شناسایی عوامل موثر بر فعالیت‌های علمی و پژوهشی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به روش پیمایشی با حجم نمونه‌ای 162 نفری از کتابداران شاغل درپنج دانشگاه بزرگ کشور با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد: از نظرکتابداران بین عوامل مشوق «علاقه‌مندی حرفه‌ای» با1/89% آراء بیشترین تأثیر و «افزایش درآمد» با 13% آراء کمترین اثربخشی در فعالیت‌های علمی و پژوهشی ایشان را دارا می باشد. از نظر کتابداران بین عوامل بازدارنده «حجم کاری زیاد و کمبود وقت» با 3/83% آراء بیشترین تأثیر و «شاخصه‌های سیاسی در پیشبرد پژوهش» با 6/35% آراء کمترین اثربخشی در ممانعت از انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی ایشان را دارا می باشد. بین «عوامل مشوق شخصی و فردی» با «علاقه‌مندی حرفه‌ای» تفاوت معنی‌دار وجود دارد.بین «عوامل بازدارنده شخصی و فردی» با «علاقه‌مندی حرفه‌ای» تفاوت معنی‌دار وجود دارد. بین «عوامل بازدارنده اجتماعی و سیاسی» و «مسئولیت اجرایی»تفاوت معنی‌دار وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: کتابداران پژوهشگرا،کتابداران دانشگاهی ، فعالیت های علمی وپژوهشی

عنوان مقاله [English]

Identify Factors Influencing Scientific and Research Activities of Universitie's Librarians

نویسندگان [English]

  • mina Talakoob
  • Nahid Banieghbal
چکیده [English]

The aim of this research was to identify factors influencing scientific and research activities of librarians at Ferdowsi Mashhad, Shahid Chamran , Shiraz, Tarbiat Modaress and University of Tehran. 162 employed librarians were surveyed using a questionnaire. The results are as follows:
From the librarian’s point of view, “the professional interest” has the most effect (89.1%) and “increase in salary” has the least effect (13%) among the factors influencing their scientific and research activities. From the librarian’s point of view “lots of work and shortage of time” has the most effect with (83.3%) and “the political indexes in progressing the research” has the least effect (35.6%) among the factors preventing them from doing their scientific and research activities. There is a meaningful co-relation between “individual and personal incentive factors” and “the professional interest”. Based on inferential analysis factors such as professional interest and administration responsibility has a meaningful impact on the librarian research activities.
Keywords: Research activities, Universities’ librarian

CAPTCHA Image