تحلیل استنادی مقالات چاپی و الکترونیک در پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دفاع شده دانشگاه‌های شهر تهران در سال‌های 85- 1380

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

مطالعه حاضر، بررسی وضعیت استناد‌های انجام شده به نشریات ادواری فارسی و لاتین چاپی و الکترونیکی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 259 پایان‌نامه دفاع شده در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در مقطع کارشناسی‌ارشد در پنج دانشگاه شهر تهران در حیطه زمانی بین سال‌های 1381 تا 85 تشکیل می‌دهد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که الگوی واحدی بین میزان استناددهی دانشجویان در پنج دانشگاه مورد بررسی وجود ندارد. میزان استناد به نشریات ادواری لاتین در سال‌های اخیر بجز دو دانشگاه ایران و تربیت مدرس رو به افزایش است. روند میزان استناد به مقالات لاتین-الکترونیکی هم بجز در دانشگاه‌های ایران و علوم تحقیقات رو به افزایش است. در سه دانشگاه ایران، تهران و تربیت‌مدرس، بیشترین میزان استناد به نشریات چاپی لاتین بوده است.
واژه‌های کلیدی: مقالات چاپی، مقالات الکترونیکی، پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، تحلیل استنادی.

عنوان مقاله [English]

A Citation Analysis of M.A Thesis in Library and Information Science (LIS) during 2001-2006

نویسنده [English]

  • Fatemeh Zandian
چکیده [English]

The current study surveys electronic/print cited papers in library and information science (LIS) thesis of M.A degree. The main goal of the study was to find a unique and comprehensive pattern of resources used by LIS M.A students in 5 universities including: Iran University of Medical Sciences, Tehran University, Tarbiat Modares University, Azade Shomal University and Azade Olome Tahghight. For that exploration, mainly, a citation analysis approach was conducted. 259 M.A thesis of LIS in the five universities were chosen as statistical population. Findings showed that there was no unique and comprehensive citation behavior pattern among the students in the five universities. English print and electronic papers are high cited in the period of the study with exception of Iran and Olome Tahghighat universities. The citation behavior of the students in these two universities showed a little usage of print & electronic English papers in their thesis.
Keywords: Electronic journals, Print journals, M.A thesis, Library and Information Science, Citation behavior

CAPTCHA Image