 عنوان کتاب و 197 عنوان مقاله به روش نمونه گیری منظم انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد که شبکه مفهومی حاصل از مقالات با شبکه مفهومی بدست آمده از کتاب ها متفاوت می باشد؛ به علاوه تفاوت معنی داری بین شبکه مفهومی سرعنوان موضوعی فارسی با شبکه مفهومی حاصل از تحلیل حوزه ای متون فارسی کتابداری و اطلاع رسانی وجود دارد. بنابراین ساختار شبکه مفهومی سرعنوان موضوعی فارسی، نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است.

عنوان مقاله [English]

Analysing and comparing the concept network of Persian Subject Headings with the concept network of Persian LIS literature based on domain analysis

نویسندگان [English]

  • Maryam Okhovati 1
  • Mohammadreza DAvarpanah 2
  • Mohammad Hossein Dayani
  • Bakhtiar Shabani 3
چکیده [English]

This content analysis research analyzes and compares concept network of Persian Subject Headings with Persian library and information science literature. Statistical population consisted of 392 books and 782 papers published during 2002-2006. Through systematic sampling, 99 books and 197 papers were selected. The findings indicates that the concept network of books and papers are different. Moreover, there is a significant difference between the concept network of literature with that of Persian Subject Headings.Therefore the structure of Persian Subject Headings concept network have to be reviewed and modified.

CAPTCHA Image