مطالعه پدیده های حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی در پرتو نظریه های معنایی

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسنده

چکیده

عصر اطلاعات، پیچیدگی فرایندها و ارتباط میان پدیده ها را بیش از پیش آشکار ساخته است. مفاهیم و معنا از مقوله های اصلی علم اطلاع رسانی هستند و به حوزه معنی شناسی ارتباط می یابند. این مقاله با هدف تمرکز بر نظریه های معنایی و بیان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر مطالعه پدیده هایی چون "بازنمون" و "ربط" در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی نگارش یافته است. به این منظور برخی از نظریه های معنایی و گوشه ای از تأثیر آن نظریه ها بر این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین معنا در فرایند ارتباطی، اهمیت اشتراک در معنی و بافت غیر زبانی در درک معنی مورد تأکید قرار گرفت. در ادامه نظریه تحلیل حوزه یورلند و امکان ساخت و توسعه ابزارهای بازنمون دانش با این رویکرد مورد اشاره قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

The Phenomenon of Library and Information Sciences in light of Semantic Theories

نویسنده [English]

  • Atefeh Sharif
چکیده [English]

The Information age has changed the relations between the phenomenon in their nature and complexity. The concept and meaning are two important issues in Library and Information Science, which are directly related to Semantics. This article tries to focus on Semantic theories and indicates the implicit and explicit effects of these theories to study the "relevance" and "representation" in this filed. To achieve this goal, some of the theories are selected. This article shows the importance of the process and context of the communication in understanding the meaning. Hjørlan's theory, Domain analysis, and the possibility of developing new Knowledge Representation tools are mentioned in this article as well.

CAPTCHA Image