وب معنایی در پیوند با سیبرنتیک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

وب معنایی در صدد گسترش زبان‌هایی است که اطلاعات را ماشین فهم و پردازش را خودکار سازد. برقراری ارتباط میان رایانه به واسطه بازنمون رسمی دانش در مدل‌های مفهومی – از طریق هستی شناسی‌ها- و توانمندسازی قدرت استدلال – از طریق قواعد استنتاج- امکان‌پذیر است. از سویی زبان نقش مهمی در برقراری ارتباط، و سیبرنتیک علم کنترل و ارتباط در ماشین و انسان است. این مقاله می‌کوشد تا ضمن توصیف وب معنایی و نقش هستی‌شناسی‌ها در بازنمون رسمی دانش، پیوند میان وب معنایی و سیبرنتیک را آشکار سازد. توانایی خود سازماندهی و استنتاج هوشمند و خودکار در وب معنایی با تاکید بر مدل سازی مفهومی مورد اشاره قرار گرفته است. رویکرد معرفت شناختی سازندگرایی از دیگر مباحث مطرح شده در ارتباط با سیبرنتیک دوم و شبکه‌های معنایی است.
واژه‌های کلیدی: سیبرنتیک، وب معنایی، هستی‌شناسی، مدل‌سازی مفهومی

عنوان مقاله [English]

The semantic web in relation to cybernetics

نویسندگان [English]

  • Asadollah Azad
  • Atefeh sharif
چکیده [English]

The Semantic web aims to develop languages in which information is became much better able to process and understand. Communication between computers needs to Represent Knowledge in conceptual models – via ontologies – and increase reasoning ability – via inference rules. language has the essential role in communications and on the other hand Cybernetics deals with Control and Communication in human and machine. Present paper aims to reveal the relation between the Semantic Web and Cybernetics through describing the semantic web and the role of Ontologies in Knowledge Representation. Abilities such as self-organization, and automatic intelligent reasoning in semantic web using Conceptual Modeling has been mentioned. Constructivist Epistemology in relation to second-order cybernetics and semantic nets is discussed.
Keywords: Conceptual Modeling, Cybernetics, Ontologies, Semantic Web

CAPTCHA Image